ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsympathetic

AH0 N S IH2 M P AH0 TH EH1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsympathetic-, *unsympathetic*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจจืดใจดำ(adj) unsympathetic, See also: callous, unfeeling, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Example: ข่าวว่าผู้สมัครคนนี้เป็นคนใจจืดใจดำพึ่งไม่ได้ จึงทำให้ประชาชนเสื่อมความนิยม, Thai Definition: ไร้น้ำใจ, ไม่มีแก่ใจ, ไม่เอื้อเฟื้อใคร
ใจไม้ไส้ระกำ(adj) unsympathetic, See also: ruthless, merciless, cruel, callous, unfeeling, pitiless, heartless, hard-hearted, Syn. ใจร้าย, ใจดำ, Ant. ใจดี, เมตตา, กรุณา, Example: เขาไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำ แต่เขาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ, Thai Definition: เพิกเฉยดูดาย, ไม่มีเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจดำ[jaidam] (adj) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless  FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSYMPATHETIC AH0 N S IH2 M P AH0 TH EH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsympathetic (j) ˌʌnsɪmpəθˈɛtɪk (uh2 n s i m p @ th e1 t i k)
unsympatheticall (a) ˌʌnsɪmpəθˈɛtɪkliː (uh2 n s i m p @ th e1 t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つれない[tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
鬼課長[おにかちょう, onikachou] (n) unsympathetic manager; section chief with a heart of stone [Add to Longdo]
疎ましい[うとましい, utomashii] (adj-i) disagreeable; unpleasant; adverse; unsympathetic [Add to Longdo]
未練未酌がない;未練未酌が無い[みれんみしゃくがない, mirenmishakuganai] (exp,adj-i) (arch) unsympathetic and inconsiderate; coldhearted [Add to Longdo]
冷淡無情[れいたんむじょう, reitanmujou] (n,adj-na) cold-hearted; callous; pitiless; unsympathetic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsympathetic
   adj 1: not sympathetic or disposed toward; "unsympathetic
       officialdom"; "people unsympathetic to the revolution";
       "his dignity made him seem aloof and unsympathetic" [ant:
       {sympathetic}]
   2: (of characters in literature or drama) tending to evoke
     antipathetic feelings; "all the characters were peculiarly
     unsympathetic" [syn: {unsympathetic}, {unappealing},
     {unlikeable}, {unlikable}] [ant: {appealing}, {likable},
     {likeable}, {sympathetic}]
   3: not having an open mind; "a closed mind unreceptive to new
     ideas" [syn: {closed}, {unsympathetic}]
   4: lacking in sympathy and kindness; "unkindly ancts" [syn:
     {unkindly}, {unsympathetic}]
   5: not agreeing with your tastes or expectations; "found the
     task disagreeable and decided to abandon it"; "a job
     temperamentally unsympathetic to him" [syn: {disagreeable},
     {unsympathetic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top