ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unroll

AH2 N R OW1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unroll-, *unroll*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unroll(vt) คลี่ออก, Syn. unfold, Ant. roll
unroll(vi) คลี่ออก, Syn. unfold, Ant. roll

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unroll(อันโรล') vt.,vi. ม้วนออก,คลี่ออก,กางออก,เปิดออก,ปูออก,นำแสดง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรย(v) unroll, See also: open, extend, Syn. คลี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
เหยียด[yīet] (v) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink  FR: étendre ; déployer

CMU English Pronouncing Dictionary
UNROLL AH2 N R OW1 L
UNROLLS AH2 N R OW1 L Z
UNROLLED AH2 N R OW1 L D
UNROLLING AH2 N R OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unroll (v) ˈʌnrˈoul (uh1 n r ou1 l)
unrolls (v) ˈʌnrˈoulz (uh1 n r ou1 l z)
unrolled (v) ˈʌnrˈould (uh1 n r ou1 l d)
unrolling (v) ˈʌnrˈoulɪŋ (uh1 n r ou1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
繰り広げる;繰広げる;繰り拡げる;繰拡げる[くりひろげる, kurihirogeru] (v1,vt) to unfold; to unroll; to open [Add to Longdo]
広げる(P);拡げる[ひろげる, hirogeru] (v1,vt) to spread; to extend; to expand; to enlarge; to widen; to broaden; to unfold; to open; to unroll; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unroll
   v 1: reverse the winding or twisting of; "unwind a ball of yarn"
      [syn: {unwind}, {wind off}, {unroll}] [ant: {roll},
      {twine}, {wind}, {wrap}]
   2: unroll, unfold, or spread out or be unrolled, unfolded, or
     spread out from a furled state; "unfurl a banner" [syn:
     {unfurl}, {unroll}] [ant: {roll up}, {wrap up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top