ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unit

Y UW1 N AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unit-, *unit*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization[UNESCO.org ] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO, See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN
United Nations International Children's Emergency Fund[UNICEF.org] United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF - now United Nations Children's Fund) works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child. The UNICEF is a United Nations Programme headquartered in New York City, that provides long-term humanitarian and developmental assistance to children and mothers in developing countries. It is one of the members of the United Nations Development Group and its Executive Committee. Donate to help UNICEF meet the urgent needs of children. [en.wikipedia.org/wiki/UNICEF], See also: S. UNICEF, United Nations Children's Fund, formerly United Nations International Chi

English-Thai: Longdo Dictionary
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น, See also: Related: metric unit
business unit(n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ
Manchester United(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unit(n) หนึ่งหน่วย
unit(n) กลุ่มคน, Syn. group, division
unit(n) หน่วยวัด, See also: มาตรวัด
unit(n) ชุด(เช่น อุปกรณ์ เครื่องใช้), Syn. set
unit(n) บท (ในหนังสือ), Syn. module
unit(n) เลขหลักหน่วย
unite(vt) ทำให้รวมกัน, See also: รวมเข้าไว้ด้วยกัน, Syn. merge, Ant. separate, divide
unite(vi) รวมตัวกัน, See also: รวมกันเป็นหนึ่งเดียว, Syn. merge, Ant. separate, divide
unite(vi) สมรสกัน, See also: แต่งงานกัน, Syn. marry, Ant. divorce
unite(vt) สมรสกัน, Syn. marry, Ant. divorce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unit(ยู'นิท) n. หน่วย,กอง,กลุ่ม,กองกำลัง,จำนวนเฉพาะ,หน่วยเฉพาะ,หน่วยกิต,หลักหน่วย,ตำแหน่งหลัก,จำนวนฐาน,จำนวนเต็มที่น้อยที่สุด,ชุด,ชุดเครื่องมือ,หน่วยฤทธิ์ยา,หน่วยฤทธิ์ของสาร, Syn. measure, part
unit cellหน่วยเล็กที่สุด
unitarian(ยูนิแท'เรียน) n. ผู้ยึดหลักทฤษฏีว่า มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น
unitary(ยู'นิเทอรี) adj. เดียว,เดี่ยว,ไม่สามารถแบ่งแยกได้,ทั้งหมด,เกี่ยวกับ (หน่วย,กองหรือกองทหาร,จำนวนฐาน,จำนวนเฉพาะ,หลัก) ,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน,สามัคคีกัน, Syn. unit, one, whole
unite(ยูไนทฺ') vt. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สอดคล้องกัน,ทำให้ยึดติดกัน, Syn. merge, combine, merge, associate, ally, join
united(ยูไน'ทิด) adj. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,ปรองดองกัน,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน., See also: unitedly adv.
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย
united arab republicn. ชื่อเดิมของอียิปต์
united frontn. กลุ่มรวมกันของหน่วยต่าง ๆ เพื่อต่อต้านกองกำลังข้าศึกที่คุกคามอยู่,แนวร่วม
united kingdomn. สหราชอาณาจักร

English-Thai: Nontri Dictionary
unit(n) หน่วย,กลุ่ม,หน่วยกิต,กองกำลัง,ขุดเครื่องมือ,หน่วยเฉพาะ
unite(vi) รวมกัน,ผูกกัน,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
unity(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความสามัคคีกัน,เอกภาพ
ammunition(n) อาวุธ,ระเบิด,ดินปืน,กระสุน
COMMUNITY community property(n) สินสมรส
community(n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม
disunite(vt) ทำให้แยกจากกัน,ทำให้แตกแยก,ทำให้แตกสามัคคี
immunity(n) ความรอดพ้น,ความปลอดภัย,ความทนทาน
importunity(n) การคะยั้นคะยอ,การรบเร้า,การเรียกร้อง,การขอร้อง
impunity(n) การพ้นโทษ,การอภัยโทษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unitหน่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unit๑. หน่วย๒. หอผู้ป่วย [มีความหมายเหมือนกับ ward] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unit๑. หน่วย๒. -หนึ่งหน่วย๓. เอกลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unit ballบอลหนึ่งหน่วย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unit circleวงกลมหนึ่งหน่วย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unit discจานหนึ่งหน่วย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unit matrix; identity matrixเมทริกซ์เอกลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unit membraneยูนิตเมมเบรน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
unit power plantชุดเครื่องยนต์รวมระบบส่งกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unit record machineเครื่องบันทึกหน่วยรายการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unit cardบัตรยืนพื้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Unit cardบัตรยืนพื้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
unit circleวงกลมหนึ่งหน่วย, วงกลมที่มีรัศมียาว 1 หน่วย  จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (0, 0) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Unit costต้นทุนต่อหน่วย [การบัญชี]
Unit doseยูนิตโด๊ส [TU Subject Heading]
unit dry weightunit dry weight, หน่วยน้ำหนักแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
unit hydrographunit hydrograph, กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
unit matrix [identity matrix]เมทริกซ์เอกลักษณ์, เมทริกซ์จัตุรัสใด ๆ ที่มีสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมจากบนซ้ายถึงล่างขวาเป็นตัวเลข 1 โดยตลอด และสมาชิกในตำแหน่งอื่นเป็นศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Unit method of teachingหน่วยการเรียน [TU Subject Heading]
Unit of accountหน่วยวัดมูลค่า (ในการลงบัญชี), หน่วยวัดมูลค่า (ในการลงบัญชี) [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอีมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ เขาก่อร่างสร้างประเทศเขาตั้งใจมองไปที่คนเล็กคนน้อย เขาเล็งไปที่ "ชาวอาหรับ" ที่เป็นประชาชนในอาณาบริเวณของเขา เขาจึงใช้ชื่อประเทศว่า United Arab Emirates: ภาษาอาหรับก็บอกชัดเจนอ่านจากคำขวาก่อนคือ อิมิเรต หากดูตรงกลางพบคำว่า "อาระบียะห์" ซึ่งหมายถึงคนอาหรับ และคำสุดท้ายแปลว่ามารวมกัน الإمارات العربيّة المتّحدة‎ )
United Nations Secretariat(org) สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unitAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
unitA centimeter is a unit of length.
unitA family is the smallest unit of society.
unitAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
unitAfter her graduation from college, she went over to the United States.
unitAn Englishman is an alien in the United States.
unitA pound is a unit of weight.
unitAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
unitBecause he lived in the United States for five years.
unitBetween 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.
unitBoth Canada and Mexico border on the United States.
unitCambodia appealed to the United Nations for help.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมวง(v) join, See also: unite, combine, Syn. ร่วมกลุ่ม, Ant. แยกวง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้, Thai Definition: ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ยูนิเซฟ(n) UNICEF, See also: United Nations International Children's Fund, Syn. กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ
ยูเนสโก(n) UNESCO, See also: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Syn. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ยูเอ็น(n) UN, See also: United Nations, Syn. องค์การสหประชาชาติ
เป็นหนึ่งเดียว(v) unite, See also: join together, Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงาน 2 กลุ่มนี้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้, Thai Definition: สามัคคีกลมเกลียว
เป็นหนึ่งเดียว(adv) unitedly, Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ฟุตบอลโลกครั้งนี้จะรวมเอาความตื่นเต้นเร้าใจของคนทั่วโลก มาไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว, Thai Definition: อย่างสามัคคีกลมเกลียว
สหรัฐอเมริกา(n) United States of America, Syn. อเมริกา, สหรัฐฯ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
สหวิทยาลัย(n) united colleges, Count Unit: แห่ง
เส้น(clas) unit of length equal to 40 metres, Example: บริเวณใกล้องค์พระปฐมเจดีย์มีคลองยาว 448 เส้น ชื่อว่า คลองเจดีย์บูชา, Thai Definition: ชื่อมาตราวัด 20 วา เป็น 1 เส้น
องค์การสหประชาชาติ(n) United Nations Organization, See also: UN, Example: การดำเนินการครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติ, Thai Definition: เป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือ มนุษยชาติ และรักษาสันติภาพของโลก เพื่อให้อยู่ร่วมกันโดยสันติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารวิจัย[ākhān wijai] (n, exp) EN: research center  FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อัตราส่วนยูนิแทรี[attrāsuan yūnithaērī] (n, exp) EN: unitary ratio
อาญา[āyā] (n) EN: punishment ; sanction ; penalty  FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
บั้น[ban] (n) EN: ban (1,000 liter capacity unit)  FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บางโอกาส[bāng ōkāt] (adv) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself  FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บั้นหลวง[banlūang] (n) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]  FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บาท[bāt] (n) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)  FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
บูรณาการรวมหน่วย[būranā kān rūam nūay] (n, exp) EN: grouping separated units together ; integration
ชั่ง[chang] (n) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)  FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
ชั่ง[chang] (n) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)  FR: chang [m] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIT Y UW1 N AH0 T
UNIT Y UW1 N IH0 T
UNITY Y UW1 N IH0 T IY0
UNITA Y UW2 N IY1 T AH0
UNITS Y UW1 N IH0 T S
UNITE Y UW1 N AY2 T
UNITS Y UW1 N AH0 T S
UNITY Y UW1 N AH0 T IY0
UNITEK Y UW1 N IH0 T EH2 K
UNIT'S Y UW1 N IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unit (n) jˈuːnɪt (y uu1 n i t)
unite (v) jˈuːnˈaɪt (y uu1 n ai1 t)
units (n) jˈuːnɪts (y uu1 n i t s)
unity (n) jˈuːnɪtiː (y uu1 n i t ii)
united (v) jˈuːnˈaɪtɪd (y uu1 n ai1 t i d)
unites (v) jˈuːnˈaɪts (y uu1 n ai1 t s)
unitary (j) jˈuːnɪtriː (y uu1 n i t r ii)
unities (n) jˈuːnɪtɪz (y uu1 n i t i z)
uniting (v) jˈuːnˈaɪtɪŋ (y uu1 n ai1 t i ng)
unitedly (a) jˈuːnˈaɪtɪdliː (y uu1 n ai1 t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英国[Yīng guó, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Kingdom; England, #958 [Add to Longdo]
联合国[Lián hé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Nations, #2,068 [Add to Longdo]
单元[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ, / ] unit; entrance number; staircase (for residential buildings), #5,980 [Add to Longdo]
统战[tǒng zhàn, ㄊㄨㄥˇ ㄓㄢˋ, / ] united front (abbr. for 統一戰線|统一战线); consolidation, #12,239 [Add to Longdo]
统一战线[tǒng yī zhàn xiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] united front, #13,261 [Add to Longdo]
联大[Lián Dà, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄚˋ, / ] United Nations General Assembly; abbr. for 聯合國大會|联合国大会, #18,847 [Add to Longdo]
阿联酋[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国, #19,328 [Add to Longdo]
[qǐng, ㄑㄧㄥˇ, / ] unit of area equal to 100 mu 畝|亩 or 6.6667 hectacres; a short while; a little while ago; circa. (for approximate dates), #23,297 [Add to Longdo]
绿卡[lǜ kǎ, ㄌㄩˋ ㄎㄚˇ, 绿 / ] United States permanent resident card; green card, #24,305 [Add to Longdo]
联合报[Lián hé bào, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, / ] United Daily News, Taiwan newspaper, #33,778 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einheit {f}; Maßeinheit {f} | Einheiten {pl}; Maßeinheiten {pl} | astronomische Einheit {f} (AE) | abgeleitete Einheitunit | units | astronomical unit (AU) | derived unit [Add to Longdo]
Einheitskreis {m} [math.]unit circle [Add to Longdo]
Einheitsvektor {m} [math.]unit vector [Add to Longdo]
Flächeneinheit {f}unit of area [Add to Longdo]
Gerät {n} | Geräte {pl}unit | units [Add to Longdo]
Gerätenummerierung {f}unit code [Add to Longdo]
Geräteselbsttest {m}unit self-test [Add to Longdo]
Stückpreis {m}unit price; price per unit [Add to Longdo]
Truppenteil {m} [mil.]unit (of troops) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
UN[ユーエン, yu-en] (n) (See 国際連合) United Nations; UN [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
アクセス単位[アクセスたんい, akusesu tan'i] Access Unit, AU [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit [Add to Longdo]
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit [Add to Longdo]
サブユニット[さぶゆにっと, sabuyunitto] subunit [Add to Longdo]
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit [Add to Longdo]
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] system logical unit [Add to Longdo]
シフト演算機構[シフトえんざんきこう, shifuto enzankikou] shift arithmetic unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unit
   n 1: any division of quantity accepted as a standard of
      measurement or exchange; "the dollar is the United States
      unit of currency"; "a unit of wheat is a bushel"; "change
      per unit volume" [syn: {unit of measurement}, {unit}]
   2: an individual or group or structure or other entity regarded
     as a structural or functional constituent of a whole; "the
     reduced the number of units and installations"; "the word is
     a basic linguistic unit"
   3: an organization regarded as part of a larger social group;
     "the coach said the offensive unit did a good job"; "after
     the battle the soldier had trouble rejoining his unit" [syn:
     {unit}, {social unit}]
   4: a single undivided whole; "an idea is not a unit that can be
     moved from one brain to another"
   5: a single undivided natural thing occurring in the composition
     of something else; "units of nucleic acids" [syn: {unit},
     {building block}]
   6: an assemblage of parts that is regarded as a single entity;
     "how big is that part compared to the whole?"; "the team is a
     unit" [syn: {whole}, {unit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top