หรือคุณหมายถึง untidineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untidiness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untidiness-, *untidiness*, untidines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา untidiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *untidiness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untidiness[N] ความไม่เรียบร้อย, Syn. confusion

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรก[N] clutter, See also: disorder, untidiness, disarrangement, jumble, Syn. ความไม่เป็นระเบียบ, ความรกรุงรัง, Ant. ความเป็นระเบียบ, Example: ความรกของห้องทำให้หาของไม่เจอ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untidiness    (n) ˈʌntˈaɪdɪnəs (uh1 n t ai1 d i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unordentlichkeit {f}untidiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untidiness
   n 1: the condition of being untidy [ant: {tidiness}]
   2: the trait of being untidy and messy [syn: {untidiness},
     {messiness}] [ant: {neatness}, {tidiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top