ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vanilla

V AH0 N IH1 L AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vanilla-, *vanilla*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vanilla(n) วนิลา, See also: พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนประเภทมีฝักใช้สำหรับทำอาหาร, Syn. vanilla bean
vanilla(adj) ซึ่งประกอบด้วยวนิลา, See also: ซึ่งมีรสวนิลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vanilla(วะนีล'ละ) n. พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนสกุลVanilla (โดยเฉพาะVanilla planifolia) ฝักของมันใช้ทำอาหารและเครื่องสำอาง,อาหารหรือถั่วหรือสารสกัดจากพืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
vanilla(n) กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง,กลิ่นวนิลา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vanillaวานิลลา, พืชชนิดหนึ่งมีมากในอเมริกาใต้ นำเมล็ดมาสกัดได้สารอินทรีย์  สูตรเคมีคือC8H8O3 เป็นผลึกสีขาว จุดหลอมเหลว 81-82 °C จุดเดือด 285 °C  มีกลิ่นหอม นิยมใช้ผสมอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vanilla(adj) เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ทำออกมาแบบง่ายๆ ไม่มีอะไรที่วิจิตรพิสดาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ice-cream soda pop Vanilla on the topนายเป็นต่อ Big (1988)
Ice-cream soda pop Vanilla on the topมัดจำ 10 ดอลล่าร์สำหรับผ้าปูที่นอน Big (1988)
Oh, yeah, look at this- vanilla Coke.เออใช่ดูที่โค้กวานิลลา this- Pulp Fiction (1994)
Vanilla Coke.วานิลลาโค้ก Pulp Fiction (1994)
I like vanilla It's the finest of the flavours!I like vanilla It's the finest of the flavours! ! 10 Things I Hate About You (1999)
- curly fries and a vanilla shake.- เคอร์ลีย์ ไฟรด์ กับวานิลลาเชค - สองที่ American Beauty (1999)
when you're rooting around in the spice rack for anything with alcohol, and start pounding vanilla extract.ที่คุณค้นครัว หาอะไรก็ได้ที่มีแอลกอฮอลล์ แล้วเริ่มกระหน่ำวานิลลาสกัดหนิ The O.C. (2003)
So, suddenly he's practically burying his face in a large vanilla when he sees a service station.โดยปัจจุบันทันด่วนมันปิดบังใบหน้า หลังวานิลลาถ้วยใหญ่ และเมื่อมันเห็นอู่ซ่อมรถ Peaceful Warrior (2006)
Flour, eggs, sugar, vanilla bean...มีแป้ง ไข่ น้ำตาล ถั่วอบวานิลลา Ratatouille (2007)
We're surrounded by vanilla ice cream.ล้อมรอบตัวเรามีแต่ ไอศครีมวานิลา Snow Buddies (2008)
We're surrounded by vanilla ice cream.รอบตัวเรามีแต่ไอศครีมวานิลลา Snow Buddies (2008)
That he made vanilla seem spicy.เหมือนวนิลาที่เขาปลูกนั่นแหล่ะ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vanillaTwo vanilla ice creams please.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วานิลลา[wānillā = wāninlā] (n) EN: vanilla  FR: vanille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VANILLA V AH0 N IH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vanilla (n) vˈənˈɪlə (v @1 n i1 l @)
vanillas (n) vˈənˈɪləz (v @1 n i1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香子兰[xiāng zǐ lán, ㄒㄧㄤ ㄗˇ ㄌㄢˊ, / ] vanilla; Vanilla planifolia [Add to Longdo]
香草精[xiāng cǎo jīng, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ ㄐㄧㄥ, ] vanilla; vanilla extract; methyl vanillin C8H8O3 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vanilleeis {n} [cook.]vanilla ice cream [Add to Longdo]
Vanillegeschmack {m}vanilla flavour [Add to Longdo]
Vanillesoße {f} [cook.]vanilla sauce [Add to Longdo]
Vanilleschote {f}vanilla bean [Add to Longdo]
Vanillezucker {m}; Vanillinzucker {m} [cook.]vanilla sugar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バニラ(P);ヴァニラ[banira (P); vanira] (n) vanilla; (P) [Add to Longdo]
バニラエッセンス[baniraessensu] (n) vanilla essence [Add to Longdo]
ワニラ[wanira] (n) vanilla [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vanilla
   adj 1: flavored with vanilla extract; "he liked vanilla ice
       cream"
   2: plain and without any extras or adornments; "the most common
     type of bond is the straight or plain vanilla bond"; "the
     basic car is known as the vanilla version"
   n 1: any of numerous climbing plants of the genus Vanilla having
      fleshy leaves and clusters of large waxy highly fragrant
      white or green or topaz flowers
   2: a flavoring prepared from vanilla beans macerated in alcohol
     (or imitating vanilla beans) [syn: {vanilla}, {vanilla
     extract}]
   3: a distinctive fragrant flavor characteristic of vanilla beans

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top