ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unison

Y UW1 N AH0 S AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unison-, *unison*
Possible hiragana form: うにそん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unison(n) ความพร้อมเพรียงกัน, See also: ความสอดคล้องกัน, ความเข้ากันได้, Syn. unity, Ant. oppisite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unison(ยู'นิเซิน) n. ความสอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,ความเข้ากันได้,เสียงเดียวกัน,เสียงเข้ากัน., Syn. accord, harmony
unisonant(ยูนิโซ'นันท,-นัส) adj. พร้อมเพรียงกัน,มีระดับเสียงเดียวกัน,สอดคล้องกัน.
unisonous(ยูนิโซ'นันท,-นัส) adj. พร้อมเพรียงกัน,มีระดับเสียงเดียวกัน,สอดคล้องกัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
unison(n) ความสอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unisonWe said in unison that we didn't agree to the suggestion.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNISON Y UW1 N AH0 S AH0 N
UNISON Y UW1 N IH0 S AH0 N
UNISONS Y UW1 N AH0 S AH0 N Z
UNISONS Y UW1 N IH0 S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unison (n) jˈuːnɪsn (y uu1 n i s n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同音[tóng yīn, ㄊㄨㄥˊ ㄧㄣ, ] unison; homonym (exactly the same sound), #45,560 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einklang {m} | Einklänge {pl}unison | unisons [Add to Longdo]
unisono {adv}in unison [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュプレヒコール(P);シュプレッヒコール[shupurehiko-ru (P); shupurehhiko-ru] (n) speaking in chorus, unison (ger [Add to Longdo]
ユニゾン[yunizon] (n,adj-no) unison [Add to Longdo]
一口同音[いっくどうおん, ikkudouon] (n) reading in unison; saying the same thing [Add to Longdo]
協心[きょうしん, kyoushin] (n,vs) unison; accord [Add to Longdo]
三役揃い踏み[さんやくそろいぶみ, sanyakusoroibumi] (n) ritual stomping in unison on the final day of sumo tournament [Add to Longdo]
斉唱[せいしょう, seishou] (n,vs,adj-no) singing or chanting in unison; (P) [Add to Longdo]
叢立ち;総立ち;群立ち[そうだち(総立ち);むらだち(叢立ち;群立ち), soudachi ( soudachi ); muradachi ( sou tachi ; gun tachi )] (n) standing in a group; standing up in unison [Add to Longdo]
相舞;合舞[あいまい, aimai] (n) dancing together in unison (in noh, kyogen, etc.) [Add to Longdo]
統一行動[とういつこうどう, touitsukoudou] (n) joint action; acting in unison [Add to Longdo]
袂を連ねる[たもとをつらねる, tamotowotsuraneru] (exp,v5r) to do in unison; to do en masse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unison
   n 1: corresponding exactly; "marching in unison"
   2: occurring together or simultaneously; "the two spoke in
     unison"
   3: (music) two or more sounds or tones at the same pitch or in
     octaves; "singing in unison"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top