ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

venally

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venally-, *venally*, venal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
venally(adv) อย่างไม่ซื่อสัตย์, See also: อย่างละโมบ, โดยรับสินบน
venal(adj) ซึ่งติดสินบนได้, See also: เกี่ยวกับการให้สินบน, Syn. corruptible, bribable, dishonest, purchasable, Ant. incorruptible, honorable
venal(adj) ซึ่งเป็นบาป, See also: ชั่วร้าย, Syn. sinful, evil, immoral, Ant. moral, pious, pure
venality(n) การรับสินบน, See also: การติดสินบน, การให้เงินใต้โต๊ะ, Syn. corruption, mercenary, dishonorable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
venally (a) vˈiːnəliː (v ii1 n @ l ii)
venal (j) vˈiːnəl (v ii1 n @ l)
venality (n) vˈɪnˈælɪtiː (v i1 n a1 l i t ii)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
venal(วี'เนิล) adj. เกี่ยวกับการให้สินบน,กินสินบน,เอาสินบน,ซื้อได้ด้วยสินบน., See also: venality n.

English-Thai: Nontri Dictionary
venal(adj) รับสินบน,เลวทราม,ซึ่งเห็นแก่เงิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิน(v) corrupt, See also: be venal, be embezzle, Syn. ทุจริต, คอร์รัปชั่น, โกงกิน, Example: นักการเมืองคนนี้กินเงินภาษีประชาชน
กินกริบ(v) corrupt, See also: be venal, be embezzle, take into one's benefit fittingly, Syn. ทุจริต, คอร์รับชั่น, โกงกิน, Example: เขาทำงานมานานก็ต้องกินกริบบ้างเป็นธรรมดา, Thai Definition: หาประโยชน์ใส่ตัวได้อย่างแนบเนียน
ทุจริต(adj) dishonest, See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent, Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ซื่อสัตย์, Ant. สุจริต, ซื่อสัตย์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินกริบ[kinkrip] (v) EN: corrupt ; be venal ; embezzle
กล้วยพัด[klūay phat] (n, exp) EN: Traveller's- tree   FR: arbre du voyageur [m] ; ravenala [m]
ทุจริต[thutjarit] (adj) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand = underhanded (Am.)  FR: malhonnête ; déloyal

CMU English Pronouncing Dictionary
VENAL V IY1 N AH0 L
AVENALL AA0 V EY0 N AA1 L
VENALUM V EH1 N AH0 L AH0 M
VENALITY V IH0 N AE1 L IH0 T IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Käuflichkeit {f}venality [Add to Longdo]
käuflichvenal [Add to Longdo]
käuflich {adv}venally [Add to Longdo]
korrupt {adv}venally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
算盤ずく;算盤尽く;算盤づく;算盤尽(io)[そろばんずく(算盤ずく;算盤尽く;算盤尽);そろばんづく(算盤尽く;算盤づく;算盤尽), sorobanzuku ( soroban zuku ; soroban kotogotoku ; soroban jin ); sorobanduku ( soro] (adj-no,n) (uk) mercenary; calculative; greedy; commercial-minded; venal [Add to Longdo]
扇芭蕉[おうぎばしょう;オウギバショウ, ougibashou ; ougibashou] (n) (uk) (See 旅人の木) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm [Add to Longdo]
旅人の木[たびびとのき;タビビトノキ, tabibitonoki ; tabibitonoki] (n) (uk) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm [Add to Longdo]
旅人木[りょじんぼく, ryojinboku] (n) (See 旅人の木) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 venally
   adv 1: in a corrupt and deceitful manner; "he acted dishonestly
       when he gave the contract to his best friend" [syn:
       {dishonestly}, {venally}, {deceitfully}] [ant:
       {aboveboard}, {honestly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top