ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wok

W AA1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wok-, *wok*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wok(n) กระทะเหล็กบางขนาดใหญ่, See also: ส่วนล่างเป็นรูปโค้ง ใช้สำหรับทำอาหารจีนหรืออาหารทางตะวันออกไกล
woke(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ wake, See also: ตื่น
woken(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ wake, See also: ถูกปลุกให้ตื่น
woken(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ wake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woke(โวค) vi.,vt. กริยาช่อง 2 องwake
woken(โว'เคิน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ wake
awoke(อะโวค') v. อดีตกาลของ awake

English-Thai: Nontri Dictionary
woke(vt pt และ pp ของ) wake
awoke(vt pt ของ) awake

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wok4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
wokA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
wokA loud knocking at the door woke him up.
wokA noise woke her up.
wokHardly had he woke up when he remembered the embarrassing incident of the previous night.
wokHas the baby woken up?
wokHe seemed to have just woken up from a dream.
wokHe wanted to be woken up early by his wife.
wokHe woke up of himself.
wokHe woke up to find himself lying on a bench in the park.
wokHe woke up to find himself lying on a park bench.
wokI'd just woken up and was still drowsy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทะใบบัว[krathabaibūa] (n) EN: very big pan ; large frying pan ; large bow-shaped pan ; massive wok
กระทะจีน[kratha Jīn] (n, exp) EN: wok  FR: wok [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WOK W AA1 K
WOKE W OW1 K
WOKS W AA1 K S
WOKEN W OW1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woke (v) wˈouk (w ou1 k)
woken (v) wˈoukən (w ou1 k @ n)
Woking (n) wˈoukɪŋ (w ou1 k i ng)
Wokingham (n) wˈoukɪŋəm (w ou1 k i ng @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炒锅[chǎo guō, ㄔㄠˇ ㄍㄨㄛ, / ] wok; frying pan, #34,689 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wok {m}; chinesische Pfanne {f} | Woks {pl}; chinesische Pfannenwok | woks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache [Add to Longdo]
お願いを聞く[おねがいをきく, onegaiwokiku] (exp,v5k) to grant someone's request [Add to Longdo]
お金をこわす;お金を壊す[おかねをこわす, okanewokowasu] (exp,v5s) (nab [Add to Longdo]
お先棒を担ぐ[おさきぼうをかつぐ, osakibouwokatsugu] (exp,v5g) to be a willing cats-paw or tool for a person [Add to Longdo]
お目玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉を食らう) to get a good scolding [Add to Longdo]
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
けんつくを食わす;剣突を食わす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp,v5s) (obsc) to burst out in anger [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
げんを担ぐ;験を担ぐ[げんをかつぐ, genwokatsugu] (exp,v5g) to be superstitious [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] to partition [Add to Longdo]
最新の技術を結集した[さいしんのぎじゅつをけっしゅうした, saishinnogijutsuwokesshuushita] state-of-the-art [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  wok
      n 1: pan with a convex bottom; used for frying in Chinese
           cooking

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top