ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbend

AH2 N B EH1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbend-, *unbend*, unben
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbend(vt) ปลด, See also: ทำให้คลาย, ทำให้หย่อน, Syn. loosen up, soften
unbend(vi) ผ่อนคลาย, Syn. rest, relax, Ant. work
unbend(vt) ทำให้ผ่อนคลาย, Syn. relax, Ant. work
unbend(vt) ทำให้ตรง, Syn. straighten
unbend(vi) ตรง, Syn. straighten
unbending(adj) ซึ่งดื้อด้าน, See also: ซึ่งไม่อ่อน, ซึ่งกระด้าง, ซึ่งไม่หย่อน
unbendable(adj) ซึ่งทำให้ตรง, Syn. flexible
unbendable(adj) ซึ่งทำให้ผ่อนคลาย, Syn. flexible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbend(อันเบนดฺ') vt.,vi. ปลด,คลาย,ทำให้หย่อน,ทำให้ตรง,ลดหย่อน,ปลด, See also: unbendable adj.
unbending(อันเบน'ดิง) adj. ไม่หย่อน,ไม่คลาย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ลดถอย,ดื้อรั้น,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนใจ,มั่นคง

English-Thai: Nontri Dictionary
unbend(vt) ทำให้ตรง,ทำให้หย่อน,คลาย,ปลด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
กระดูก[kradūk] (adj) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten

CMU English Pronouncing Dictionary
UNBEND AH2 N B EH1 N D
UNBENDING AH2 N B EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unbend (v) ˌʌnbˈɛnd (uh2 n b e1 n d)
unbends (v) ˌʌnbˈɛndz (uh2 n b e1 n d z)
unbended (v) ˌʌnbˈɛndɪd (uh2 n b e1 n d i d)
unbending (v) ˌʌnbˈɛndɪŋ (uh2 n b e1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na,n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P) [Add to Longdo]
体を伸ばす[からだをのばす, karadawonobasu] (exp,v5s) to stretch (unbend) oneself [Add to Longdo]
不撓[ふとう, futou] (adj-na,n) unbending; inflexible; tenacity; indomitableness [Add to Longdo]
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na,n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unbend
   v 1: straighten up or out; make straight [syn: {straighten},
      {unbend}] [ant: {bend}, {flex}]
   2: unfasten, as a sail, from a spar or a stay
   3: free from flexure; "unbend a bow" [ant: {bend}, {deform},
     {flex}, {turn}, {twist}]
   4: make less taut; "relax the tension on the rope" [syn:
     {relax}, {unbend}]
   5: become less tense, rest, or take one's ease; "He relaxed in
     the hot tub"; "Let's all relax after a hard day's work" [syn:
     {relax}, {loosen up}, {unbend}, {unwind}, {decompress}, {slow
     down}] [ant: {tense}, {tense up}]
   6: release from mental strain, tension, or formality; "unbend
     the mind from absorbing too much information"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top