ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waffle

W AA1 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waffle-, *waffle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waffle(sl) พูดไร้สาระ
waffle(n) ขนมอบลักษณะคล้ายตะแกรง, See also: วาฟเฟิล, Syn. pancake, crepe
waffle(vi) ลังเลใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตัดสินใจไม่ได้, Syn. dither, oscillate, vacillate, Ant. decide
waffle(n) คำพูดหรือข้อเขียนที่ไม่ชัดเจน (คำไม่เป็นทางการ), See also: คำพูดหรือข้อเขียนที่คลุมเครือ
waffler(n) ผู้พูดหรือเขียนคลุมเครือ
waffle about(phrv) พูดเหลาะแหละเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waffle(วอฟ'เฟิล) n. ขนมปังอบใส่ไข่และนมที่อบในเบ้าที่เป็นปุ่ม ๆ adj. เป็นปุ่ม ๆ คล้ายขนมดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
waffle(n) ขนมชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waffleI recommend giving it to them straight, don't waffle your way around the subject.

CMU English Pronouncing Dictionary
WAFFLE W AA1 F AH0 L
WAFFLED W AA1 F AH0 L D
WAFFLES W AA1 F AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waffle (v) wˈɒfl (w o1 f l)
waffled (v) wˈɒfld (w o1 f l d)
waffles (v) wˈɒflz (w o1 f l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschwafel {n}waffle [Br.] [Add to Longdo]
Waffel {f} | Waffeln {pl}waffle | waffles [Add to Longdo]
Waffeleisen {n}waffle iron [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴーフル[go-furu] (n) type of waffle (fre [Add to Longdo]
ゴーフレット[go-furetto] (n) type of waffle (fre [Add to Longdo]
ワッフル[waffuru] (n) waffle [Add to Longdo]
ワッフルスラブ[waffurusurabu] (n) waffle slab [Add to Longdo]
天火[てんぴ, tenpi] (n) oven; (waffle) iron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waffle
   n 1: pancake batter baked in a waffle iron
   v 1: pause or hold back in uncertainty or unwillingness;
      "Authorities hesitate to quote exact figures" [syn:
      {hesitate}, {waver}, {waffle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top