ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tuner

T UW1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tuner-, *tuner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tuner(n) น้ำเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tuner(ทูน'เนอะ) n. ผู้ปรับเสียง,ผู้ปรับเครื่องยนต์,สิ่งที่ใช้ปรับเสียงหรือเครื่องยนต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวน[kūan] (v) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke  FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
รบกวน[ropkūan] (v) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude  FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; tanner (fam.)
รบเร้า[røprao] (v) EN: Importune ; press ; pester  FR: importuner ; presser ; insister
เซ้าซี้[saosī] (v) EN: importune ; implore ; bother  FR: insister ; harceler ; importuner
ทำให้รำคาญ[thamhai ramkhān] (v, exp) EN: annoy ; pester  FR: ennuyer ; importuner

CMU English Pronouncing Dictionary
TUNER T UW1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tuner (n) tjˈuːnər (t y uu1 n @ r)
tuners (n) tjˈuːnəz (t y uu1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tuner {m}tuner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FMチューナー[エフエムチューナー, efuemuchu-na-] (n) FM tuner [Add to Longdo]
チューナー(P);チューナ[chu-na-(P); chu-na] (n) (1) tuner (e.g. radio); (2) tuna (edible fish, Thunnus spp.); (P) [Add to Longdo]
調律師[ちょうりつし, chouritsushi] (n) piano tuner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tuner
   n 1: someone who tunes pianos [syn: {tuner}, {piano tuner}]
   2: an electronic receiver that detects and demodulates and
     amplifies transmitted signals [syn: {radio receiver},
     {receiving set}, {radio set}, {radio}, {tuner}, {wireless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top