ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undue

AH0 N D UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undue-, *undue*
Possible hiragana form: うんづえ
หรือคุณหมายถึง undü?
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undue(adj) ไม่เหมาะสม, See also: เกินไป, เลยเถิด, เกินควร, Syn. excessive, immoderate, overdone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undue(อันดู',อันดิว') adj. ไม่เหมาะสม,เกินไป,เลยเถิด,เกินควร,นอกกฎหมาย, Syn. improper

English-Thai: Nontri Dictionary
undue(adj) ไม่เหมาะ,เกินควร,เลยเถิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
undue enrichmentลาภมิควรได้ [ดู unjust enrichment] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
undue influence; unjust influenceอำนาจครอบงำผิดคลองธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
undue lostความเสียหายถึงขนาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Close your eyes, please. No undue excitation of any kind.ปิดตาของคุณโปรด ไม่มีการกระตุ้นเกินควรใด ๆ The Russia House (1990)
Your heart is strong. You want to avoid any undue stimulation.หัวใจของคุณแข็งแรงดี หลีกเลี่ยงอย่าให้ตื่นเต้นโดยไม่จำเป็นแล้วกัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
There is a perception in this part of the world that power and money exert undue influence.มันเป็นความเข้าใจ \ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลก ที่พลังและเงิน ไม่สามารถมีอิทธิพลได้ Scandal (2012)
Please, let's not put any more undue import on today's charade.ได้โปรด, อย่าใส่เงื่อนไขอะไรอีกจนเกินควร ในการเล่นทายคำปริศนาของวันนี้ Illusion (2012)
I find that despite my best efforts, you exert undue influence on my behavior.ฉันพบว่าแม้ความพยายามของฉันจะดีที่สุด คุณมีอิทธิพลด้านพฤติกรรมของฉันมาก The Twist in the Plot (2013)
And I'll have to sue you for undue distress in the workplace.... ? Me Before You (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undueThere is no cause for undue alarm.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDUE AH0 N D UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undue (j) ˌʌndjˈuː (uh2 n d y uu1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気にする[きにする, kinisuru] (exp,vs-i) to mind (negative nuance); to care about; to worry; to pay undue (amount of) attention to (something) [Add to Longdo]
分に過ぎた[ぶんにすぎた, bunnisugita] (adj-f) above one's means (station); undue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undue
   adj 1: not yet payable; "an undue loan" [ant: {due}]
   2: not appropriate or proper (or even legal) in the
     circumstances; "undue influence"; "I didn't want to show
     undue excitement"; "accused of using undue force" [ant:
     {due}]
   3: lacking justification or authorization; "desire for undue
     private profit"; "unwarranted limitations of personal
     freedom" [syn: {undue}, {unjustified}, {unwarranted}]
   4: beyond normal limits; "excessive charges"; "a book of
     inordinate length"; "his dress stops just short of undue
     elegance"; "unreasonable demands" [syn: {excessive},
     {inordinate}, {undue}, {unreasonable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top