ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ware

W EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ware-, *ware*
Possible hiragana form: われ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ware(n) วัตถุที่ทำมาจากวัสดุประเภทเดียวกัน
ware(n) เครื่องปั้นดินเผา, See also: เซรามิกส์, Syn. ceramics
ware(vi) ระมัดระวัง (คำโบราณ), Syn. beware
ware(vt) ระมัดระวัง (คำโบราณ), Syn. beware
wares(n) สินค้า, Syn. goods, merchandise, product
wareroom(n) ห้องเก็บสินค้า, See also: ห้องแสดงสินค้า
warehouse(n) โกดังสินค้า, See also: คลังสินค้า, โรงพัสดุ, Syn. depository, repository, storehouse
warehouse(vt) เก็บไว้ในโกดัง
warehouse(vt) นำบุคคลไปไว้ในที่ที่ไม่ได้รับการดูแลเพียงพอ (คำไม่เป็นทางการ)
warehouser(n) เจ้าของโกดังสินค้า, Syn. warehouseman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ware(แวร์) n. สินค้า,เครื่องใช้,ผลิตภัณฑ์,ภาชนะ,เครื่องปั้นดินเผา adj. ระมัดระวัง,เฝ้า,รู้ตัว,รู้สำนึก vt. รู้ตัว,ระมัดระวัง,สนใจ,ใช้,จ่าย, Syn. watchful, wary, spend, expend
warehouse(แวร์'เฮาซฺ) n. โกดัง,คลังสินค้า,ร้านขายของขนาดใหญ่ vt. เก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
aware(อะแวร์') adj. รู้ตัว,รู้สึกตัว,ทราบ.
beware(บิแวร์') {bewared,bewaring,bewares} vi.,vt. ระวัง,โปรดระวัง,ระวังตัว, Syn. shun, mind
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
crackleware(แครค'เคิลแวร์) n. เครื่องเคลือบ ceramics., Syn. crackle
earthenwaren. เครื่องเคลือบดินเผา,ดินเหนียวใช้ทำเครื่องเคลือบดินเผา

English-Thai: Nontri Dictionary
ware(n ) ภาชนะ,เครื่องใช้,สินค้า,ผลิตภัณฑ์,เครื่องปั้นดินเผา
warehouse(n) คลังสินค้า,โกดัง,โรงพัสดุ
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
beware(vi) ระวัง
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
earthenware(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบดินเผา
glassware(n) เครื่องแก้ว
hardware(n) เครื่องเหล็ก,เครื่องโลหะ,เครื่องมือ,อาวุธยุทโธปกรณ์
kitchenware(n) เครื่องครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warehouseคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse bondกรมธรรม์ค้ำประกันคลังสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse receiptใบรับของคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse riskการเสี่ยงภัยคลังสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse riskการเสี่ยงภัยคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehousemanนายคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehousingการเก็บของในคลังสินค้า, กิจการคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warehousesคลังสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wareHe had to reduce the price of his wares.
wareHe is working as a security guard at a warehouse.
wareThe warehouse was a front for drug traffickers.
wareThe warehouse was empty except for a piece of furniture.
wareWho was it that forgot to lock the door of the warehouse?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังเก็บของ(n) warehouse, See also: godown, storehouse, storeroom, Syn. โกดัง, Example: สินค้าได้ถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในคลังเก็บของก่อนรอออกจำหน่าย, Thai Definition: สถานที่ที่เก็บของเป็นจำนวนมากๆ
ภัณฑาคาร(n) storehouse, See also: warehouse, Syn. โรงไว้ของ, คลังเก็บของ, ห้องเก็บของ, Notes: (บาลี)
ประทวนสินค้า(n) warehouse receipt, See also: godown receipt, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เอกสารซึ่งนายคลังสินค้าออกให้แก่ผู้ฝากสินค้าในคลังสินค้าและผู้ฝากอาจสลักหลังจำนำสินค้าที่จดแจ้งไว้ในประทานโดยไม่ต้องมอบสินค้านั้นให้แก่ผู้รับจำนำ
คลัง(n) storehouse, See also: warehouse, depository, treasury, Syn. ที่เก็บ, คลังเก็บของ, Example: เมื่อสินค้าที่สั่งมาถึงคลัง พนักงานรับสินค้าจะต้องตรวจของว่าถูกต้องตามที่สั่งหรือไม่, Count Unit: คลัง
คลังสินค้า(n) warehouse, See also: storehouse, Syn. โกดัง, กุดัง, Example: เรามีนโยบายให้พนักงานตรวจคลังสินค้าว่ามีสินค้าอยู่จริงตรงกับบัญชีหรือไม่, Count Unit: หลัง, แห่ง, Thai Definition: โรงที่สำหรับเก็บสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[chamnan] (v) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive
ช้อนส้อม[chøn-sǿm] (n) EN: silverware ; spoon and fork
ชุด[chut] (n) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]  FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[chut prōkraēm samnakngān] (n, exp) EN: office suite (software)  FR: suite bureautique [f]
ได้สติ[dāisati] (v) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of  FR: réaliser
โดยไม่รู้ตัว[dōi mai rūtūa] (adv) EN: unconsciously ; unawarely  FR: inconsciemment
ฝรั่งกังไส[Farang Kangsai] (n, prop) EN: delftware  FR: faïence de Delft [f]
ฟรีโปรแกรม[frī prōkraēm] (n, exp) EN: freeware  FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m]
จ่ายสินค้า[jāi sinkhā] (v, exp) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse
จำกัดเครื่องมือ[jamkat khreūangmeū] (n, exp) EN: limited edition (of a software)  FR: version limitée (d'un logiciel) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WARE W EH1 R
WAREN W EH1 R AH0 N
WARES W EH1 R Z
WAREING W EH1 R IH0 NG
WAREHIME W EH1 R HH AY2 M
WAREHOUSE W EH1 R HH AW2 S
WAREHOUSED W EH1 R HH AW2 Z D
WAREHOUSES W EH1 R HH AW2 Z IH0 Z
WAREHOUSES W EH1 R HH AW2 S IH0 Z
WAREHOUSING W EH1 R HH AW2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ware (n) wˈɛəʳr (w e@1 r)
ware (v) wˈɛəʳr (w e@1 r)
wared (v) wˈɛəʳd (w e@1 d)
wares (v) wˈɛəʳz (w e@1 z)
warehouse (n) wˈɛəʳhaus (w e@1 h au s)
warehouses (n) wˈɛəʳhauzɪz (w e@1 h au z i z)
warehousing (n) wˈɛəʳhauzɪŋ (w e@1 h au z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kù, ㄎㄨˋ, / ] warehouse; storehouse, #2,821 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
我々[われわれ, wareware] (n) พวกเรา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
割れる[われる, wareru] TH: แตก  EN: to be broken

German-Thai: Longdo Dictionary
wäreSee also: wären
warenเป็น อยู่ คือ (รูปอดีต)
wärenเป็น อยู่ คือ (รูป Konjunctive II), See also: sind
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
Süßwaren(n) |die, pl.| ขนมหวาน
Teigwaren(n) |die, pl.| ประเภทของอาหารที่ทำจากแป้งทุกชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว, พิซซ่า, สปาเก็ตตี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck [Add to Longdo]
Ware {f}; Handelsware {f} | Waren {pl}; Handelswaren {pl}commodity | commodities [Add to Longdo]
Ware {f}merchandise [Add to Longdo]
Ware {f} | Waren {pl}ware | wares [Add to Longdo]
Warenannahme {f}receiving department; incoming goods department [Add to Longdo]
Warenausgabe {f}wrapping counter [Add to Longdo]
Warenbörse {f}produce exchange [Add to Longdo]
Warenbegleitpapiere {pl}shipping document [Add to Longdo]
Warenbestand {m} [econ.]stock of goods; stock-in-trade [Add to Longdo]
Warenbestandsliste {f}; Lagerliste {f}; Stückliste {f}; Artikelstamm {m}stocklist; stock list [Add to Longdo]
Wareneingang {m}stock-receipt; stock receipt [Add to Longdo]
Wareneingangskonto {n} [fin.]purchase account [Add to Longdo]
Wareneingangskontrolle {f}incoming goods inspection [Add to Longdo]
Wareneinsatz {m}cost of sales [Add to Longdo]
Warenempfänger {m}; Empfänger {m}consignee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
と言われる[といわれる, toiwareru] (exp,v1) to be called ...; to be referred to as ... [Add to Longdo]
と思われる[とおもわれる, toomowareru] (exp,v1) be considered; be deemed; thought to be [Add to Longdo]
ひび割れる;罅割れる[ひびわれる, hibiwareru] (v1,vi) to crack; to develop a crack [Add to Longdo]
われめちゃん[waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat [Add to Longdo]
アウェア;アウエア[auea ; auea] (n) aware [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
グループウェア[ぐるーぷうえあ, guru-puuea] groupware [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コースウェア[こーすうえあ, ko-suuea] courseware [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]
サポートウェア[さぽーとうえあ, sapo-touea] support-ware [Add to Longdo]
シェアウェア[しえあうえあ, shieauea] shareware [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
入荷[にゅうか, nyuuka] Wareneingang [Add to Longdo]
割れる[われる, wareru] bersten, zerbrechen, sich_spalten [Add to Longdo]
商標[しょうひょう, shouhyou] Warenzeichen [Add to Longdo]
我勝ち[われがち, waregachi] wetteifernd, ruecksichtslos [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ware
   n 1: articles of the same kind or material; usually used in
      combination: `silverware', `software'
   2: commodities offered for sale; "good business depends on
     having good merchandise"; "that store offers a variety of
     products" [syn: {merchandise}, {ware}, {product}]
   v 1: spend extravagantly; "waste not, want not" [syn: {consume},
      {squander}, {waste}, {ware}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top