ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untie

AH0 N T AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untie-, *untie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untie(vt) แก้มัด, Syn. loosen, unfasten, Ant. fasten
untie(vi) แก้มัด, Syn. unfasten, Ant. tie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
untie(อันไท') vt.,vi. แก้มัด,แก้ออก,ทำให้หลุด,ปล่อย,คลาย,ทำให้อิสระ., Syn. unfasten
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
untie(vt) แก้ออก,คลาย,ปล่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
untieThe shoelace came untied.
untieThe thongs of whose sandals I am not worthy to untie.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลด(v) untie, See also: unbind, undo, remove, unhitch, Syn. แกะ, เอาออก, แก้, ถอด, Example: ชายหนุ่มปลดเป้สีเขียวคร่ำลงจากหลังอย่างอ่อนล้า
แก้(v) untie, See also: loosen, undo, take off, undo, unpack, unwrap, unfasten, unbind, Syn. ถอด, คลาย, เปลื้อง, Ant. ผูก, รัด, ตรึง, Example: เชือกที่มัดลังหนังสือมาเป็นปมแก้ไม่ออกจึงต้องใช้มีดตัด, Thai Definition: ทำให้คลายจากลักษณะที่แน่นที่ติดขัดหรือที่เป็นเงื่อนเป็นปมอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
แก้ห่อ[kaē hø] (v, exp) EN: untie a package ; unpack a package  FR: déballer ; dépaqueter ; défaire un paquet
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
เงินกู้โดยไม่มีเงื่อนไข[ngoenkū dōi mai mī ngeūoenkhai] (n, exp) EN: untied loan
ปลด[plot] (v) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTIE AH0 N T AY1
UNTIED AH0 N T AY1 D
UNTIEDT AO1 N T IY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untie (v) ˈʌntˈaɪ (uh1 n t ai1)
untied (v) ˈʌntˈaɪd (uh1 n t ai1 d)
unties (v) ˈʌntˈaɪz (uh1 n t ai1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untiefe {f} | Untiefen {pl}shoal | shoals [Add to Longdo]
Untier {n}monster; beast [Add to Longdo]
Untier {n}yahoo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンタイドローン[antaidoro-n] (n) untied loan [Add to Longdo]
解く[ほどく, hodoku] (v5k,vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P) [Add to Longdo]
解く(P);梳く(iK)[とく, toku] (v5k,vt) (1) (解く only) to solve; to answer; (2) (解く only) to untie; (3) (esp. 梳く) to comb; to untangle (hair); (P) [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) to come untied; to come apart; (P) [Add to Longdo]
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s,vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease [Add to Longdo]
解れる[ほつれる, hotsureru] (v1,vi) to come untied; to come apart [Add to Longdo]
空解け[そらどけ, soradoke] (n) coming untied [Add to Longdo]
郡県[ぐんけん, gunken] (n) counties and prefectures [Add to Longdo]
郡部[ぐんぶ, gunbu] (n) rural districts; counties; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
浅瀬[あさせ, asase] Untiefe, Sandbank, -Furt [Add to Longdo]
[せ, se] Untiefe, Stromschnelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untie
   v 1: undo the ties of; "They untied the prisoner" [syn: {untie},
      {unbrace}, {unlace}] [ant: {bind}, {tie}]
   2: cause to become loose; "undo the shoelace"; "untie the knot";
     "loosen the necktie" [syn: {untie}, {undo}, {loosen}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top