ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vertebra

V ER1 T AH0 B R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vertebra-, *vertebra*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vertebra(n) กระดูกสันหลัง, Syn. spinal column
vertebrae(n) คำนามพหูพจน์ของ vertabra, See also: กระดูกสันหลัง, Syn. spinal column
vertebral(adj) เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง, See also: เกี่ยวกับไขสันหลัง, ซึ่งประกอบด้วยกระดูกสันหลัง, Syn. vertebrate
vertebrate(n) สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
vertebrate(adj) ซึ่งมีกระดูกสันหลัง, See also: เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง, Syn. vertebral
vertebrally(adv) ทางกระดูกสันหลัง
vertebration(n) การสร้างกระดูกสันหลัง
vertebral column(n) ลำกระดูกสันหลัง, Syn. spinal column

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vertebra(เวอ'ทิบระ) n. กระดูกสันหลัง,ข้อกระดูกสันหลัง pl. vertebrae,vertebras
vertebral(เวอ'ทะเบริล) adj. เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง,ไขสันหลัง,คล้ายกระดูกสันหลัง,ประกอบด้วยหรือมีกระดูกสันหลัง.
vertebral columnลำกระดูกสันหลัง
vertebrata(เวอทิเบร'ทะ,-บรา'ทะ) n. ตระกูลสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
vertebrate(เวอ'ทะเบรท,-บริท) adj. มีกระดูกสันหลัง,มีลำกระดูกสันหลัง,เกี่ยวกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง. n. สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
invertebrate(อินเวอ'ทะบริท) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,เกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง,อ่อนแอ,ไร้ความสามารถ,ไม่รักศักดิ์ศรี., See also: invertebracy, invertebrateness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
vertebra(n) กระดูกสันหลัง
vertebral(adj) เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
vertebrate(adj) มีกระดูกสันหลัง
invertebrate(adj) ไม่มีกระดูกสันหลัง
invertebrate(n) สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vertebra, cervicalกระดูกสันหลังส่วนคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebra, coccygeal; coccyxกระดูกก้นกบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebra, lumbarกระดูกสันหลังส่วนเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebra, sacralกระดูกสันหลังใต้กระเบนเหน็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebra, thoracicกระดูกสันหลังส่วนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebra; backboneกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral canalคลองกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral column; column, spinal; rachis; vertebrariumลำกระดูกสันหลัง [มีความหมายเหมือนกับ spine ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral foramenช่อง(กลาง)กระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral laminaแผ่นกระดูกปกไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vertebrateสัตว์มีกระดูกสันหลัง, สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตาที่มีกระดูกสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vertebratesสัตว์มีกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Vertebratusเวอร์ทิเบรตัส (ve) [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The C2 vertebra rotated laterally while the ligaments and facets of the transverse processes were subluxed and locked.กระดูกส่วน C2 หมุนได้รอบ ขณะที่เส้นเอ็นและด้านหน้า หมุนได้ทิศตามขวางเคลื่อนที่ไป และถูกล็อคเอาไว้ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
This L4 vertebra shows evidence of having been badly compressed.แสดงว่า ถูกกดทับอย่างแรง โอ๊ย ขนาดผิดปกติ ถึง 2-3 เท่า The Proof in the Pudding (2010)
I'll turn your 5th vertebra into the 6th.อยากโดนฉันตีใช่มั้ย ฉันจะทำให้กระดูกคุณเคลื่อน Episode #1.18 (2010)
If you don't want your 5th vertebra to turn into the 6th one, beg for the staff's forgiveness.ถ้าคุณไม่อยากให้กระดูกสันหลังข้อที่ 5 กลายเป็นข้อที่ 6 คุณควรขอร้องให้เขายกโทษให้ซะนะ Episode #1.9 (2010)
This vertebra will do very nicely.กระดูกสันหลังนี่ ใช้ได้ดีเยี่ยมเลยล่ะ The French Mistake (2011)
Separation of the disc from the body of the vertebra indicates that her head was removed before she was left on the road.จากสันหลังบ่งว่า หัวถูกตัดออกก่อน จะนำมาทิ้งบนถนน The Bump in the Road (2012)
Which vertebra was it?กระดูกข้อไหนล่ะ Trace Decay (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vertebraDisk herniation is when cartilage, called 'intervertebral disk' and found between each vertebra, slips out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang] (n, exp) EN: comparative anatomy of vertebrates.
ข้อกระดูกสันหลัง[khø kradūk sanlang] (n) EN: vertebra  FR: vertèbre [f]
กระเบนเหน็บ[krabēnnep] (n, exp) EN: sacral vertebra ; lumbar portion of the spine
กระดูกก้านคอ[kradūk kānkhø] (n) EN: cervical vertebra  FR: vertèbre cervicale [f]
กระดูกสันหลัง[kradūk sanlang] (n) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl]  FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]
กระดูกสันหลังส่วนเอว[kradūk sanlang sūan ēo] (n, exp) EN: lumbar vertebrae (pl.)  FR: vertèbre lombaire [f]
กระดูกสันหลังส่วนคอ[kradūk sanlang sūan khø] (n, exp) EN: cervical vertebrae  FR: vertèbre cervicale [f]
กระดูกสันหลังส่วนอก[kradūk sanlang sūan ǿk] (n, exp) EN: thoracic vertebra  FR: vertèbre thoracique [f]
กระดูกซี่โครงลำดับที่ ...[kradūk sīkhrōng lamdap thī ...] (n, exp) EN: vertebra ... (+ nb)  FR: (énième) vertèbre [f]
ไม่มีกระดูกสันหลัง[mai mī kradūk sanlang] (adj) EN: invertebrate  FR: invertébré

CMU English Pronouncing Dictionary
VERTEBRA V ER1 T AH0 B R AH0
VERTEBRAE V ER1 T AH0 B R EY2
VERTEBRAL V ER1 T AH0 B R AH0 L
VERTEBRATE V ER1 T AH0 B R EY2 T
VERTEBRATES V ER1 T AH0 B R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vertebra (n) vˈɜːʳtɪbrə (v @@1 t i b r @)
vertebrae (n) vˈɜːʳtɪbriː (v @@1 t i b r ii)
vertebrate (n) vˈɜːʳtɪbrɛɪt (v @@1 t i b r ei t)
vertebrates (n) vˈɜːʳtɪbrɛɪts (v @@1 t i b r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脊椎[jǐ zhuī, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ, ] vertebra; backbone, #23,875 [Add to Longdo]
脊椎动物[jǐ zhuī dòng wù, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] vertebrate, #58,788 [Add to Longdo]
脊椎骨[jǐ zhuī gǔ, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄍㄨˇ, ] vertebra, #69,130 [Add to Longdo]
椎骨[zhuī gǔ, ㄓㄨㄟ ㄍㄨˇ, ] vertebra, #70,693 [Add to Longdo]
脊椎动物门[jǐ zhuī dòng wù mén, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] Vertebrata, the phylum of vertebrates [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirbel {m} [anat.] | Wirbel {pl}vertebra | vertebrae [Add to Longdo]
vertebral {adj}; die Wirbelsäule betreffend [med.]vertebral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メクラウナギ科[メクラウナギか, mekuraunagi ka] (n) Myxinidae (family of hagfish having a skull but not a vertebral column) [Add to Longdo]
外套膜[がいとうまく, gaitoumaku] (n) mantle (of an invertebrate) [Add to Longdo]
環椎[かんつい, kantsui] (n) atlas vertebra [Add to Longdo]
胸椎[きょうつい, kyoutsui] (n) thoracic vertebra; thoracic vertebrae [Add to Longdo]
形成体[けいせいたい, keiseitai] (n) organizer (in vertebrate embryology) [Add to Longdo]
腰椎[ようつい, youtsui] (n,adj-no) lumbar vertebrae [Add to Longdo]
刺胞動物[しほうどうぶつ, shihoudoubutsu] (n) cnidarian (aquatic invertebrate of the phylum Cnidaria) [Add to Longdo]
軸椎[じくつい, jikutsui] (n) axis (vertebra) [Add to Longdo]
脊椎[せきつい, sekitsui] (n,adj-no) spine; vertebral column [Add to Longdo]
脊椎骨[せきついこつ, sekitsuikotsu] (n) (See 椎骨) vertebra [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vertebra
   n 1: one of the bony segments of the spinal column

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 vertebra
 
 1. (çoğ.) -brae, -bras) (anat.) omur, vertebra, fıkra. vertebral omurga kemiklerine ai. vertebral
 2. omurga kemikleri olan, omurlu. vertebral column belkemiği, omurga.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top