ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thick

TH IH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thick-, *thick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thick(adj) หนา, Ant. slim, thin
thick(adj) หนาแน่น, See also: เบียดกัน, ดก, Syn. dense, solid, Ant. slim, thin
thick(adj) หนาทึบ, See also: ยากที่จะมองผ่านไปได้, Syn. dense, Ant. thin
thick(adj) ที่ไม่ชัดเจน, See also: เสียง ห้าว, พร่า, Syn. obstructed, Ant. clear
thick(adj) เหนียว, See also: ข้น, Syn. viscous, Ant. watery
thick(adj) ที่เด่นชัด, See also: ที่สังเกตได้ง่าย, Syn. pronounced
thick(adj) โง่, See also: ทึ่ม, งี่เง่า, Syn. dull, foolish, Ant. clever
thick(adj) สนิทสนม, See also: ใกล้ชิด, ชิด, สนิทสนม, เป็นกันเอง, Syn. close, intimate
thick(adv) อย่างหนา
thick(n) ส่วนที่หนาแน่นที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thick(ธิค) adj.,adv.,n. (ส่วนที่) หนา,หนาแน่น,ทึบ,หนาทึบ,มองไม่เห็น,มัว,ขุ่น,กำยำ,หยาบ,ทึ่ม,โง่,ขัน -Phr. (through thick and thin ผ่านอุปสรรคนานาประการ,เหนียวแน่น), See also: thickish adj. thickly adv.
thick-skinned(ธิค'สคินดฺ) adj. หนังหนา,ผิวหนา,หน้าด้าน,ไม่สนใจไยดี., Syn. callous, dull
thick-skulled(ธิค'สคัลดฺ) adj. โง่,เง่า,ทึ่ม
thick-witted(ธิค'วิททิด) adj. โง่,เง่า,ทึ่ม., See also: thick-wittedness n., Syn. stuipd
thicken(ธิค'เคิน) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นหนาขึ้น,ทำให้หรือกลายเป็นเข้มข้นขึ้น
thickening(ธิค'คะนิง) n. การทำให้หรือกลายเป็นเข้มข้น,ส่วนที่เข้มข้น,ส่วนหนา,ส่วนบวม,ตัวทำให้เข้มข้นขึ้นหรือหนา
thicket(ธิค'คิท) n. พุ่มไม้หนา,พงไม้หนา,กลุ่มต้นไม้ที่อยู่กันแน่นหนา, Syn. shrubbery
thickheaded(ธิค'เฮดดิด) adj. (สัตว์) มีหัวใหญ่,ทึ่ม,โง่,เง่า., See also: thickheadedness n.
thickness(ธิค'นิส) n. ความหนา,ส่วนหนา
thickset(ธิค'เซท') adj. หนาทึบ,แน่นหนา,อัดแน่น,หยาบ,กำยำ. n. พุ่มไม้หนา,พงไม้หนา

English-Thai: Nontri Dictionary
thick(adj) หนา,แน่น,ทึบ,ข้น,มัว,ขุ่น,ทึ่ม,โง่
thicken(vi) หนาแน่นขึ้น,คลุ้ง,ข้นขึ้น,ชุลมุน
thicken(vt) ทำให้หนา,ทำให้ข้น,ทำให้เข้มข้น
thicket(n) กอไม้,พงไม้,พุ่มไม้
thickly(adj) อย่างหนาแน่น,อย่างหนา,อย่างข้น,อย่างดก,อย่างทึบ,อย่างโง่
thickness(n) ความหนา,ความข้น,ความทึบ,ความแน่น,ความโง่,ความชุลมุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thick filmฟิล์มหนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thick filmsฟิล์มหนา [TU Subject Heading]
Thickenerถังทำข้น, Example: ถังสำหรับการทำให้ตะกอนมีความเข้มข้นมากขึ้น, ดู concentrator [สิ่งแวดล้อม]
Thickness measurementการวัดความหนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Through thick and thin she will always be my friendผ่านหนาและบาง เธอมักจะคือเพื่อนของฉัน Help! (1965)
# Through thick and thin she will always be my friendเธอมักจะคือเพื่อนของฉัน Help! (1965)
Can't you get that through your thick skull?เพราะกระโหลกหนาอย่างคุณ ไม่มีทางจำได้ Day of the Dead (1985)
I want a large thick crust with double cheese ham, pepperoni.ฉันต้องการเปลือกหนาขนาดใหญ่ที่มีชีสคู่ ... ... แฮม, เป็ปเปอร์ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- how thick the cream was on the milk.- ความหนของครีมบนนม Of Mice and Men (1992)
This fog's as thick as, as...หมกนี่หนายังกับ เอ่อ เอ่อ The Nightmare Before Christmas (1993)
I see you two all the time. You're thick as thieves, you are.ผมเห็นคุณทั้งสองตลอดเวลา คุณหนาเป็นขโมยที่คุณอยู่ The Shawshank Redemption (1994)
Thick molasses with a broad nose.สีน้ำเชื่อมไหม้ จมูกบานแบะ As Good as It Gets (1997)
These windows are nine inches thick and if they go... it's sayonara in two microseconds.หน้าต่างล้วนหนา 9 นิ้ว ถ้าแตก... ก็ซาโยนาระใน 2 ไมโครวินาที Titanic (1997)
You'll climb the thick kudzu vines that wrap the Sears Tower.บรรยาย// และแล้ว.. ไทเลอร์? Fight Club (1999)
´"Look how the floor of heaven... is thick inlaid with pateens of bright gold.´"ดูเถิดปฐพีสวรรค์... ช่างร้อยเรียงลวดลายไปด้วยทองจรัส Never Been Kissed (1999)
-A thick one.- หนาเชียวแหละ The Story of Us (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thickA thick fog delayed our flight.
thickBefore long, the ghost disappeared into a thick fog.
thickBlood is thicker than water.
thickBlood is thicker than water. [Proverb]
thickBoil the soup down until it becomes thick.
thickDid you read that thick book?
thickFaults are thick where love is thin.
thickHe has a thick neck.
thickHe is thick-headed.
thickHer thick makeup is disgusting.
thickHe walked thick and fast.
thickHe was a little old man with thick glasses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนาบาง(n) thickness, Example: รูปโลหะแบบหล่อพลาสติกหรือโลหะจะประกอบด้วยพื้นผิวโค้งที่มีความหนาบางแตกต่างกัน
ป่าทึบ(n) thick forest, See also: forest of tall trees, thick woods, Example: ป่าเพชรบูรณ์ต่อกับพิษณุโลกขึ้นไปถึงเขาคลึงและต่ำจนถึงพิจิตรเป็นป่าทึบไม่มีทางเดินเลย, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น
พง(n) thicket, See also: clump, brush, Syn. ดง, Example: ชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการเพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai Definition: ดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่ๆ
พงหญ้า(n) dense grasses, See also: thick growth of grass/weeds, a mass of reeds/grasses, Syn. ดงหญ้า, Example: ด้านนอกของรั้วบ้านนั้นมีพงหญ้าและหนองน้ำที่มีผักบุ้งเลื้อยต้น, Count Unit: พง, Thai Definition: ดงหญ้าที่เป็นหมู่ๆ
พะแนง(n) dry curry, See also: thick curry with large pieces of roast chicken or meet, Example: ข้าวเหนียวเป็นอาหารใช้รับประทานกับแกงแห้ง เช่น พะแนง แกงฮังเล, Thai Definition: แกงคั่วไก่หรือเนื้อเป็นต้น มีชิ้นเนื้อโต น้ำแกงข้น
ผวย(n) thick blanket, See also: quilt, Syn. ผ้าห่ม, ผ้าผวย, Example: แม่เอาผ้าผวยผืนหนาที่สุดของบ้านมาห่มให้
ละเมาะ(n) grove, See also: thicket, coppice, Syn. ป่าละเมาะ, หมู่ไม้, ป่าเล็กๆ, Example: ฉันเห็นหมาจิ้งจอกหลายตัวโผล่ออกมาจากละเมาะหลังบ้าน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: หมู่ไม้ขนาดเล็ก ซึ่งขึ้นในที่โล่งเป็นหย่อมๆ
สมองทึบ(adj) dull, See also: thick-headed, stupid, dim-witted, Syn. โง่, เขลา, Ant. สมองใส, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ จึงไม่มีภูมิความรู้ที่จะหยิบออกมาอวด
ครึ้ม(adj) dense, See also: thick, dark, Syn. หนา, ทึบ, Example: ข้างหนึ่งเป็นภูเขาอีกข้างหนึ่งเป็นป่าครึ้ม
ข้น(v) thicken, See also: become concentrated, condense, Example: ซุปนี้ข้นเกินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[bang] (n) EN: bamboo section ; section of thick bamboo
ดก[dok] (adj) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many  FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดง[dong] (n) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest  FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดง[dong] (n) EN: clump ; grove ; thicket  FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m]
ดงกุหลาบ[dong kulāp] (n, exp) EN: thicket of roses  FR: massif de roses [m]
โขมง[khamōng] (adj) EN: thick  FR: épais ; dense
โขมง[khamōng] (adv) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely
ข้น[khon] (v) EN: thicken ; condense  FR: épaissir
ข้น[khon] (adj) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky  FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
ความหนา[khwām nā] (n) EN: thickness  FR: épaisseur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THICK TH IH1 K
THICKET TH IH1 K IH0 T
THICKER TH IH1 K ER0
THICKLY TH IH1 K L IY0
THICKEN TH IH1 K AH0 N
THICKENS TH IH1 K AH0 N Z
THICKEST TH IH1 K IH0 S T
THICKETS TH IH1 K AH0 T S
THICKHEAD TH IH1 K HH EH2 D
THICKENER TH IH1 K AH0 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thick (n) θˈɪk (th i1 k)
thicken (v) θˈɪkən (th i1 k @ n)
thicker (j) θˈɪkər (th i1 k @ r)
thicket (n) θˈɪkɪt (th i1 k i t)
thickly (a) θˈɪkliː (th i1 k l ii)
thickens (v) θˈɪkənz (th i1 k @ n z)
thickest (j) θˈɪkɪst (th i1 k i s t)
thickets (n) θˈɪkɪts (th i1 k i t s)
thick-set (j) θˈɪk-sɛt (th i1 k - s e t)
thickened (v) θˈɪkənd (th i1 k @ n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厚度[hòu dù, ㄏㄡˋ ㄉㄨˋ, ] thickness, #7,418 [Add to Longdo]
[gàng, ㄍㄤˋ, / ] thick pole; bar; carrying pole; horizontal bar; lever; crowbar; to sharpen (knife), #12,062 [Add to Longdo]
浓烟[nóng yān, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄢ, / ] thick smoke, #13,975 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, / ] thick but loosely woven silk, #19,316 [Add to Longdo]
粗大[cū dà, ㄘㄨ ㄉㄚˋ, ] thick; bulky; loud, #19,425 [Add to Longdo]
浓密[nóng mì, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧˋ, / ] thick; mirky, #23,879 [Add to Longdo]
粗壮[cū zhuàng, ㄘㄨ ㄓㄨㄤˋ, / ] thick and solid, #24,785 [Add to Longdo]
粗细[cū xì, ㄘㄨ ㄒㄧˋ, / ] thickness (caliber); coarseness; quality of work, #26,329 [Add to Longdo]
[mǎng, ㄇㄤˇ, ] thick weeds; luxuriant growth; Illicium anisatum, a shrub with poisonous leaves; impertinent, #27,188 [Add to Longdo]
浓雾[nóng wù, ㄋㄨㄥˊ ㄨˋ, / ] thick fog, #28,001 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlachtgetümmel {n}thick of fight [Add to Longdo]
Stockschnupfen {m}thick cold [Add to Longdo]
dick {adj} | dicker | am dickstenthick | thicker | thickest [Add to Longdo]
dickfellig; dickhäutig {adj}thick skinned [Add to Longdo]
San-Cristobal-Taube {f} [ornith.]Thick billed Ground Dove [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
こってり;ごってり[kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
こんもり;こんもりと[konmori ; konmorito] (adv,vs) (on-mim) thickly; densely; luxuriantly [Add to Longdo]
ずうずう弁[ずうずうべん, zuuzuuben] (n) thick Tohoku accent (wherein some "j" sounds become "z" sounds) [Add to Longdo]
だみ声;濁声;訛み声;訛声[だみごえ;だくせい(濁声), damigoe ; dakusei ( daku koe )] (n) (1) thick voice; hoarse voice; (2) voice with a thick accent [Add to Longdo]
とろっと;トロッと[torotto ; torotsu to] (vs) (1) (See とろとろ・3) to become syrupy; to become thick (e.g. when cooking); (adv) (2) stickily [Add to Longdo]
とろみ[toromi] (n) {food} (See とろとろ・3,とろっと・1) thickness (e.g. of a sauce, oil, etc.); viscosity [Add to Longdo]
どろり[dorori] (adv,adv-to) (on-mim) thick (of a liquid); muddy; gooey [Add to Longdo]
ぶすっと[busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt [Add to Longdo]
ぶっとい[buttoi] (adj-i) (See 太い・1,太い・2,太い・3) fat; thick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thick
   adv 1: with a thick consistency; "the blood was flowing thick"
       [syn: {thickly}, {thick}] [ant: {thin}, {thinly}]
   2: in quick succession; "misfortunes come fast and thick" [syn:
     {thick}, {thickly}]
   adj 1: not thin; of a specific thickness or of relatively great
       extent from one surface to the opposite usually in the
       smallest of the three solid dimensions; "an inch thick";
       "a thick board"; "a thick sandwich"; "spread a thick
       layer of butter"; "thick coating of dust"; "thick warm
       blankets" [ant: {thin}]
   2: having component parts closely crowded together; "a compact
     shopping center"; "a dense population"; "thick crowds"; "a
     thick forest"; "thick hair"
   3: relatively dense in consistency; "thick cream"; "thick soup";
     "thick smoke"; "thick fog" [ant: {thin}]
   4: spoken as if with a thick tongue; "the thick speech of a
     drunkard"; "his words were slurred" [syn: {slurred}, {thick}]
   5: having a short and solid form or stature; "a wrestler of
     compact build"; "he was tall and heavyset"; "stocky legs"; "a
     thickset young man" [syn: {compact}, {heavyset}, {stocky},
     {thick}, {thickset}]
   6: hard to pass through because of dense growth; "dense
     vegetation"; "thick woods" [syn: {dense}, {thick}]
   7: (of darkness) very intense; "thick night"; "thick darkness";
     "a face in deep shadow"; "deep night" [syn: {thick}, {deep}]
   8: (used informally) associated on close terms; "a close
     friend"; "the bartender was chummy with the regular
     customers"; "the two were thick as thieves for months" [syn:
     {chummy}, {buddy-buddy}, {thick(p)}]
   9: (used informally) stupid [syn: {blockheaded}, {boneheaded},
     {duncical}, {duncish}, {fatheaded}, {loggerheaded}, {thick},
     {thickheaded}, {thick-skulled}, {wooden-headed}]
   10: abounding; having a lot of; "the top was thick with dust"
   n 1: the location of something surrounded by other things; "in
      the midst of the crowd" [syn: {midst}, {thick}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top