ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tribe

T R AY1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tribe-, *tribe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tribe(n) เผ่า, See also: เผ่าพันธุ์
tribe(n) ตระกูล, See also: ญาติพี่น้อง
tribe(n) พันธุ์
tribe(n) เชื้อชาติ, See also: ชนชาติ
tribesman(n) ชาวเขา, See also: ชาวดอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tribesman(ไทรบซ'เมิน) n., (pl. tribesmen) สมาชิกของเผ่า,ชนเผ่า
diatribe(ได'อะไทรบ) n. การด่าอย่างรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
tribe(n) หมู่ชน,จำพวก,เผ่า,ชาติ,ประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tribeเผ่าชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tribeเผ่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tribeเผ่าชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tribeA savage tribe lived there in those days.
tribeAt long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to make peace.
tribeEuropeans tried to civilize the tribe.
tribeHe has been the chief of his tribe for 35 years.
tribeI hear some tribes in eastern Africa live on milk products.
tribeMembers of that tribe settled along the river.
tribeMembers of the tribe settled down along the river.
tribeThat tribe worships its ancestors.
tribeThe dictator forced the tribe to agree on the terms of surrender.
tribeThe king subjected all the tribes to his rule.
tribeThe language of that tribe is as complex as any other human language.
tribeThe natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวดอย(n) hill-man, See also: tribespeople, Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย, คนภูเขา
เผ่า(clas) tribe, See also: race, clan, family, Example: วันนี้มีการแสดงของชนกลุ่มน้อยร่วม 20 เผ่าภายในจังหวัดฉู่สยุง, Thai Definition: ลักษณนามของกลุ่มชนกลุ่มย่อยของกลุ่มใหญ่
เผ่า(n) tribe, See also: race, clan, family, people, Syn. เหล่ากอ, พงศ์พันธุ์, เชื้อสาย, เหล่า, Example: สมาชิกสภานั้นเลือกจากสมาชิกที่เติบโตมาในตระกูล และรู้เรื่องราวของเผ่าดี, Thai Definition: กลุ่มชนกลุ่มย่อยของกลุ่มใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวเขา[chāokhao] (n) EN: hill tribe ; mountaineer  FR: montagnard [m]
ชาวไทยใหญ่[Chāo Thaiyai] (n, prop) EN: ethnic tribe in northern Thailand
ชาติพันธุ์[chāttiphan] (n) EN: race ; ethnic ; tribe ; lineage ; origin stock  FR: race ]f] ; ethnie [f]
คนดอย[khon døi] (n, exp) EN: hill tribe
คนข่า[Khon Khā] (n, prop) EN: hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand
ก้อ[Kø] (n, prop) EN: name of a hill tribe in the northern Thailand
ก๊ก[kok] (n) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race  FR: bande [f] ; clique [f] ; faction [f] ; parti [m]
เผ่า[phao] (n) EN: tribe ; race ; clan ; family ; people  FR: tribu [f] ; clan [m]
ทวาย[Thawāi] (n, prop) EN: name of people in Tibet-Burma tribe; Tibet-Burma tribe ; tribe of Burmo-Tibertan stock ; member of a race living in Arakan, Burma
ตระกูล[trakūn] (n) EN: family ; lineage ; race ; pedigree ; ancestry ; stock ; clan ; tribe ; parentage ; species  FR: famille [f] ; lignée [f] ; race [f] ; pedigree [m] ; généalogie [f] ; lignage [m] ; parentage [m] (vx) ; clan [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIBE T R AY1 B
TRIBES T R AY1 B Z
TRIBE'S T R AY1 B Z
TRIBECA T R IH0 B EH1 K AH0
TRIBESMAN T R AY1 B Z M AE0 N
TRIBESMEN T R AY1 B Z M IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tribe (n) trˈaɪb (t r ai1 b)
tribes (n) trˈaɪbz (t r ai1 b z)
tribesman (n) trˈaɪbzmən (t r ai1 b z m @ n)
tribesmen (n) trˈaɪbzmən (t r ai1 b z m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
部落[bù luò, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ, ] tribe, #8,724 [Add to Longdo]
部族[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] tribe; tribal, #21,911 [Add to Longdo]
黄帝族[Huáng dì zú, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˊ, / ] tribes under the Yellow Emperor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stamm {m}; Sippe {f}; Volksstamm {m} | Stämme {pl}; Sippen {pl}; Volksstämme {pl}tribe | tribes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs [Add to Longdo]
ズールー族[ズールーぞく, zu-ru-zoku] (n) Zulu tribe [Add to Longdo]
ゼフィルス[zefirusu] (n) hairstreak (any gossamer-winged butterfly of tribe Theclini) (lat [Add to Longdo]
ハン;ハーン[han ; ha-n] (n) khan (medieval ruler of a Tatary tribe) [Add to Longdo]
マヤ[maya] (n) Maya (ancient Indian tribe in Central America); (P) [Add to Longdo]
レビ人[レビじん, rebi jin] (n) Levite; member of the Hebrew tribe of Levi (who served a religious function) [Add to Longdo]
亜族[あぞく, azoku] (n) (1) subgroup (of the periodic table); (2) (taxonomical) subtribe [Add to Longdo]
亜連[あれん, aren] (n) (taxonomical) subtribe [Add to Longdo]
花潜;花潜り[はなむぐり;ハナムグリ, hanamuguri ; hanamuguri] (n) (1) (uk) flower chafer (any flower beetle of tribe Cetoniini); (2) Eucetonia pilifera (flower chafer species of tribe Cetoniini) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (See ハン) khan (medieval ruler of a Tatary tribe) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tribe
   n 1: a social division of (usually preliterate) people [syn:
      {tribe}, {folk}]
   2: a federation (as of American Indians) [syn: {tribe},
     {federation of tribes}]
   3: (biology) a taxonomic category between a genus and a
     subfamily
   4: group of people related by blood or marriage [syn: {kin},
     {kin group}, {kinship group}, {kindred}, {clan}, {tribe}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top