ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unchain

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unchain-, *unchain*
Possible hiragana form: うんちゃいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unchain(vt) ปลดสายโซ่ออก, See also: ปลดปล่อย, Syn. unfasten, release, free, untie, unlock, unbind, unhitch, unleash, emancipate, Ant. fasten, bind, lock, chain, hitch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unchain(อัน'เชน') vt. ปลดสายโซ่ออก,ปลดปล่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
unchain(vt) แก้โซ่,ปลดปล่อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unchain me.ปลดโซ่ฉันออก ...A Thousand Words (2010)
Unchain me and I will help you.ปลดโซ่ฉันออกแล้วฉันจะช่วยเธอ ...A Thousand Words (2010)
Unchain me!ปลดโซ่ให้ที! Cold Grey Light of Dawn (2011)
Perhaps you should unchain me first?แฮงค์ ไปตามกองหนุุน จากพอร์ตแลนด์มาเร็วเข้า! Dark Shadows (2012)
PERSEUS: Unchain him.ปลดโซ่ออก Wrath of the Titans (2012)
Unchain me and give me the trident.เอาโซ่ออก แล้วเอาสามง่ามมาให้ข้า Wrath of the Titans (2012)
If you unchain him, he'll jump off this boat, you'll never see him again.ถ้าปลดโซ่ออก เค้าจะกระโดดลงน้ำไป แล้วเราก็จะไม่มีวันเจอเค้าอีก Wrath of the Titans (2012)
- Unchain her?-ปล่อยเธอ Child of the Moon (2012)
Unchain Ser Jaime from the tree.ปลดเซอร์เจมีจากต้นไม้ซะ Walk of Punishment (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unchain (v) ˈʌntʃˈɛɪn (uh1 n ch ei1 n)
unchains (v) ˈʌntʃˈɛɪnz (uh1 n ch ei1 n z)
unchained (v) ˈʌntʃˈɛɪnd (uh1 n ch ei1 n d)
unchaining (v) ˈʌntʃˈɛɪnɪŋ (uh1 n ch ei1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
非連鎖シーケンス[ひれんさシーケンス, hirensa shi-kensu] (n) {comp} unchained sequence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非連鎖シーケンス[ひれんさシーケンス, hirensa shi-kensu] unchained sequence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unchain
      v 1: remove the chains from [ant: {chain}]
      2: make free

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top