ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unlearn

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unlearn-, *unlearn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlearn(vt) ทำให้ลืม, See also: ทำให้ความรู้หายไป, Syn. put (something learned) out of the mind, forget, ignore, Ant. learn
unlearn(vi) ลืม, See also: ทอดทิ้งความรู้, ละเลย, เพิกเฉย, Syn. put (something learned) out of the mind, forget, ignore, Ant. learn
unlearned(adj) ที่ไม่มีการศึกษา, Syn. not educated, ignorant, illiterate, Ant. knowledgeable
unlearned(adj) ที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ, Syn. unskilled, Ant. skillful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unlearn(อันเลิร์น') vt. แก้ไขข้อเท็จจริง,ทำให้ลืม. vi. ลืม,ทอดทิ้งความรู้, Syn. forget
unlearned(อันเลิร์น'ทิด) adj. ไม่รู้,ไม่มีการศึกษา,ไม่ได้เรียนมา,ไม่สนใจ,ไม่คงแก่เรียน., See also: unlearnedly adv., Syn. uneducated

English-Thai: Nontri Dictionary
unlearned(adj) เขลา,ไร้การศึกษา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This racist propaganda, "Mein Kampf" psychobabble... he learned this nonsense, and he can unlearn it, too.คำโฆษณาชวนเชื่อของพวกแบ่งผิว "Mein Kampf" บ้าๆ... เขาเรียนมาจากคำโฆษณาบ้าๆ นั้น เขาสามารถลืมมันได้ American History X (1998)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unlearn (v) ˌʌnlˈɜːʳn (uh2 n l @@1 n)
unlearns (v) ˌʌnlˈɜːʳnz (uh2 n l @@1 n z)
unlearnt (v) ˌʌnlˈɜːʳnt (uh2 n l @@1 n t)
unlearned (v) ˌʌnlˈɜːʳnd (uh2 n l @@1 n d)
unlearning (v) ˌʌnlˈɜːʳnɪŋ (uh2 n l @@1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不学[ふがく, fugaku] (adj-na) unlearned; uneducated [Add to Longdo]
野巫[やぶ, yabu] (n) (1) rural female shaman; (2) (See 藪・やぶ・2) unlearned Zen practitioner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unlearn
      v 1: try to forget; put out of one's memory or knowledge
      2: discard something previously learnt, like an old habit

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top