ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

these

DH IY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -these-, *these*
English-Thai: Longdo Dictionary
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
these(pron) เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this), Syn. the indicated
these(adj) เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this), Syn. the indicated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
these(ธีซ) pron.,adj. พหูพจน์ของ this

English-Thai: Nontri Dictionary
these(adj) เหล่านี้,พวกนี้,เช่นนี้
these(pro) สิ่งเหล่านี้,อย่างนี้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What ails these crazy birds?อะไร ails นกบ้าเหล่านี้หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hold on to these dispatches.จะต้องไปส่งเอกสารสำคัญ The Great Dictator (1940)
A pity it should be idle all these years.เสียดาย มันถูกทิ้งไว้เปล่าประโยชน์ ทั้งหมดนานมาก The Great Dictator (1940)
These men are skilled craftsmen.พวกมันเป็นช่างฝีมือที่ดีครับ The Great Dictator (1940)
These Jews attacked us.พวกยิวทำร้ายเรานะ The Great Dictator (1940)
Concealed in one of these is a coin.มีเหรียญซ่อนใน พุดดิ้ง The Great Dictator (1940)
He's in one of these houses.เขาต้องอยู่ในบ้านซักหลัง The Great Dictator (1940)
We can't leave all these things.เราขนพวกนี้ไปให้หมด The Great Dictator (1940)
Without these qualities, life will be violent and all will be lost...ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ จะมีแต่ความรุนแรงและทั้งหมดจะมลายหายไป... . The Great Dictator (1940)
Promising these things, brutes have risen.มีแนวโน้มว่า อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้น The Great Dictator (1940)
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน The Great Dictator (1940)
Don't give yourselves to these men, machine men with machine minds and machine hearts.ไม่ใช่เพื่อคุณเองแต่เพื่อประชาชน กลไกของมนุษย์ประกอบด้วย การทำงานของจิตใจ ผนวกกับหัวใจ The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
theseAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
theseAdd up these figures.
theseA dollar does not go very far these days.
theseAfter I sign these release papers, you'll be on your way.
theseAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
theseA glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.
theseAll members have access to these books.
theseAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
theseAll of these picture postcards are mine.
theseAll of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
theseAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
theseAll these books are mine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหล่านี้(pron) these, Syn. กลุ่มนี้, Example: รถเก่าๆ เหล่านี้ยังวิ่งได้อยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทคัดย่อ[botkhatyø] (n, exp) EN: abstract ; summary  FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
ชิ้น[chin] (n) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]  FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ฟันปลอม[fan pløm] (n, exp) EN: false tooth ; false teeth ; false denture  FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟันเทียม[fan thīem] (n, exp) EN: false tooth ; false teeth ; artificial teeth ; false denture  FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฮอร์โมนสังเคราะห์[hǿmōn sangkhrǿ] (n, exp) FR: hormone de synthèse [f]
การสังเคราะห์[kān sangkhrǿ] (n) EN: synthesis  FR: synthèse [f]
การสังเคราะห์ด้วยแสง[kān sangkhrǿ dūay saēng] (n, exp) EN: photosynthesis  FR: photosynthèse [f]
เขียนวิทยานิพนธ์[khīen witthayāniphon] (v, exp) EN: write a thesis  FR: écrire une thèse
ข้อสมมุติ[khøsommut] (n) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory  FR: hypothèse [f]
เครื่องช่วยฟัง[khreūang chūay fang] (n, exp) EN: audiphone  FR: appareil auditif [m] ; prothèse auditive [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THESE DH IY1 Z
THESES TH IY1 S IY0 Z
THESEUS TH IY1 Z IY2 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
these (j) ðiːz (dh ii z)
theses (n) θˈiːsiːz (th ii1 s ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
这些[zhè xiē, ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ, / ] these, #147 [Add to Longdo]
这些个[zhè xiē gè, ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄜˋ, / ] these [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
These {f} | Thesen {pl}thesis | theses [Add to Longdo]
diese Farben sind waschechtthese colours are fast [Add to Longdo]
heutzutage {adv}these days; today; nowadays [Add to Longdo]
solche Leutethese kind of people [Add to Longdo]
Diese Schuhe stammen noch von meinem Großvater.These shoes used to be my grandfather's. [Add to Longdo]
Diese Tabletten halfen mir nicht.These pills did me no good. [Add to Longdo]
Es ist geplant, diese Gebäude abzureißen.These buildings are scheduled for demolition. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
thèse(n) |f, pl. thèses| วิทยานิพนธ์
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつかそのうち[itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
いつの日にか[いつのひにか, itsunohinika] (exp) one of these days; someday [Add to Longdo]
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P) [Add to Longdo]
この節;此の節[このせつ, konosetsu] (n-adv) these days; now; recently [Add to Longdo]
この内(P);この中[このうち(P);このなか(この中), konouchi (P); kononaka ( kono naka )] (exp) (1) (uk) among these; between these; of these; (2) (このなか only) in here; in this; (P) [Add to Longdo]
これ等;此れ等;此等;是等[これら, korera] (pn,adj-no) (uk) these [Add to Longdo]
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
それ以外のものは[それいがいのものは, soreigainomonoha] (exp) aside from this; aside from these [Add to Longdo]
カッコ内;括弧内[カッコない(カッコ内);かっこない(括弧内), kakko nai ( kakko nai ); kakkonai ( kakkonai )] (exp,adj-no) in parentheses; bracketed [Add to Longdo]
ドラ[dora] (n) (abbr) (See ドラゴン) mah-jongg tile that doubles the score of any hand (or the rule set that includes these tiles) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
括弧[かっこ, kakko] parentheses, brackets [Add to Longdo]
丸かっこ[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()" [Add to Longdo]
丸括弧[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()" [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top