ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tottering

T AA1 T ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tottering-, *tottering*, totter
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tottering(adj) โซเซ, See also: โอนเอน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
totteringAn old man came tottering along.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ้ๆ แอ่นๆ(adv) totteringly, See also: unsteadily, Syn. โงนเงน, Thai Definition: อาการที่ยืนโอนไปโอนมา เอนไปเอนมา หรือเดินถอยหน้าถอยหลัง
เตาะแตะ(adv) totteringly, Syn. กระเตาะกระแตะ, Example: เด็กอายุ 15 เดือนจะเริ่มเดินได้เองและวิ่งเตาะแตะเมื่ออายุปีครึ่ง, Thai Definition: อาการที่เริ่มต้นทีละน้อย ค่อยตั้งตัวไปก่อน
ย่องแย่ง(adv) limpingly, See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, , Syn. กระย่องกระแย่ง, Example: คนชรามักเดินย่องแย่ง, Thai Definition: ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด)
กระเตาะกระแตะ(adv) totteringly, See also: stumblingly, Syn. เตาะแตะ, เตาะๆ แตะๆ, ไม่แข็งแรง, ป้อแป้, Example: เด็กหัดเดินกระเตาะกระแตะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โซเซ[sōsē] (adv) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly  FR: en chancelant ; en titubant
ย่องแย่ง[yǿngyaēng] (adv) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely
ยวบ[yūap] (adj) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering  FR: branlant, instable ; tremblant ; peu solide ; fragile

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTTERING T AA1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tottering (v) tˈɒtərɪŋ (t o1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] tottering; unsteady, #820,154 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぼとぼ[tobotobo] (adv) (on-mim) totteringly; trudgingly [Add to Longdo]
よたよた[yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
よちよち[yochiyochi] (adv,int,n,vs) (on-mim) totteringly; with tottering steps; (P) [Add to Longdo]
よちよち歩き[よちよちあるき, yochiyochiaruki] (n,adj-no) (See よちよち) toddling; taking tottering steps [Add to Longdo]
よぼよぼ[yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm [Add to Longdo]
よろよろ[yoroyoro] (adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) unsteady on its feet; tottering; (P) [Add to Longdo]
酔歩[すいほ, suiho] (n,vs) (1) drunken stagger; tottering gait; (2) {math} (See ランダムウォーク) drunkard's walk; random walk [Add to Longdo]
千鳥足[ちどりあし, chidoriashi] (n) tottering steps; drunken staggering [Add to Longdo]
辿々しい;辿辿しい;辿たどしい[たどたどしい, tadotadoshii] (adj-i) (uk) with difficulty; faltering; tottering; awkward [Add to Longdo]
蹌踉[そうろう, sourou] (adj-t,adv-to) (See よろよろ,よろける) tottering; staggering; reeling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tottering
   adj 1: unsteady in gait as from infirmity or old age; "a
       tottering skeleton of a horse"; "a tottery old man" [syn:
       {tottering}, {tottery}]
   2: (of structures or institutions) having lost stability;
     failing or on the point of collapse; "a tottering empire"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top