ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

than

DH AE1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -than-, *than*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
thankful(n, adj, adv) ขอบคุณ

English-Thai: Longdo Dictionary
larger than life(adj) น่าประทับใจมาก เช่น He was a larger than life man, not just an intellectual., See also: imposed, Syn. very impressive
no other than(phrase) ที่ไม่นอกเหนือไปจาก (เป็นสิ่งนี้แน่นอน ไม่ใช่สิ่งอื่น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
than(conj) กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ)
than(prep) กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ)
thane(n) ขุนนางยุคแองโกลแซกซอน, Syn. knight
thank(vt) แสดงการขอบคุณ, See also: ขอบพระคุณ, ขอบใจ, Syn. be obliged, show gratitude, give thanks, Ant. ignore, neglect
thank(vt) รับผิดชอบ (การใช้แบบประชด), Ant. neglect
thanks(n) การขอบคุณ, Syn. appreciation, thankfulness, gratitude
thanker(n) ผู้ขอบคุณ
thankful(adj) ที่รู้สึกยินดี, Syn. obliged, grateful, gratified, Ant. ungrateful, thankless
thankful(adj) ที่รู้สึกขอบคุณ
thank for(phrv) ขอบคุณสำหรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
than(แธน) conj. กว่า,นอกจาก...เมื่อเปรียบเทียบกับ,เมื่อสัมพันธ์กับ
thank(แธงคฺ) vt. ขอบคุณ,ขอบใจ,แสดงความขอบคุณ,แสดงการเห็นคุณค่า n. ความรู้สึกขอบคุณ,การแสดงความขอบคุณ,, See also: thanks n. ฉันขอขอบคุณ ย่อจากI thank you, -Phr. thanks to เนื่องจาก . thanker n.
thank-you(แธงคฺ'ยู) adj. ซึ่งแสดงความขอบคุณ
thankful(แธงคฺ'ฟูล) adj. รู้สึกขอบคุณ,ขอบ-คุณ,ขอบใจ., See also: thankfully adv. thankfulness n., Syn. obliged, grateful
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า,ไม่ขอบคุณ,อกตัญญู., Syn. unappreciative
thanksgiving(แธงคซฺ'กิฟวิง) n. การแสดงความขอบคุณ,การขอบคุณ
thanksgiving dayn. วันแสดงการขอบคุณพระเจ้า
thanksworthyadj. ควรได้รับการขอบคุณ
athanasia(แอธธะเน'เซีย) n. ความไม่ตาย, ชีวิตชั่วนิรันดร
brother jonathann. รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา,ชาวอเมริกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
than(con) กว่า
thank(vt) ขอบใจ,ขอบคุณ
thankful(adj) กตัญญู,ขอบคุณมาก,รู้สึกขอบใจ,ยินดีมาก
thankless(adj) อกตัญญู,ไม่ขอบใจ,ไม่เห็นคุณค่า
thanks(n) การขอบใจ,ความกตัญญู
thanksgiving(n) การขอบใจ,การสวดมนตร์ขอบคุณพระเจ้า
firsthand(adj) ได้มาโดยตรง,มือแรก,มือหนึ่ง
shorthand(n) การจดชวเลข
unthankful(adj) เนรคุณ,ไม่ขอบคุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thanatocoenosis; death assemblage; taphocoenose; taphocoenosisชุมซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thanatologyมรณวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatophidia; toxicophidia; viperงูพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatophidial-งูพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatophobiaอาการกลัวความตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatopsia; necropsy; thanatopsy๑. การตัดเนื้อศพตรวจ๒. การตรวจศพ [มีความหมายเหมือนกับ autopsy] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatopsy; necropsy; thanatopsia๑. การตัดเนื้อศพตรวจ๒. การตรวจศพ [มีความหมายเหมือนกับ autopsy] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatosis๑. การตายเฉพาะส่วน [มีความหมายเหมือนกับ necrosis]๒. เนื้อตายเน่า [มีความหมายเหมือนกับ gangrene] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanka; tankaตังกา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thank to(idiom) เนื่องจาก, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, ด้วยเหตุว่า, เหตุเพราะ, See also: since, as, due to the face that, Syn. because

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Than who?กว่าใคร Stonehearst Asylum (2014)
Alas, she is more fair than thee.อนิจจาเธอมีความเป็นธรรม มากขึ้นกว่าเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Worse than I thought!ที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่ฉันคิด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป The Great Dictator (1940)
Actions speak louder than words. A bulletproof uniform.ทำดีกว่าพูด ชุดกันกระสุน The Great Dictator (1940)
Troublemakers! Worse than Jews.พวกกฏบ แย่ยิ่งกว่ายิว The Great Dictator (1940)
He'll deal with a mediaeval maniac more than he thinks!มันจะได้รู้ว่าคนบ้าอำนาจนี้ ทำได้มากกว่าที่มันคิด The Great Dictator (1940)
Your policy is worse than a crime. It's a tragic blunder.คุณเลวยิ่งกว่าโจร มันน่าเศร้าจริงๆ The Great Dictator (1940)
It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.มันสวยกว่า ประเทศ บ้าๆนี่ ที่ทั้งเก่า และ มีแต่ปล่องควัน The Great Dictator (1940)
More than machinery we need humanity.เครื่องจักรเข้ามาแทนที่มนุษย์ เราต้องการมนุษยชาติที่... The Great Dictator (1940)
More than cleverness we need kindness and gentleness.มีมากว่าความฉลาด เราต้องการเมตตาและปราณี The Great Dictator (1940)
- I'd rather be smart than be an actor.ฉันอยากจะเป็นสมาร์ทกว่าเป็น นักแสดง Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
than5 is less than 8.
than82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
thanA bat is no more a bird than a rat.
thanA bat is no more a bird than a rat is.
thanA bat is not a bird any more than a fish is.
thanA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
thanA boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.
thanA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
thanAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
thanA child has a higher temperature than an adult does.
thanA child should not get more spending money than is necessary.
thanA computer is no more alive than a clock is.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอบคุณ(n) thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai Definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
กตเวทิตา(n) gratitude, See also: thankfulness, appreciation, gratefulness, Example: บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข, Thai Definition: ความเป็นผู้สนองคุณท่าน
กตัญญุตา(n) gratefulness, See also: thankful, Syn. ความกตัญญูรู้คุณท่าน, กตเวทิตา, Example: พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่า บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตัญญุตาคือรู้คุณท่าน บำรุงพระคุณของท่านให้มีความเจริญ
ขอบคุณ(v) thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks for, Syn. ขอบพระคุณ, Example: ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของผู้ชายคนนั้นอยู่เสมอ, Thai Definition: กล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ขอบใจ(v) thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks, Syn. ขอบคุณ, Example: ฉันขอบใจเธอมากที่เธอดีต่อฉันเสมอต้นเสมอปลาย, Thai Definition: กล่าวแสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตน (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้แก่ผู้น้อย)
ขอบพระคุณ(v) thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks, Syn. ขอบคุณ, Example: เจ้าบ่าวและเจ้าสาวขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมงคลสมรส, Thai Definition: กล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ความกตัญญู(n) gratitude, See also: thankfulness, Syn. ความรู้คุณ, กตเวทิตา, Ant. การเนรคุณ, Example: มนุษย์เราต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[attrāsuan seung māk kwā søng phot] (n, exp) EN: ratios with more than two terms
ชวเลข[chawalēk] (n) EN: shorthand ; stenography  FR: sténographie [f]
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[dek āyu tam kwā sip-søng pī] (xp) EN: children younger than 12  FR: les enfants de moins de 12 ans
ดีกว่า[dī kwā] (adj) EN: better ; better than  FR: mieux ; meilleur (que) ; préférable
ดีกว่าไม่มีอะไร[dī kwā mai mī arai] (xp) EN: it's better than nothing  FR: c'est mieux que rien
ดอยอินทนนท์[Døi Inthanon] (n, prop) EN: Mount Inthanon
หัวเรือใหญ่[hūareūayai] (n, exp) EN: chief ; head ; one who takes more responsibilities than he should ; busybody  FR: chef [m]
หัวเรี่ยวหัวแรง[hūarīohūaraēng] (n, exp) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man  FR: maître d'oeuvre [m]
อิมแพค เมืองทองธานี = อิมแพ็ค เมืองทองธานี[Imphaēk Meūang Thøng Thānī] (tm) EN: Impact Muang Thong Thani  FR: Impact Muang Thong Thani
จังหวัดปทุมธานี[Jangwat Pathum Thānī] (n, prop) EN: Pathum Thani province  FR: province de Pathum Thani

CMU English Pronouncing Dictionary
THAN DH AE1 N
THAN DH AH0 N
THANK TH AE1 NG K
THANH TH AE1 N
THANG TH AE1 NG
THANE TH EY1 N
THANO TH AA1 N OW0
THANOS TH AA1 N OW0 S
THANKS TH AE1 NG K S
THANK'S TH AE1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
than (cc) ðæn (dh a n)
thane (n) θˈɛɪn (th ei1 n)
thank (v) θˈæŋk (th a1 ng k)
thanes (n) θˈɛɪnz (th ei1 n z)
thanks (v) θˈæŋks (th a1 ng k s)
thanked (v) θˈæŋkt (th a1 ng k t)
thankful (j) θˈæŋkfəl (th a1 ng k f @ l)
thanking (v) θˈæŋkɪŋ (th a1 ng k i ng)
thankless (j) θˈæŋkləs (th a1 ng k l @ s)
thankfully (a) θˈæŋkfəliː (th a1 ng k f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感恩[gǎn ēn, ㄍㄢˇ ㄣ, ] thanksgiving, #4,422 [Add to Longdo]
感恩节[Gǎn ēn jié, ㄍㄢˇ ㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Thanksgiving Day, #9,357 [Add to Longdo]
多亏[duō kuī, ㄉㄨㄛ ㄎㄨㄟ, / ] thanks to; luckily, #19,860 [Add to Longdo]
谢天谢地[xiè tiān xiè dì, ㄒㄧㄝˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄉㄧˋ, / ] Thank heavens!; Thank goodness that's worked out so well!, #38,911 [Add to Longdo]
唐卡[táng kǎ, ㄊㄤˊ ㄎㄚˇ, ] thangka (Buddhist banner), #68,621 [Add to Longdo]
丹瑞大将[Dān Ruì dà jiàng, ㄉㄢ ㄖㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] Than Shwe (1933-), Myanmar general and politician, president of Myanmar from 1992 [Add to Longdo]
同喜[tóng xǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧˇ, ] Thank you for your congratulations!; The same to you! (returning a compliment) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thanatologie {f}; Sterbensforschung {f}thanatology [Add to Longdo]
Thanatologe {m}; Sterbensforscher {m}thanatologist [Add to Longdo]
Thanatophobie {f}; Thantophobie {f}; Angst vor dem Sterben und dem Todthanatophobia [Add to Longdo]
Thanh Pho Ho Chi Minh; Ho-Chi-Minh-Stadt; Saigon (Stadt in Vietnam)Thanh Pho Ho Chi Minh; Ho Chi Minh City; Saigon (city in Vietnam) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
あざーす;あざーっす[aza-su ; aza-ssu] (exp) (abbr) (sl) (See 有り難う御座います) thank you [Add to Longdo]
ありがと(ik)[arigato (ik)] (conj,exp) (misspelling of ありがとう) Thank you [Add to Longdo]
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P) [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
お待たせしました[おまたせしました, omataseshimashita] (exp) Thank you for waiting; Have I kept you waiting? [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]
不符号(より小)[ふとうふごう, futoufugou] less than (<) [Add to Longdo]
不符号(より大)[ふふごう, fufugou] greater than (>) [Add to Longdo]
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket [Add to Longdo]
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top