ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ungenerous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ungenerous-, *ungenerous*, ungenerou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ungenerous(adj) ใจแคบ, See also: ขี้เหนียว, โหดร้าย, ใจดำ, Syn. unkind, Ant. generous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ungenerous(อันเจน'เนเริส) adj. ขี้เหนียว,ใจคับแคบ,ไม่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแคบ[jaikhaēp] (adj) EN: selfish ; ungenerous  FR: égoïste
คับแคบ[khapkhaēp] (adj) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous
แล้งน้ำใจ[laēng nāmjai] (v, exp) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate  FR: manquer de générosité

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ungenerous (j) ˈʌnʤˈɛnərəs (uh1 n jh e1 n @ r @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ungenerous
   adj 1: lacking in magnanimity; "it seems ungenerous to end this
       review of a splendid work of scholarship on a critical
       note"- Times Litt. Sup.; "a meanspirited man unwilling to
       forgive" [syn: {ungenerous}, {meanspirited}] [ant:
       {generous}]
   2: unwilling to spend; "she practices economy without being
     stingy"; "an ungenerous response to the appeal for funds"
     [syn: {stingy}, {ungenerous}] [ant: {generous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top