ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ticking

T IH1 K IH0 NG   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ticking-, *ticking*, tick
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ticking[N] ผ้าเนื้อหนาใช้ทำผ้าปูที่นอนหรือปลอกหมอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ticking(ทิค'คิง) n. ผ้าฝ้ายเนื้อเหนียวที่มักทำเป็นผ้าปูที่นอนหรือปลอกหมอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That'll do. And the clock's ticking, dude.ที่จะทำ และฟ้องนาฬิกาครับ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The watch is still ticking.นาฬิกายังคงเดิน Basic Instinct (1992)
If I was informed correctly, the clock is ticking. Is that right, Jimmie?ถ้าผมได้รับแจ้งอย่างถูกต้องนาฬิกาจะฟ้อง เป็นสิทธิที่, จิมมี่? Pulp Fiction (1994)
This mountain is a ticking bomb. Come on. Let's go.ภูเขานี้เป็นระเบิดฟ้อง มา Let 's go Dante's Peak (1997)
Clock is ticking, Doctor.-เราไม่มีเวลาแลวด๊อกเตอร์ Event Horizon (1997)
- Was it ticking?ผนังทำจากคอนกรีตอันแข็งแกร่ง Fight Club (1999)
[Clock ticking]เสียงนาฬิกาเดิน Imagine Me & You (2005)
(clock ticking)(เสียงนาฬิกา) An American Haunting (2005)
It's still ticking.มันยังเดินอยู่เลย The Fog (2005)
It wasn't ticking before.ก่อนหน้านี้มันไม่เคยเดิน The Fog (2005)
It's ticking. I hear a ticking.เสียงนาฬิกา ฉันได้ยินเสียงนาฬิกา Saw II (2005)
That the clock is ticking for you.หากรู้ว่าเวลาของคุณกำลังนับถอยหลัง Saw II (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tickingIt's only when I can't sleep at night that the ticking of the clock becomes loud enough to bother me.
tickingThe only sound to be heard was the ticking of the clock.

CMU English Pronouncing Dictionary
TICKING    T IH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ticking    (v) tˈɪkɪŋ (t i1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausschimpfen; ankreuzendticking off [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
にょっきり[, nyokkiri] (adv) sticking out prominently (usu. something long and thin); rising up [Add to Longdo]
べろっと[, berotto] (adv) (See べろべろ・1) licking; sticking out one's tongue [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
ぺろりと;ぺろっと[, perorito ; perotto] (adv) (on-mim) (See ぺろり) while sticking out one's tongue [Add to Longdo]
意臨[いりん, irin] (n) (See 臨書) copying calligraphy without sticking to the model (calligraphy); copying freely [Add to Longdo]
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place [Add to Longdo]
宴会政治[えんかいせいじ, enkaiseiji] (n) politicking by wining and dining [Add to Longdo]
蒲団皮;布団皮[ふとんがわ, futongawa] (n) quilting; ticking [Add to Longdo]
頑固一徹[がんこいってつ, gankoittetsu] (n,adj-na) stubborn; obstinate; sticking to one's views or decisions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ticking
   n 1: a metallic tapping sound; "he counted the ticks of the
      clock" [syn: {tick}, {ticking}]
   2: a strong fabric used for mattress and pillow covers

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top