ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whiff

W IH1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whiff-, *whiff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whiff(n) กลิ่นอ่อนๆ, Syn. odor, scent, smell
whiff(n) ร่องรอย
whiff(n) ลมโชยอ่อนๆ, Syn. gust, puff
whiff(n) การสูดลมหายใจเข้า
whiff(vi) ลอย, See also: โชย, พัดโชย
whiff(vt) ลอย, See also: โชย, พัดโชย
whiff(vt) สูดดม, Syn. aspirate, inhale, smell, sniff
whiffer(n) คนสูดดม
whiffet(n) คนไม่สำคัญ โดยเฉพาะผู้อายุยังน้อย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. whippersnapper
whiffle(vi) รวนเร (ความคิดหรือการกระทำ), See also: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, เหลอะแหละ, ทำตัวไม่อยู่กับร่องกับรอย, Syn. dither, vacillate, waver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whiff(วิฟ) n. vi. vt.,n. (การ,เสียง) พัด,กระพือ,พ่น,เป่า,สูดหายใจเข้าหรือออก, See also: whiffer n.
whiffle(วิฟ'เฟิล) vi. vt. เป่าเบา ๆ ,พ่นเบา ๆ ,ผันแปร,แปรปรวน,เหลาะแหละ, Syn. shift about, vacillate

English-Thai: Nontri Dictionary
whiff(n) ลมวูบหนึ่ง,บุหรี่มวนเล็กๆ,การพัด,การกระพือ,การเป่า
whiff(vi) เป่าลม,ฉุย,ส่งกลิ่น,กระพือ

CMU English Pronouncing Dictionary
WHIFF W IH1 F
WHIFF HH W IH1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whiff (n) wˈɪf (w i1 f)
whiffs (n) wˈɪfs (w i1 f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anflug {m}; Hauch {m} (von) [übtr.]whiff (of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱっぱっと[pappatto] (adv) (1) in puffs; in whiffs; (2) in flashes [Add to Longdo]
ふっと[futto] (adv) (1) (on-mim) with a whiff; with a puff; (2) suddenly; abruptly; without warning [Add to Longdo]
一吹き;ひと吹き[ひとふき, hitofuki] (n) blast; puff; whiff; gust [Add to Longdo]
匂い(P);臭い;匂(io)[におい, nioi] (n) (1) (臭い usu. has a negative connotation) odour; odor; scent; smell; stench; (2) aura; whiff; smacks of ...; sense; flavour; flavor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whiff
   n 1: a short light gust of air [syn: {puff}, {puff of air},
      {whiff}]
   2: a lefteye flounder found in coastal waters from New England
     to Brazil
   3: a strikeout resulting from the batter swinging at and missing
     the ball for the third strike
   v 1: perceive by inhaling through the nose; "sniff the perfume"
      [syn: {sniff}, {whiff}]
   2: drive or carry as if by a puff of air; "The gust of air
     whiffed away the clouds"
   3: strike out by swinging and missing the pitch charged as the
     third
   4: smoke and exhale strongly; "puff a cigar"; "whiff a pipe"
     [syn: {puff}, {whiff}]
   5: utter with a puff of air; "whiff out a prayer"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top