ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uneven

AH0 N IY1 V AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uneven-, *uneven*
Possible hiragana form: うねう゛ぇん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uneven(adj) ซึ่งไม่เรียบ, See also: ขรุขระ, หยาบ, Syn. rough, rugged, Ant. level, flat
uneven(adj) ซึ่งไม่สม่ำเสมอ, See also: ซึ่งไม่คงเส้นคงวา, Syn. irregular, varying, Ant. uniform, consistent
uneven(adj) ซึ่งไม่เท่ากัน, Syn. unequal, unsymmetrical, Ant. equal, symmetrical
uneven(adj) ซึ่งไม่เป็นธรรม, See also: ไม่ยุติธรรม, Syn. one-sided, unfair, Ant. fair
uneven(adj) (เลข) คี่, Syn. odd, Ant. even
uneventful(adj) เรื่อยๆ, See also: ปกต, ธรรมดา, ไม่น่าสนใจ, ไม่น่าตื่นเต้น, Syn. dreary, humdrum, unremarkable, Ant. remarkable
uneventfully(adv) อย่างปกติ, See also: อย่างธรรมดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uneven(อันอี'เวิน) adj. ไม่เรียบ,ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอภาค,ลำเอียง,เข้าข้าง,ไม่สมดุล,ไม่ขนานกัน
uneventful(อันอีเวนทฺ'ฟูล) adj. สงบ,ปกติ,เรื่อย ๆ ,ปราศจากเหตุการณ์., See also: uneventfully adv. uneventfulness n., Syn. placid

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระปุ่มกระป่ำ(adj) rough, See also: uneven, rugged, craggy, Syn. ขรุขระ, ตะปุ่มตะป่ำ, Ant. เรียบ, Example: บางคนรังเกียจผิวหนังกระปุ่มกระป่ำของคางคก, Thai Definition: ที่มีลักษณะไม่เรียบ
พลอมแพลม(adv) (be visible) intermittently, See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain), Syn. วาบแวบ, Example: ในบ้านมืดสนิท มีเพียงตะเกียงส่องแสงพลอมแพลมพอให้เห็นทางเท่านั้น, Thai Definition: ไม่สม่ำเสมอ
พลอมแพลม(adv) (be visible) intermittently, See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain), Syn. วาบแวบ, Example: ในบ้านมืดสนิท มีเพียงตะเกียงส่องแสงพลอมแพลมพอให้เห็นทางเท่านั้น, Thai Definition: ไม่สม่ำเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คี่[khī] (adj) EN: odd ; single ; uneven ; not even  FR: impair
ขรุขระ[khrukhra] (adj) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven  FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[lum-lum døn-døn] (adj) EN: undulating ; inconsistent ; uneven
ไม่สม่ำเสมอ[mai samamsamoē] (adv) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly  FR: irrégulièrement ; par intermittence

CMU English Pronouncing Dictionary
UNEVEN AH0 N IY1 V AH0 N
UNEVENLY AH0 N IY1 V AH0 N L IY0
UNEVENTFUL AH2 N IY0 V EH1 N T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uneven (j) ˈʌnˈiːvn (uh1 n ii1 v n)
unevenly (a) ˈʌnˈiːvnliː (uh1 n ii1 v n l ii)
uneventful (j) ˌʌnɪvˈɛntfəl (uh2 n i v e1 n t f @ l)
uneventfully (a) ˌʌnɪvˈɛntfəliː (uh2 n i v e1 n t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cī, ㄘ, ] uneven, #938 [Add to Longdo]
参差不齐[cēn cī bù qí, ㄘㄣ ㄘ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] unevenly matched (成语 saw); scraggly; jagged, #24,500 [Add to Longdo]
参差[cēn cī, ㄘㄣ ㄘ, / ] uneven; jagged; snaggletooth; ragged; serrated, #43,754 [Add to Longdo]
高低杠[gāo dī gàng, ㄍㄠ ㄉㄧ ㄍㄤˋ, / ] uneven bars (gymnastics), #47,980 [Add to Longdo]
[kě, ㄎㄜˇ, ] uneven (path); unfortunate (in life), #53,755 [Add to Longdo]
里出外进[lǐ chū wài jìn, ㄌㄧˇ ㄔㄨ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] uneven; in disorder; everything sticking out, #383,104 [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] uneven flight of a bird, #424,214 [Add to Longdo]
[suō, ㄙㄨㄛ, ] uneven; unsteady (in dancing), #451,541 [Add to Longdo]
[cī, ㄘ, ] uneven [Add to Longdo]
[cēn, ㄘㄣ, ] uneven; not uniform [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
uneben; ungerade {adj} | unebener | am unebenstenuneven | more uneven | most uneven [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のっぺらぼう[nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face [Add to Longdo]
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
凹凸[おうとつ, outotsu] (n,adj-na,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully [Add to Longdo]
気まぐれ(P);気紛れ[きまぐれ, kimagure] (adj-na,n) whim; caprice; whimsy; fickle; moody; uneven temper; (P) [Add to Longdo]
参差[しんし, shinshi] (adj-t,adv-to) of uneven heights or lengths [Add to Longdo]
事無く;事なく[ことなく, kotonaku] (adv) without accident; uneventfully [Add to Longdo]
出来不出来[できふでき, dekifudeki] (n) uneven results [Add to Longdo]
千里同風[せんりどうふう, senridoufuu] (n) a country being in a state of universal peace; the world being peaceful and uneventful [Add to Longdo]
揃わない[そろわない, sorowanai] (adj-i) unequal; uneven; incomplete; odd [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uneven
   adj 1: not even or uniform as e.g. in shape or texture; "an
       uneven color"; "uneven ground"; "uneven margins"; "wood
       with an uneven grain" [ant: {even}]
   2: (of a contest or contestants) not fairly matched as
     opponents; "vaudeville...waged an uneven battle against the
     church" [syn: {mismatched}, {uneven}]
   3: not divisible by two [syn: {odd}, {uneven}] [ant: {even}]
   4: variable and recurring at irregular intervals ; "an uneven
     gait"; "uneven spacing"
   5: lacking consistency; "the golfer hit the ball well but his
     putting was spotty" [syn: {spotty}, {uneven}, {scratchy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top