ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ungrateful

AH0 N G R EY1 T F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ungrateful-, *ungrateful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ungrateful(adj) อกตัญญู, See also: เนรคุณ, ไม่สำนึกบุญคุณ, Syn. unappreciative, heedless, Ant. grateful
ungrateful(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. disapproval, Ant. grateful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless, unmindful

English-Thai: Nontri Dictionary
ungrateful(adj) อกตัญญู,เนรคุณ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You ungrateful little brat!นังลูกไม่รักดี American Beauty (1999)
You ungrateful bastard!ไอ้คนเนรคุณ Failan (2001)
Don't say yes in that ungrateful way.แกพูด ครับ แบบไม่ค่อยเต็มใจเลยนี่ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Ungrateful pigs.หมูเนรคุณ Cubeº: Cube Zero (2004)
Ungrateful cretins.เข้าเจ้าเนรคุณ Cubeº: Cube Zero (2004)
Had I known you would grow so ungrateful I would have held you inนี่ถ้ารู้ว่าเราจะอกตัญญูแบบนี้ ...ฉันไม่เบ่งเราออกมาหรอก Saving Face (2004)
She just cries and goes on about how ungrateful I amพูดปุ๊บแม่ก็โวยวายเลย หาว่าหนูอกตัญญู Saving Face (2004)
Most people are so ungrateful to be alive.คนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิต Saw (2004)
Most people are so ungrateful to be alive.คนส่วนใหญ่มักไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิต Saw (2004)
Well, it's a good thing you're going to a chocolate factory, you ungrateful little--เอ้อ มันเป็นสิ่งดีนะที่เธอจะได้ไปโรงงาน ช็อกโกแลต Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Ungrateful child! I shall never speak to you again.ลูกเนรคุณ ต่อไปนี้ ฉันจะไม่พูดกับแกอีก Pride & Prejudice (2005)
Share thy profit, you ungrateful cur!กินนอกกินใน ช่างน่าละอาย The King and the Clown (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ungratefulAfter all we had done, he was still ungrateful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรพี(n) ungrateful child, Syn. ลูกอกตัญญู, ลูกทรพี, Example: ทรพี เป็นคำที่มาจากชื่อตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นลูกอกตัญญู, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกที่ไม่รู้คุณพ่อแม่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อกตัญญุตา(n) ingratitude, See also: ungratefulness, Syn. ความอกตัญญู, Ant. ความรู้คุณ, Example: เขาเป็นคนที่ไม่มีอกตัญญุตาต่อผู้มีพระคุณเลย, Thai Definition: ความเป็นคนไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน, Notes: (บาลี)
อกตัญญู(adj) ungrateful, Syn. อกตัญญุตา, เนรคุณ, Ant. รู้คุณ, Example: ผมถูกกล่าวหาว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai Definition: ที่ไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญู[akatanyū] (v) EN: be ungrateful  FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[akatanyū] (adj) EN: ungrateful  FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[akatanyutā] (n) EN: ingratitude ; ungratefulness  FR: ingratitude [f]
ความอกตัญญู[khwām akatanyū] (n) EN: ingratitude ; ungratefulness
ไม่สำนึกบุญคุณ[mai samneuk bunkhun] (adj) EN: ungrateful  FR: peu reconnaissant ; ingrat
เนรคุณ[nērakhun] (v) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless

CMU English Pronouncing Dictionary
UNGRATEFUL AH0 N G R EY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ungrateful (j) ˈʌngrˈɛɪtfəl (uh1 n g r ei1 t f @ l)
ungratefully (a) ˈʌngrˈɛɪtfəliː (uh1 n g r ei1 t f @ l ii)
ungratefulness (n) ˈʌngrˈɛɪtfəlnəs (uh1 n g r ei1 t f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负心[fù xīn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄣ, / ] ungrateful; heartless; to fail to be loyal to one's love, #40,831 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undankbar (gegen) {adj} | undankbarer | am undankbarstenungrateful (to) | more ungrateful | most ungrateful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩を忘れる[おんをわすれる, onwowasureru] (exp,v1) to be ungrateful [Add to Longdo]
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ungrateful
   adj 1: not feeling or showing gratitude; "ungrateful heirs";
       "How sharper than a serpent's tooth it is / To have a
       thankless child!"- Shakespeare [syn: {ungrateful},
       {thankless}, {unthankful}] [ant: {grateful}, {thankful}]
   2: disagreeable; "I will not perform the ungrateful task of
     comparing cases of failure"- Abraham Lincoln

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top