ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unity

Y UW1 N AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unity-, *unity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unity(n) ความเป็นเอกภาพ, See also: ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. homogeneity, Ant. disunity
unity(n) จำนวนหนึ่งหน่วย, See also: หนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unity(ยู'นิที) n. ความสามัคคี,ความพร้อมเพรียงกัน,การรวมกัน,สิ่งที่ร่วมกัน,หนึ่ง,จำนวนหนึ่งหน่วย, Syn. oneness, identity, harmony
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
community(คะมิว'นิที) n. ชุมชน,สังคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง,ลักษณะร่วม,ลักษณะที่เหมือนกัน, See also: Phr. the community ชุมชน, สังคม, ประชาคม, Syn. society, public, Ant. polarity, duality
community chestn. เงินสงเคราะห์ชุมชนที่ได้จากการบริจาค
community propertyn. สินสมรส
disunity(ดิสยู'นิที) n. การขาดความสามัคคี,การแตกแยก, Syn. separation
importunity(อิมพอร์ทู' นิที) n. การรบเร้า, การเรียกร้อง, การพร่ำ, การขอร้องอย่างไม่หยุด
impunity(อิมพิว' นิที) n. การได้รับการยกเว้นโทษ, การได้รับนิรโทษ
opportunity(ออพเพอทู'นิที) n. โอกาส,จังหวะ,กาละ,โอกาสที่ดี,จังหวะที่ดี,, Syn. occasion
passive immunityn. ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดแอนตี้บอดี้ จากสิ่งมีชีวิตอื่นหรือ (ในทารก) จากแอนตี้บอดี้ของมารดาผ่านรก

English-Thai: Nontri Dictionary
unity(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความสามัคคีกัน,เอกภาพ
COMMUNITY community property(n) สินสมรส
community(n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม
immunity(n) ความรอดพ้น,ความปลอดภัย,ความทนทาน
importunity(n) การคะยั้นคะยอ,การรบเร้า,การเรียกร้อง,การขอร้อง
impunity(n) การพ้นโทษ,การอภัยโทษ
opportunity(n) ช่อง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unityเอกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unityเอกภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
unityเอกภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unity of commandเอกภาพในการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unity of possession๑. สิทธิครอบครองร่วมกัน๒. เอกภาพในสิทธิครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unityFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
unityQuarrelling spoiled our unity.
unityStrength in unity. [Proverb]
unityThe Emperor is the symbol of the unity of the people.
unityThe figure on the left spoils the unity of the painting.
unityThey live together in unity.
unityThis organization lacks unity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสามัคคี(n) unity, See also: harmony, Syn. ความพร้อมเพรียง, ความปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: การโต้เถียงทะเลาะกันทำให้แตกความสามัคคีทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
เอกภาพ(n) unity, See also: integrity, wholeness, Example: สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ของตนอย่างรอบคอบ เพื่อมุ่งหมายสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นแก่ภาพรวมมากกว่าสร้างความขัดแย้ง, Thai Definition: ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ความสอดคล้องกลมกลืนกัน, Notes: (อังกฤษ)
ความกลมเกลียว(n) harmony, See also: unity, Syn. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Ant. การแตกความสามัคคี, ความไม่ลงรอยกัน, ความแตกแยก, Example: ความกลมเกลียวกันนำมาซึ่งชัยชนะ, Thai Definition: ความเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว(n) unity, See also: harmony, concord, uniformity, Syn. ความสามัคคี, ความกลมเกลียว, ความสามัคคีปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: ทีมวอลเลย์บอลของเราชนะเพราะเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางโอกาส[bāng ōkāt] (adv) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself  FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ฉกฉวยโอกาส[chokchuay ōkāt] (v, exp) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity  FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ช่อง[chǿng] (n) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole  FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel  FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ฉวยโอกาส[chūay ōkāt] (v, exp) EN: seize the opportunity  FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ชุมชน[chumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng  FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[chumnumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob  FR: communauté [f] ; foule [f]
ได้ช่อง[dāi chǿng] (v, exp) EN: get a chance ; have an opportunity ; get an opportunity ; get an opening
ได้จังหวะ[dāi jangwa] (v, exp) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity
เอกภาพ[ēkkaphāp] (n) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity  FR: unité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNITY Y UW1 N AH0 T IY0
UNITY Y UW1 N IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unity (n) jˈuːnɪtiː (y uu1 n i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
众志成城[zhòng zhì chéng chéng, ㄓㄨㄥˋ ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄔㄥˊ, / ] unity of will is an impregnable stronghold (成语 saw), #46,259 [Add to Longdo]
团结就是力量[tuán jié jiù shì lì liang, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, / ] Unity is strength (revolutionary slogan and popular song of 1943) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstärkungsfaktor Einsunity gain [Add to Longdo]
Einigkeit macht stark.Unity is strength. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
ことあるごとに[kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done) [Add to Longdo]
もじら組[もじらぐみ, mojiragumi] (n) Mozilla community [Add to Longdo]
イコールオポチューニティー[iko-ruopochu-nitei-] (n) equal opportunity [Add to Longdo]
インターネットコミュニティ[inta-nettokomyunitei] (n) Internet community [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unity
   n 1: an undivided or unbroken completeness or totality with
      nothing wanting; "the integrity of the nervous system is
      required for normal development"; "he took measures to
      insure the territorial unity of Croatia" [syn: {integrity},
      {unity}, {wholeness}]
   2: the smallest whole number or a numeral representing this
     number; "he has the one but will need a two and three to go
     with it"; "they had lunch at one" [syn: {one}, {1}, {I},
     {ace}, {single}, {unity}]
   3: the quality of being united into one [syn: {oneness},
     {unity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top