ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

women

W IH1 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -women-, *women*
Possible hiragana form: をめん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
women(n) คำนามพหูพจน์ของ woman
women(n) คำนามพหูพจน์ของ woman, See also: ผู้หญิง
womenfolk(n) ผู้หญิงทั่วไป (คำโบราณ), See also: กลุ่มผู้หญิง, Syn. women, womenfolks, Ant. menfolk
womenfolks(n) ผู้หญิงทั่วไป
women's rights(n) สิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมายของสตรี, Syn. feminism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
women(วีม'มิน) n. พหูพจน์ของ woman
women's libn. =woman's liberation, See also: women's libber n.
womenfolk(วิม'มินโฟลคฺ) n. ผู้หญิงโดยทั่วไป,พวกผู้หญิง,กลุ่มผู้หญิง,โดยเฉพาะ, Syn. womenfolks

English-Thai: Nontri Dictionary
women(n pl ของ) woman
womenfolk(n) มวลสตรี,พวกผู้หญิง,กลุ่มสตรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Womenสตรี [TU Subject Heading]
Women and eroticaสตรีกับงานด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Women and journalismสตรีกับวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Women and literatureสตรีกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Women and peaceสตรีกับสันติภาพ [TU Subject Heading]
Women and religionสตรีกับศาสนา [TU Subject Heading]
Women artistsศิลปินสตรี [TU Subject Heading]
Women astronautนักบินอวกาศสตรี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Women authorsนักประพันธ์สตรี [TU Subject Heading]
Women authors, Englishนักประพันธ์สตรีอังกฤษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You pick on women and rob defenseless people.แกทำร้ายผู้หญิง และคนไม่มีทางสู้ The Great Dictator (1940)
I wonder why women never grow whiskers.ฉันสงสัยว่า ฉันมีเคราตั้งแต่เมื่อไหร่ The Great Dictator (1940)
Get the women and children upstairs. Lock all the doors.ให้เด็กกับผู้หญิงขึ้นข้างบน ล็อคประตูทั้งหมด The Great Dictator (1940)
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end.ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย Night and Fog (1956)
Well, women do that.Well, women do that. 12 Angry Men (1957)
In Sicily women are more dangerous than shotguns.ในซิซิลีผู้หญิงจะมีอันตรายมากกว่าปืนลูกซอง The Godfather (1972)
Women and children can be careless, but not men.Women and children can be careless, but not men. The Godfather (1972)
Except the women folks, of course.เว้นแต่พวกผู้หญิง Blazing Saddles (1974)
Sheriff murdered. Innocent women and children blown to bits!นายอำเภอถูกฆ่า เด็กกับผู้หญิงบริสุทธิ์ถูกระเบิด Blazing Saddles (1974)
Hey, where are the white women at?ผู้หญิงขาวอยู่ไหน Blazing Saddles (1974)
Wherever innocent women and children are afraid to walk the streets.ที่ที่หญิงและเด็กผู้บริสุทธิ์หวาดกลัว Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
womenAccording to a study, big women are more prone to have twins.
womenActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
womenAll are concerned with changing the role of women in contemporary society.
womenAmerican women didn't have the right to vote.
womenA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.
womenAs a result, more women are receiving equal work.
womenA study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.
womenA women asked me for directions.
womenBeautiful women die young - or so the saying goes. If so then my wife is going to live a long life.
womenBoth men and women won the tennis championship.
womenBoth young and old, men and women, regularly get together at the local bathhouses.
womenBy and large, women can bear pain better than men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิสตรี(n) women's rights, See also: woman's rights, Example: นักเขียนได้เล่าถึงการเรียกร้องสิทธิสตรีตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงทุกวันนี้, Thai Definition: สิ่งซึ่งผู้หญิงพึงได้รับจากสังคมตามบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแข่งขันประเภทหญิง[kān khaengkhan praphēt ying] (n, exp) EN: women's tournament  FR: tournoi féminin [m]
นักเลงผู้หญิง[naklēng phūying] (n, exp) EN: connoisseur of women
ผู้หญิง[phūying] (adj) EN: female ; feminine ; women's  FR: féminin
ปรัชญาสตรี[pratyā sattrī] (n, exp) EN: philosophy of women
โรงพยาบาลหญิง[rōngphayābān ying] (n, exp) EN: women's hospital
รองเท้าสตรี[røngthāo satrī] (n, exp) EN: women's shoes
เสื้อผู้หญิง[seūa phūying] (n, exp) EN: women's clothing ; blouse ; woman's jacket
สิทธิสตรี[sitthi sattrī] (n, exp) EN: women's rights ; woman's rights  FR: droits de la femme [mpl]
วันสตรีสากล[Wan Sattrī Sākon] (n, exp) EN: Internaional Woman's Day ; International Women's Day  FR: Journée internationale de la femme [f]
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร[wing khām rūa neung røi mēt] (n, exp) EN: 100 m hurdles ; 100 metres hurdles ; women's 100 metres hurdles  FR: 100 mètres haies [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WOMEN W IH1 M AH0 N
WOMEN'S W IH1 M AH0 N Z
WOMENS' W IH1 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
women (n) wˈɪmɪn (w i1 m i n)
womenfolk (n) wˈɪmɪnfouk (w i1 m i n f ou k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女排[nǚ pái, ㄋㄩˇ ㄆㄞˊ, ] women's volleyball; abbr. of 女子排球, #5,439 [Add to Longdo]
女装[nǚ zhuāng, ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, / ] women's clothes, #5,858 [Add to Longdo]
[guī, ㄍㄨㄟ, / ] women's apartment, #8,043 [Add to Longdo]
妇联[fù lián, ㄈㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] women's league; women's association, #10,244 [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] women's undergarments, #661,110 [Add to Longdo]
妇女联合会[fù nǚ lián hé huì, ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] women's union [Add to Longdo]
闺情[guī qíng, ㄍㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, / ] women's love; passion (felt by lady) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weibervolk {n}women folk; womenfolk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
じゃぱゆき[japayuki] (n) derog. term for Asian women working in Japan [Add to Longdo]
もんぺ[monpe] (n) women's work pants [Add to Longdo]
アラフィフ[arafifu] (exp) (See アラフォー) around 50 (years of age, esp. women) [Add to Longdo]
アラフォー[arafo-] (exp) (See アラフィフ) around 40 (years of age, esp. women) (eng [Add to Longdo]
イエローキャブ[iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
イメージDVD[イメージディーブイディー, ime-jidei-buidei-] (n) DVD containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei [Add to Longdo]
イメージビデオ[ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei [Add to Longdo]
ウーマンリブ[u-manribu] (n) (abbr) women's liberation [Add to Longdo]
エスパドリーユ[esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top