ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undertake

AH1 N D ER0 T EY2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undertake-, *undertake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undertake(vt) สัญญา, See also: ผูกมัดตนเอง, Syn. promise, pledge
undertake(vi) สัญญา, See also: ผูกมัดตนเอง
undertake(vi) รับภาระ, See also: รับผิดชอบ, รับหน้าที่, อาสา, Syn. engage
undertake(vi) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. warrant, guarantee
undertaken(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ undertake
undertaken(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ undertake
undertaker(n) สัปเหร่อ, See also: ผู้จัดการศพ, Syn. mortician, funeral director
undertaker(n) ผู้รับผิดชอบ, See also: ผู้รับหน้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undertake(อันเดอะเทค') vt.,vi. เข้าทำ,ดำเนินการ,อาสา,รับรอง,ประกัน,รับผิดชอบ., Syn. take on
undertaker(อันเดอะเทค'เทอะ) n. ผู้รับหน้าที่,ผู้รับผิดชอบ,สัปเหร่อ,ผู้จัดการศพ,นักวิสาหกิจ

English-Thai: Nontri Dictionary
undertake(vi) พยายาม,อาสา,ยอมรับ,รีบทำ,รับรอง
undertaker(n) สัปเหร่อ,ผู้รับผิดชอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Undertakers and undertakingผู้จัดงานศพและการจัดงานศพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
undertaker of workผู้รับจ้างทำงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undertakeAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
undertakeDid he undertake the mission?
undertakeHis uncle will undertake the responsibility for him.
undertakeI am adamant that he undertake it.
undertakeI have a mind to undertake the work.
undertakeI have half a mind to undertake the work.
undertakeShe has undertaken too much work.
undertakeThe directors were reluctant to undertake so risky a venture.
undertakeThe premier announced his intention to undertake drastic reforms in parliament.
undertakeWhatever we may undertake, diligence is important.
undertakeWhen, one day, computers undertake to translate literary works, it will be the end of literature as we know it.
undertakeWhen the articles of incorporation are complete it is essential to go to the notary public's office to undertake certification of the articles drawn up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับหน้าที่(v) undertake, See also: take charge of, Ant. มอบหน้าที่, มอบหมายหน้าที่, Example: คุณพ่อรับหน้าที่เรื่องดูแลการบ้านและเรื่องเรียนของคุณลูก, Thai Definition: นำสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อปฏิบัติตาม
ผู้รับเหมาก่อสร้าง(n) contractor, See also: undertaker of a package deal, Syn. ผู้รับเหมา, Example: ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเร่งงานให้เสร็จทันเวลา, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
สัปเหร่อ(n) undertaker, See also: mortician, funeral director, Example: ผู้คนที่ล้มตายไปมีส่วนช่วยให้สัปเหร่อมีงานทำ มีเงินเลี้ยงชีพต่อไปได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการฝังหรือเผาศพ
รับภาระ(v) shoulder, See also: undertake, assume, take on, bear, Syn. แบกรับ, แบกภาระ, Example: นกคุ่มอืดตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ดังนั้นตัวผู้จึงต้องรับภาระในการเลี้ยงและดูแลลูกแทนตัวเมีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงมือ[longmeū] (v) EN: start ; begin ; undertake ; commence  FR: commencer ; débuter ; entreprendre ; attaquer ; se mettre à
ผู้รับเหมาก่อสร้าง[phrapmao køsāng] (n) EN: contractor ; undertaker of a package deal  FR: soumissionnaire [m]
รับฝาก[rap fāk] (v, exp) EN: accept taking care of ; receive or undertake for delivery
รับคำ[rapkham] (v) EN: promise ; give one's word ; vow ; pledge ; undertake  FR: promettre
รับปาก[rappāk] (v, exp) EN: give one's word ; promise ; assure ; give an undertaking ; undertake ; vow ; pledge  FR: promettre ; s'engager
สัปเหร่อ[sapparoē] (n) EN: undertaker ; mortician ; funeral director  FR: entrepreneur des pompes funèbres [m] ; croquemort = croque-mort [m] (fam.)
ตกปากรับคำ[tok pāk rapkham] (v, exp) EN: promise ; assure ; give one's word ; give an undertaking ; pledge ; undertake; vow
ตกปากตกคำ[tokpāktokkham] (v) EN: agree to do sth ; promise ; undertake ; give one's word

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERTAKE AH1 N D ER0 T EY2 K
UNDERTAKEN AH1 N D ER0 T EY2 K AH0 N
UNDERTAKER AH1 N D ER0 T EY2 K ER0
UNDERTAKES AH1 N D ER0 T EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undertake (v) ˌʌndətˈɛɪk (uh2 n d @ t ei1 k)
undertaken (v) ˌʌndətˈɛɪkən (uh2 n d @ t ei1 k @ n)
undertaker (n) ˈʌndətɛɪkər (uh1 n d @ t ei k @ r)
undertakes (v) ˌʌndətˈɛɪks (uh2 n d @ t ei1 k s)
undertakers (n) ˈʌndətɛɪkəz (uh1 n d @ t ei k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包揽[bāo lǎn, ㄅㄠ ㄌㄢˇ, / ] undertake the whole thing; take on everything, #15,598 [Add to Longdo]
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, ] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor, #18,527 [Add to Longdo]
殡仪员[bìn yí yuán, ㄅㄧㄣˋ ㄧˊ ㄩㄢˊ, / ] undertaker; funeral arranger [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き受ける(P);引受ける(P);引受る(io)[ひきうける, hikiukeru] (v1,vt) (1) to be responsible for; (2) to take over; to take up; (3) to guarantee; to undertake; (4) to contract (a disease); (P) [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1,vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P) [Add to Longdo]
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone) [Add to Longdo]
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead [Add to Longdo]
承る(P);受け賜る(iK)[うけたまわる, uketamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to hear; to be told; to know; (2) to receive (order); to undertake; to comply; to take (a reservation, etc.); (P) [Add to Longdo]
請け合う;請合う[うけあう, ukeau] (v5u,vt) to assure; to guarantee; to undertake [Add to Longdo]
請け負う(P);請負う[うけおう, ukeou] (v5u,vt) to contract; to undertake; (P) [Add to Longdo]
葬儀屋[そうぎや, sougiya] (n) (1) funeral parlor (parlour); funeral home; undertaker's; (2) undertaker; mortician; funeral director [Add to Longdo]
葬儀社[そうぎしゃ, sougisha] (n) undertaker's [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undertake
   v 1: enter upon an activity or enterprise [syn: {undertake},
      {set about}, {attempt}]
   2: accept as a challenge; "I'll tackle this difficult task"
     [syn: {undertake}, {tackle}, {take on}]
   3: promise to do or accomplish; "guarantee to free the
     prisoners" [syn: {undertake}, {guarantee}]
   4: enter into a contractual arrangement [syn: {contract},
     {undertake}]
   5: accept as a charge [syn: {undertake}, {take in charge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top