ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

urgently

ER1 JH AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urgently-, *urgently*, urgent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urgently(adv) โดยด่วน, See also: อย่างรีบด่วน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I urgently need to return to Europe... but unfortunately I have no funds.ฉันจำเป็นเร่งด่วนที่จะกลับไปยุโรป ... แต่โชคร้ายที่ฉันมีไม่มีเงิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The Queen asked for it urgently this morning and... the rest were in bad conditionเมื่อเช้าพระพันโปรดสั่งให้ตั้งเครื่องทะเล จึงส่งไปจำนวนนึง เมื่อครู่นี้ข้าดูที่เหลือแล้ว เกรงจะไม่พอเจ้าค่ะ The Great Jang-Geum (2003)
Reinforcements urgently needed.กำลังเสริมเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วน Resident Evil: Apocalypse (2004)
Olympius requires your presence urgently in the Serapeum.ท่านโอลิมเปียสเรียกหาท่านโดยด่วน ที่ลานเซอราเพียมครับ Agora (2009)
Needs to speak urgently about your sister's wedding.บอกว่าต้องการจะคุยกับคุณเรื่องด่วน เกี่ยวกับงานแต่งงานของน้องสาวคุณ Up in the Air (2009)
You're needed urgently in the Council Chambers.ท่านจำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุมโดยด่วน The Darkest Hour (2011)
If he's a friend, I suggest you urgently get the hell out of my face.ถ้าเขาเป็นเพื่อน ผมขอแนะนำ ให้ไปให้พ้นหน้าเดี๋ยวนี้เลย Who Can Say What's True? (2012)
I need to urgently go somewhere.ฉันต้องรีบไปที่แห่งหนึ่ง Episode #1.3 (2013)
There's only one thing that needs to be done urgently now.มีอย่างเดียวที่ต้องรีบตอนนี้ Episode #1.3 (2013)
The man is so handsome he has me urgently questioning my own sexuality.เขาหล่อขนาดผมเอง ยังไขว้เขว ว่าตัวเองชอบเพศไหนแน่ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urgentlyA stranger beat urgently at the front door.
urgentlyThere is a matter that we would like to discuss urgently regarding club activities so please come to the staff room.
urgentlyYour prompt reply is urgently required.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างรีบด่วน(adv) immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
โดยด่วน(adv) urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai Definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
ปัจจุบันทันด่วน(adv) suddenly, See also: urgently, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, กะทันหัน, ทันใด, Example: พอสั่งเสียในเรื่องนี้เสร็จท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าท่านห่วงงานและทำงานจนวาระสุดท้ายของชีวิต
อาราม(adv) urgently, See also: impetuously, in haste, in a hurry, Example: เขาเห็นรังนกตกลงพื้นฝุ่นกระจาย ด้วยอารามรีบร้อนจึงคว้าขานกไว้ในมือ ทำให้มันดิ้นรนจนขนกระจาย, Thai Definition: มุ่งหมายอย่างรีบร้อน, พะวงที่จะทำการใดๆ, ตั้งหน้าตั้งตา
เฉพาะหน้า(adv) at hand, See also: urgently, Syn. ด่วน, Example: การศึกษานอกระบบก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างอาชีพให้เตรียมคนเฉพาะหน้า เพื่อรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น และจำเป็นจะต้องดำเนินการตามความเหมาะสมทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[ārām] (n) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry
โดยด่วน[dōi duan = dōi dūan] (adv) EN: urgently ; immediately  FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยเร่งด่วน[dōi rengduan = dōi rengdūan] (adv) EN: urgently
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
พลัน[phlan] (x) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once  FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement

CMU English Pronouncing Dictionary
URGENTLY ER1 JH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urgently (a) ˈɜːʳʤəntliː (@@1 jh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction), #24,241 [Add to Longdo]
急着[jí zhe, ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙, / ] urgently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切実に[せつじつに, setsujitsuni] (adv) strongly; keenly; vividly; sincerely; urgently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 urgently
   adv 1: with great urgency; "health care reform is needed
       urgently"; "the soil desperately needed potash" [syn:
       {urgently}, {desperately}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top