ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unemployment

AH2 N IH0 M P L OY1 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unemployment-, *unemployment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unemployment(n) จำนวนผู้ว่างงาน, See also: ตัวเลขผู้ว่างงาน
unemployment(n) การว่างงาน, See also: การไม่มีงานทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unemployment(อันเอมพลอย'เมินทฺ) n. การไม่มีงานทำ,การตกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
unemployment(n) การว่างงาน,การตกงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unemploymentการว่างงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemploymentการว่างงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unemploymentการว่างงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unemployment compensationค่าทดแทนการว่างงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemployment insuranceการประกันการว่างงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemployment, disguisedการว่างงานแฝง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unemploymentการว่างงาน [TU Subject Heading]
Unemployment and crimeการว่างงานกับอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Unemployment insurance claimantsผู้เรียกร้องสิทธิประกันสังคมการว่างงาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unemployment benefits(n) เงินชดเชยการว่างงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unemploymentAlthough the unemployment problem can't be ignored, the environment problem is also very important.
unemploymentA remedy for the unemployment problem.
unemploymentDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
unemploymentIn the discussion the accent was on unemployment.
unemploymentThe biggest problem of the hour is unemployment.
unemploymentThe unemployment rate dropped to a five-year low in January.
unemploymentThe unemployment rate will rise by degrees.
unemploymentThis year unemployment will reach record levels.
unemploymentUnemployment in this part of the country is virtually nonexistent.
unemploymentWhat is the unemployment rate at the moment?
unemploymentWho is responsible for high unemployment?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตกงาน(n) unemployment, See also: losing a job, Syn. การว่างงาน, Example: เพราะการตกงานของเขาทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกันการว่างงาน[kān prakan kān wāng-ngān] (n, exp) EN: unemployment insurance  FR: assurance chômage [f]
การว่างงาน[kān wāng-ngān] (n) EN: unemployment   FR: chômage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNEMPLOYMENT AH2 N IH0 M P L OY1 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unemployment (n) ˌʌnɪmplˈɔɪmənt (uh2 n i m p l oi1 m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失业[shī yè, ㄕ ㄧㄝˋ, / ] unemployment, #5,103 [Add to Longdo]
失业率[shī yè lǜ, ㄕ ㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, / ] unemployment rate, #14,402 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitslosenquote {f}unemployment rate [Add to Longdo]
Arbeitslosenunterstützung {f}; Arbeitslosentgeld {n} | Arbeitslosenunterstützungen {pl}unemployment benefit | unemployment benefits [Add to Longdo]
Arbeitslosenversicherung {f} | Arbeitslosenversicherungen {pl} | Gesetzliche Arbeitslosenversicherung {f}unemployment insurance | unemployment insurances | Public Unemployment Insurance [Add to Longdo]
Arbeitslosenzahl {f}; Arbeitslosenziffer {f}unemployment rate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雇用保険[こようほけん, koyouhoken] (n) unemployment insurance [Add to Longdo]
構造的失業[こうぞうてきしつぎょう, kouzoutekishitsugyou] (n) structural unemployment [Add to Longdo]
高失業率[こうしつぎょうりつ, koushitsugyouritsu] (n) high unemployment rate [Add to Longdo]
自発的失業[じはつてきしつぎょう, jihatsutekishitsugyou] (n) voluntary unemployment [Add to Longdo]
失業[しつぎょう, shitsugyou] (n,vs,adj-no) unemployment; (P) [Add to Longdo]
失業給付[しつぎょうきゅうふ, shitsugyoukyuufu] (n) unemployment benefit [Add to Longdo]
失業手当;失業手当て[しつぎょうてあて, shitsugyouteate] (exp) unemployment allowance [Add to Longdo]
失業保険[しつぎょうほけん, shitsugyouhoken] (n) unemployment insurance [Add to Longdo]
失業率[しつぎょうりつ, shitsugyouritsu] (n) unemployment rate [Add to Longdo]
失職[しっしょく, shisshoku] (n,vs) unemployment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unemployment
   n 1: the state of being unemployed or not having a job;
      "unemployment is a serious social evil"; "the rate of
      unemployment is an indicator of the health of an economy"
      [ant: {employ}, {employment}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top