ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

treble

T R EH1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treble-, *treble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treble(adj) สามชั้น
treble(adj) แหลม (เสียง)
treble(adj) เกี่ยวกับระดับเสียงที่สูงที่สุด
treble(n) ระดับเสียงที่สูงที่สุด
treble(vi) เพิ่มเป็นสามเท่า
trebleness(n) ความแหลม, See also: การเพิ่มเป็นสามเท่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treble(เทรบ'เบิล) adj.,n.,vt.,vi. (เพิ่ม,กลายเป็น) สามเท่า,สามชั้น,สามหน,ตรีคูณ,สามอย่าง,สามประการ,ระดับเสียงที่สูงสุด,นักร้องเสียงสูง,เครื่องดนตรีเสียงสูง, See also: trebly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
treble(adj) สามเท่า,สามหน,สามประการ,ตรีคูณ
treble(vt) เพิ่มเป็นสามเท่า,มากขึ้นสามเท่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trebleIts value had trebled.
trebleThe enemy had treble our number.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงแหลม(n) treble, Ant. เสียงทุ้ม, Example: ช่วยปรับเสียงในทีวีให้เป็นเสียงแหลมกว่านี้ได้ไหม เพราะฟังไม่รู้เรื่อง, Thai Definition: เสียงที่มีระดับสูง
ซอด้วง(n) treble fiddle, See also: soprano fiddle, Example: ลูกสาวของเขาเรียนซอด้วง ส่วนลูกชายเรียนระนาดเอก, Count Unit: คัน, Thai Definition: ชื่อเครื่องดนตรีประเภทซอ สำหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีให้ดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระนาดเอก[ranāt-ēk] (n) EN: alto xylophone ; treble gamelan
ซอด้วง[sø duang] (n, exp) EN: treble fiddle  FR: violon soprano [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TREBLE T R EH1 B AH0 L
TREBLED T R EH1 B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treble (v) trˈɛbl (t r e1 b l)
trebled (v) trˈɛbld (t r e1 b l d)
trebles (v) trˈɛblz (t r e1 b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三重[sān chóng, ㄙㄢ ㄔㄨㄥˊ, ] treble [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altblockflöte {f} [mus.]treble recorder [Add to Longdo]
Dreifache {n}treble [Br.] [Add to Longdo]
Violinschlüssel {m} [mus.] | Violinschlüssel {pl}treble clef | treble clefs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Gクレフ[ジークレフ, ji-kurefu] (n) (See ト音記号・トおんきごう) G clef; treble clef [Add to Longdo]
ト音記号[トおんきごう, to onkigou] (n) G clef; treble clef [Add to Longdo]
バストレ[basutore] (n) (abbr) bass-treble [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) treble range (in Japanese music); high note [Add to Longdo]
高音部[こうおんぶ, kouonbu] (n) treble; high singing voice [Add to Longdo]
高音部記号[こうおんぶきごう, kouonbukigou] (n) treble clef [Add to Longdo]
三重[さんじゅう, sanjuu] (n) triple; treble; threefold; three-ply; triplicate; (P) [Add to Longdo]
長々編み[ながながあみ, naganagaami] (n) triple crochet; treble crochet; TR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 treble
   adj 1: having or denoting a high range; "soprano voice";
       "soprano sax"; "the boy still had a fine treble voice";
       "the treble clef" [syn: {soprano}, {treble}]
   2: three times as great or many; "a claim for treble (or triple)
     damages"; "a threefold increase" [syn: {treble}, {threefold},
     {three-fold}, {triple}]
   3: having three units or components or elements; "a ternary
     operation"; "a treble row of red beads"; "overcrowding made
     triple sessions necessary"; "triple time has three beats per
     measure"; "triplex windows" [syn: {ternary}, {treble},
     {triple}, {triplex}]
   4: having more than one decidedly dissimilar aspects or
     qualities; "a double (or dual) role for an actor"; "the
     office of a clergyman is twofold; public preaching and
     private influence"- R.W.Emerson; "every episode has its
     double and treble meaning"-Frederick Harrison [syn: {double},
     {dual}, {twofold}, {two-fold}, {treble}, {threefold}, {three-
     fold}]
   n 1: the pitch range of the highest female voice [syn:
      {soprano}, {treble}]
   v 1: sing treble
   2: increase threefold; "Triple your income!" [syn: {triple},
     {treble}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top