ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unspoken

AH0 N S P OW1 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unspoken-, *unspoken*
CMU English Pronouncing Dictionary
UNSPOKEN AH0 N S P OW1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unspoken (j) ˈʌnspˈoukən (uh1 n s p ou1 k @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜台词[qián tái cí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ ㄘˊ, / ] unspoken words in a play (i.e. unambiguously hinted at, but not spoken), #41,880 [Add to Longdo]
潜台词[qián tái cí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ ㄘˊ, / ] unspoken words in a play (i.e. unambiguously hinted at, but not spoken), #41,880 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗黙の了解[あんもくのりょうかい, anmokunoryoukai] (exp,n) tacit understanding; unspoken agreement [Add to Longdo]
言い始める[いいはじめる, iihajimeru] (v1) (1) to say say previously unspoken thoughts; (2) to start saying; (3) to court someone [Add to Longdo]
言い落す;言落す[いいおとす, iiotosu] (v5s,vt) to omit; to forget to mention; to leave unspoken [Add to Longdo]
言い漏らす;言漏らす[いいもらす, iimorasu] (v5s,vt) to forget to mention; to leave unspoken; to let slip a secret [Add to Longdo]
口無し[くちなし, kuchinashi] (n) (1) something unspoken; (2) non-functional mouth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unspoken
   adj 1: expressed without speech; "a mute appeal"; "a silent
       curse"; "best grief is tongueless"- Emily Dickinson; "the
       words stopped at her lips unsounded"; "unspoken grief";
       "choking exasperation and wordless shame"- Thomas Wolfe
       [syn: {mute}, {tongueless}, {unspoken}, {wordless}]
   2: not made explicit; "the unexpressed terms of the agreement";
     "things left unsaid"; "some kind of unspoken agreement"; "his
     action is clear but his reason remains unstated" [syn:
     {unexpressed}, {unsaid}, {unstated}, {unuttered},
     {unverbalized}, {unverbalised}, {unvoiced}, {unspoken}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top