ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wager

W EY1 JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wager-, *wager*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wager(n) การพนัน, Syn. bet
wager(vt) พนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, gamble
wagerer(n) ผู้วางเดิมพัน, See also: ผู้ท้าพนัน
wager on(phrv) พนัน, See also: วางเดิมพัน กับ, Syn. bet on, gamble on
wager on(phrv) มั่นใจกับ, See also: ไว้ใจกับ, Syn. depend on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง,สิ่งที่พนัน,การพนันขันต่อ,การวางเดิมพัน vt. พนัน,พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble, bet, stake
dowager(เดา'อะเจอะ) n.หญิงที่ได้รับทรัพย์สินจากสามีที่ตาย,หญิงสูงอายุที่มียศฐาบรรดาศักดิ์
queen dowagern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี

English-Thai: Nontri Dictionary
wager(vi, vt) พนันกัน,ท้าพนัน
dowager(n) สตรีหม้ายสูงศักดิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wagerการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันขันต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering gainสิ่งที่ได้จากการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering policyกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't wager Helen in a card game.ถึงไงเธอก็ถูกส่งไปเอาซวิตซ์ Schindler's List (1993)
Care to wager a kilo of food on that?พนันของกินซักกิโลมั๊ยล่ะ Seven Years in Tibet (1997)
I wager ten years.ฉันพนัน 10 ปี Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I have serviced no kings, yet I wager I can shave a cheek...ผมไม่เคยบริการพระราชา แต่ผมว่าผมสามารถโกนเครา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Because you entered into our little wager on false pretenses, my friend...เพราะคุณท้าพนันผมด้วยด้วยร่างทรง เพื่อนเอ๋ย... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You know what this wager was about?รู้มั๊ยครับว่าเดิมพันนี่มันเกี่ยวกับอะไร? Raging Cannibal (2008)
Placing a wager on the takedown of lonely boy's b.F.F.วางพนันกันกับการทำลายเพื่อนสนิทของหนุ่มขี้เหงา Chuck in Real Life (2008)
Care to wager some gold on him? .สนใจพนันทองข้างเขามั้ยล่ะ? Outlander (2008)
Your $500 wager has been accepted.** ได้รับเงินเดิมพัน 500 ** WarGames: The Dead Code (2008)
I kept it to remind me never to wager with anythingฉันเก็บมันไว้เตือนสติเรื่องการพนัน The No-Brainer (2009)
The wager will be transferred.เดินพันจะถูกโอนค่ะ Summer Wars (2009)
What will the wager be?จะเดิมพันด้วยอะไรคะ Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wagerI wagered him a dollar that I'd sell more magazines than he would.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันต่อ(v) gamble, See also: wager, bet, bargain, Syn. ต่อรอง, พนันขันต่อ, Example: ชายกลุ่มนั้นกำลังตั้งหน้าตั้งตาค้นหาเรื่องมาขันต่อ โดยไม่สนใจว่าในอีกไม่ช้าเวลาพิจารณาคดีก็จะมาถึง, Thai Definition: การต่อรองซึ่งได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะ, Notes: (กฎหมาย)
ท้าพนัน(v) bet, See also: wager, stake, Syn. พนัน, Example: เราท้าพนันกันแต่ในระหว่างญาติมิตร
เดิมพัน(n) wager, See also: gambling, stake, bet, Syn. การพนัน, Example: การแข่งขันครั้งนี้มีเดิมพันไว้สูงมาก, Thai Definition: จำนวนเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่วางไว้เป็นประกันในการได้เสียหรือแพ้ชนะก่อนเล่นการพนัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิมพัน[doēmphan] (n) EN: wager ; gambling ; stake ; bet  FR: mise [f] ; enjeu [m]
เดิมพัน[doēmphan] (v) EN: bet ; stake ; gamble ; wager
ขันต่อ[khantø] (v) EN: gamble ; wager ; bet ; bargain  FR: parier ; jouer
แม่ม่ายทรงเครื่อง[maēmāi songkhreūang] (n, exp) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager  FR: riche veuve [f]
พันปี[phanpī] (n) EN: queen dowager
พันปีหลวง[phanpī lūang] (n, exp) EN: queen dowager
แทง[thaēng] (v) EN: wager ; stake ; gamble ; bet ; make a bet  FR: parier ; miser
แทงม้าเสีย[thaēng mā sīa] (xp) EN: wager on a wrong horse  FR: miser sur le mauvais cheval
ต่อรอง[tørøng] (v) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle  FR: marchander ; négocier
วางเดิมพัน[wāng doēmphan] (v, exp) EN: stake ; place a bet (of) ; make a wager (of) ; put up

CMU English Pronouncing Dictionary
WAGER W EY1 JH ER0
WAGERS W EY1 JH ER0 Z
WAGERED W EY1 JH ER0 D
WAGERING W EY1 JH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wager (v) wˈɛɪʤər (w ei1 jh @ r)
wagers (v) wˈɛɪʤəz (w ei1 jh @ z)
wagered (v) wˈɛɪʤəd (w ei1 jh @ d)
wagering (v) wˈɛɪʤərɪŋ (w ei1 jh @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wette {f} | Wetten {pl}wager | wagers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
儀宸[ぎしん, gishin] (n) empress dowager's home [Add to Longdo]
後室[こうしつ, koushitsu] (n) dowager; widow [Add to Longdo]
皇太后[こうたいごう(P);こうたいこう, koutaigou (P); koutaikou] (n) Queen Mother; Empress Dowager; (P) [Add to Longdo]
国母[こくぼ, kokubo] (n) empress; empress dowager [Add to Longdo]
三宮[さんぐう, sanguu] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort [Add to Longdo]
三后[さんこう, sankou] (n) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort [Add to Longdo]
三皇后[さんこうごう, sankougou] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort [Add to Longdo]
川螻蛄[かわげら;カワゲラ, kawagera ; kawagera] (n) (uk) stonefly (any insect of order Plecoptera, esp. those of family Perlidae) [Add to Longdo]
太后[たいこう, taikou] (n) empress dowager; queen mother [Add to Longdo]
太皇太后[たいこうたいごう, taikoutaigou] (n) (See 三后) Grand Empress Dowager [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wager
   n 1: the act of gambling; "he did it on a bet" [syn: {bet},
      {wager}]
   2: the money risked on a gamble [syn: {stake}, {stakes}, {bet},
     {wager}]
   v 1: stake on the outcome of an issue; "I bet $100 on that new
      horse"; "She played all her money on the dark horse" [syn:
      {bet}, {wager}, {play}]
   2: maintain with or as if with a bet; "I bet she will be there!"
     [syn: {bet}, {wager}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top