ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

virgin

V ER1 JH IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virgin-, *virgin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Virgin(n) พระมารดาของพระเยซู, Syn. Blessed Virgin Mary
virgin(n) หญิงพรหมจารี, See also: หญิงที่ยังบริสุทธิ์, หญิงที่ไม่เคยร่วมเพศ, หญิงที่ไม่ได้แต่งงาน
virgin(adj) ที่เป็นหญิงพรหมจารี, See also: ที่ยังบริสุทธิ์, ที่เป็นหญิงที่ไม่เคยร่วมเพศ, Syn. celibate
virgin(adj) ที่ยังไม่ถูกค้นพบโดยมนุษย์, See also: ที่เป็นธรรมชาติ, Syn. natural, raw, untamed
virgin(adj) ที่เป็นอันแรกสุด, Syn. first
virgin(adj) บริสุทธิ์, Syn. pure
virginal(adj) เกี่ยวกับหรือเหมาะกับหญิงพรหมจารี, See also: บริสุทธิ์, ไม่เจือปน, ไม่เคยร่วมเพศ, ไม่มีราคี, ไม่มีมลทิน
virginal(n) เครื่องดนตรีประเภทเปียโน, See also: มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นิยมมากในยุคศตวรรษที่ 16-17
virginity(n) ความเป็นหญิงพรหมจารี
virginity(n) ความบริสุทธิ์, Syn. pureness, celibacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
virgin(เวอ'จิน) n. หญิงพรหมจารี,บุคคลที่ยังไม่เคยร่วมเพศ, สัตว์ตัวเมียที่ไม่เคยร่วมเพศ,แมลงที่ยังไม่ถูกเพาะพันธุ์ adj. เป็นหญิงพรหมจารี,เกี่ยวกับหญิงพรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่มีการเจือปน,ไม่เคยถูกใช้มาก่อน,ยังไม่เคยร่วมเพศ,ไม่มีมลทิน,ไม่มีราคี -Phr. (the Virgin,Mar
virgin maryn. พระนางเจ้าแมรี่ผู้เป็นพระมารดาของพระเยซูคริสต์
virgin queenn. พระนางเจ้าเอลิซาเบทที่1ของอังกฤษ
virginal(เวอ'จะเนิล) adj. เกี่ยวกับหรือเหมาะกับหญิงพรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่เจือปน,ไม่เคยร่วมเพศ,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,ไม่ได้รับเชื้อ
virginity(เวอจิน'นิที) n. ความเป็นหญิงพรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีราคี,ความไม่มีมลทิน,ความไม่เคยร่วมเพศมาก่อน,ความไม่เคยถูกใช้มาก่อน,ความสด, Syn. pureness

English-Thai: Nontri Dictionary
virgin(adj) พรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน
virgin(n) สาวพรหมจารี,สาวบริสุทธิ์,สาวพรหมจรรย์
virginal(adj) พรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน
virginity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีมลทิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
virginพรหมจารี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virginal-พรหมจารี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virginityสภาพพรหมจารี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
virginCarry me back to old Virginia.
virginSo? Feeling refreshed, the morning after losing your virginity? [XXX]
virginThe scene was a tiny mountain village in a remote section of West Virginia.
virginThey decided to settle down in Virginia that year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกเขียว(adj) virginal, See also: innocent, pure, Example: ที่ซ่องนี้มีแต่เด็กตกเขียวหน้าตาดีๆ ทั้งนั้น, Thai Definition: ที่ยังเด็ก, ที่ยังบริสุทธิ์ไม่เคยผ่านโลกีย์
ความสาว(n) virginity, Example: อู๋มีความหวังและความพยายามที่จะพิชิตความสาวของเอให้ได้, Thai Definition: สภาวะของหญิงทียังไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชาย
แฝดน้ำ(n) water discharged just before giving birth, See also: virginal secretion, Example: แพทย์เตรียมทำการคลอดหลังจากเห็นว่าเธอมีแฝดน้ำไหลออกมาแล้ว, Thai Definition: น้ำที่ออกทางช่องทวารเบาก่อนคลอดลูก
พรหมจรรย์(n) virgin, See also: celibate, chaste, Example: หลายส่วนของโลกคิดว่าเรื่องพรหมจรรย์ในวัยสาวนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว, Thai Definition: การละเว้นเมถุน, ฐานะของผู้ยังไม่ได้แต่งงาน, Notes: (สันสกฤต)
พรหมจาริณี(n) virgin, See also: maiden, Example: ท่านผู้นี้ได้ให้สัตย์ปฏิญาณก่อนบวชว่าจะเป็นพรหมจาริณีไปชั่วชีวิต, Thai Definition: หญิงผู้ประพฤตพรหมจรรย์ ไม่ข้องแวะเรื่องเพศสัมพันธ์เด็ดขาด, Notes: (บาลี)
พรหมจารี(n) virginity, See also: chastity, celibacy, Example: ค่านิยมของสังคมไทยให้ความสำคัญกับเรื่องพรหมจารีของผู้หญิงมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ความบริสุทธิ์ของหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความบริสุทธิ์(n) virginity, See also: maidenhood, spinsterhood, Syn. ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง, ความสาว, Ant. การมีมลทิน, Example: ผู้ชายยังมีค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของหญิงสาว, Thai Definition: การปราศจากมลทิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย[bai yāsūp phan Woējinīa] (n, exp) EN: Virginia tobacco
บริสุทธิ์[børisut] (adj) EN: virgin ; chaste ; pure  FR: vierge ; chaste
ชวนชม[chūanchom] (n) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star  FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ดงดิบ[dongdip] (n, exp) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest  FR: forêt vierge [f]
แฝดน้ำ[faētnām] (n) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion
ความบริสุทธิ์[khwām børisut] (n) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood  FR: virginité [f]
ป่าดิบ[pādip] (n) EN: primary forest ; virgin forest ; evergreen forest  FR: forêt primaire [f] ; forêt vierge [f] ; jungle [f]
พรหมจารี[phrommajārī] (n) EN: virginity; chastity; celibacy  FR: virginité [f]
พรหมจาริณี[phrommajārīnī] (n) EN: virgin ; maiden  FR: vierge [f] ; pucelle [f]
สายการบินเวอร์จิ้นแอตแลนติก[Sāikānbin Woējin Aētlaēntik] (tm) EN: Virgin Atlantic  FR: Virgin Atlantic [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRGIN V ER1 JH IH0 N
VIRGINS V ER1 JH AH0 N Z
VIRGIN'S V ER1 JH AH0 N Z
VIRGINAL V ER1 JH AH0 N AH0 L
VIRGINIA V ER0 JH IH1 N Y AH0
VIRGINIAN V ER0 JH IH1 N Y AH0 N
VIRGINITY V ER0 JH IH1 N IH0 T IY0
VIRGINIA'S V ER0 JH IH1 N Y AH0 Z
VIRGINIANS V ER0 JH IH1 N Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virgin (n) vˈɜːʳʤɪn (v @@1 jh i n)
virgins (n) vˈɜːʳʤɪnz (v @@1 jh i n z)
Virginia (n) vˈəʤˈɪnɪəʳ (v @1 jh i1 n i@)
virginal (n) vˈɜːʳʤɪnl (v @@1 jh i n l)
virginals (n) vˈɜːʳʤɪnlz (v @@1 jh i n l z)
virginity (n) vˈəʤˈɪnɪtiː (v @1 jh i1 n i t ii)
Virginia Water (n) vˈəʤˈɪnɪəʳ-wˌɔːtər (v @1 jh i1 n i@ - w oo2 t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
处女[chǔ nǚ, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ, / ] virgin; maiden; inaugural, #2,646 [Add to Longdo]
弗吉尼亚州[Fú jí ní yà zhōu, ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Virginia, #45,495 [Add to Longdo]
童女[tóng nǚ, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄩˇ, ] virgin female, #90,887 [Add to Longdo]
童男[tóng nán, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄢˊ, ] virgin male, #105,615 [Add to Longdo]
维珍[wéi zhēn, ㄨㄟˊ ㄓㄣ, / ] Virgin (company) [Add to Longdo]
处男[chǔ nán, ㄔㄨˇ ㄋㄢˊ, / ] virgin (male) [Add to Longdo]
黃花[huáng huā, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ, ] virgin; orange day lily (Hemerocallis fulva); Chrysanthemum [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungfrau {f} | Jungfrauen {pl}virgin | virgins [Add to Longdo]
Urwald {m}virgin forest [Add to Longdo]
Virginiawachtel {f} [ornith.]Northern Bobwhite [Add to Longdo]
Virginiaralle {f} [ornith.]Virginia Rail [Add to Longdo]
Virginiauhu {m} [ornith.]Great Horned Owl [Add to Longdo]
Virginiawaldsänger {m} [ornith.]Virginia's Warbler [Add to Longdo]
Britische Jungferninseln [geogr.]Virgin Islands (British) (vg) [Add to Longdo]
US-Jungferninseln [geogr.]Virgin Islands (U.S.) (vi) [Add to Longdo]
Virginia (US-Bundesstaat)Virginia (VA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おばこ[obako] (n) (col) virgin [Add to Longdo]
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands [Add to Longdo]
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus) [Add to Longdo]
イギリス領ヴァージン諸島[イギリスりょうヴァージンしょとう, igirisu ryou va-jin shotou] (n) British Virgin Islands [Add to Longdo]
ウェストバージニア[uesutoba-jinia] (n) West Virginia [Add to Longdo]
チェリーボーイ[chieri-bo-i] (n) (col) male virgin (wasei [Add to Longdo]
バージナル;ヴァージナル[ba-jinaru ; va-jinaru] (n,adj-no) virginal [Add to Longdo]
バージニア[ba-jinia] (n) Virginia; (P) [Add to Longdo]
バージニティー;バージニティ[ba-jinitei-; ba-jinitei] (n) virginity [Add to Longdo]
バージン[ba-jin] (n) virgin; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
未使用媒体[みしようばいたい, mishiyoubaitai] blank medium, virgin medium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 virgin
   adj 1: being used or worked for the first time; "virgin wool"
   2: in a state of sexual virginity; "pure and vestal modesty"; "a
     spinster or virgin lady"; "men have decreed that their women
     must be pure and virginal" [syn: {pure}, {vestal}, {virgin},
     {virginal}, {virtuous}]
   n 1: a person who has never had sex
   2: (astrology) a person who is born while the sun is in Virgo
     [syn: {Virgo}, {Virgin}]
   3: the sixth sign of the zodiac; the sun is in this sign from
     about August 23 to September 22 [syn: {Virgo}, {Virgo the
     Virgin}, {Virgin}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top