ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vertex

V ER1 T EH2 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vertex-, *vertex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vertex(n) จุดสูงสุด, See also: จุดขีดสุด, Syn. peak, summit, zenith, point

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vertex(เวอ'เทคซฺ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุด,กระหม่อม,ยอดศรีษะ,จุดที่รวมกัน,จุดที่ไกลสุดจากฐาน,จุดตัดของสองด้านของแนวราบ pl. vertexes,vertices, Syn. apex

English-Thai: Nontri Dictionary
vertex(n) จุดสุดยอด,กระหม่อม,จุดสูงสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vertexจุดยอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
vertex๑. ส่วนยอด๒. ส่วนยอดกะโหลก, กะโหลกส่วนยอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertexจุดยอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vertex presentationกระหม่อมนำ, ส่วนยอดกะโหลกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vertexจุดยอด, ดูในเรื่อง  terminal side [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดยอด[jutyøt] (n, exp) EN: vertex  FR: sommet
ขม่อม[khamǿm] (n) EN: crown ; top of the head ; vertex

CMU English Pronouncing Dictionary
VERTEX V ER1 T EH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vertex (n) vˈɜːʳtɛks (v @@1 t e k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheitel {m}; Scheitelpunkt {m}; Eckpunkt {m} | Scheitel {pl}; Scheitelpunkte {pl}vertex | vertexes; vertices [Add to Longdo]
Scheitelpunkt {m} der Parabel [math.]vertex of the parabola [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーテックスシェーダ[ba-tekkusushie-da] (n) {comp} vertex shader [Add to Longdo]
頂点シェーダ[ちょうてんシェーダ, chouten shie-da] (n) {comp} vertex shader [Add to Longdo]
頂点データ[ちょうてんデータ, chouten de-ta] (n) {comp} vertex data [Add to Longdo]
頂点色[ちょうてんしょく, choutenshoku] (n) {comp} vertex colour [Add to Longdo]
頂点法線[ちょうてんほうせん, choutenhousen] (n) {comp} vertex normal [Add to Longdo]
天頂[てんちょう, tenchou] (n,adj-no) zenith; vertex [Add to Longdo]
頭頂[とうちょう, touchou] (n,adj-no) top of the head; vertex (anat.); parietal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
頂点データ[ちょうてんデータ, chouten de-ta] vertex data [Add to Longdo]
頂点色[ちょうてんしょく, choutenshoku] vertex colour [Add to Longdo]
頂点法線[ちょうてんほうせん, choutenhousen] vertex normal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vertex
   n 1: the point of intersection of lines or the point opposite
      the base of a figure
   2: the highest point (of something); "at the peak of the
     pyramid" [syn: {vertex}, {peak}, {apex}, {acme}]

Are you satisfied with the result?Discussions