ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

text

T EH1 K S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -text-, *text*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
text(n) ต้นฉบับ, See also: ต้นฉบับเดิม, ถ้อยคำเดิม
text(n) เนื้อหา, See also: ใจความ
text(n) หนังสือเรียน, See also: ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. handbook, syllabus, textbook
text(n) ข้อความสั้นๆ, Syn. lines, document
text(n) หัวข้อสำคัญ, Syn. topic, thesis, theme
text(n) เนื้อเพลง
textile(n) สิ่งทอ, See also: ผ้า, Syn. fabric
textile(n) วัตถุดิบที่นำมาทำสิ่งทอ
textual(n) เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม, See also: ที่เกี่ยวกับข้อความ, Syn. verbal, scriptural
texture(n) เนื้อผ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน
textile(เทคซฺ'ไทลฺ) n. สิ่งทอ,วัตถุสิ่งทอ adj. ทอได้,เกี่ยวกับการทอ., Syn. cloth, fabric, goods
textual(เทคซฺ'ชวล) adj. เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม,เกี่ยวกับใจความ,เกี่ยวกับข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. literal
texture(เทคซฺ'เชอะ) n. เนื้อผ้า,องค์ประกอบ,เนื้อหนัง,แก่นสาร,ธาตุแท้,สิ่งทอ,วัตถุทำสิ่งทอ. vt. ทอ (สิ่งทอ) ,ทอผ้า., See also: texturally adv.
context(คอน'เทคซฺทฺ) n. คำอรรถาธิบาย,ตอนต้นหรือตอนต่อจากคำหรือถ้อยคำ,สิ่งแวดล้อม, See also: contextual adj. ดูcontext, Syn. circumstance -Conf. point
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
contexturen. การจัดหรือรวมส่วน,ส่วนประกอบ,โครงสร้าง,เนื้อผ้า,การทอเข้าด้วยกัน,ความตอนต้นหรือตอนต่อจาก
hypertextข้อความหลายมิติหมายถึง การเรียกหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ให้แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจมีทั้งข้อความที่ใช้อธิบาย หรือบางทีจะมีภาพประกอบ มีเสียง หรือมีการแสดงการเคลื่อนไหว ฯ ใช้มากในโฮมเพจต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต ส่วนมาก คำที่จะมีคำอธิบายเช่นนี้ มักจะเป็นคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ หรือไม่ก็เป็นตัวดำหนา เมื่อลากเมาส์ไปวางที่คำเหล่านี้ ตัวชี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้ ถ้ากดเมาส์ ก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายให้ หรือจะโยงไปหารายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ
inverse textตัวหนังสือเจาะขาวหมายถึงตัวอักษรที่พิมพ์แบบเจาะขาวบนพื้นที่เป็นสีอื่น ส่วนมากจะเป็นสีเข้ม ๆ มักนำมาใช้เมื่อต้องการเน้น เช่น เป็นหัวข้อ มีความหมายเหมือน reverse text

English-Thai: Nontri Dictionary
text(n) หัวข้อ,ต้นฉบับ,ตัวหนังสือ,แบบเรียน,เนื้อหา,ใจความ
textbook(n) ตำรา,หนังสือเรียน,แบบเรียน
textile(adj) อาจทอได้,เกี่ยวกับการทอผ้า
textile(n) สิ่งทอ,วัตถุดิบ
texture(n) การทอ,สิ่งทอ,เนื้อผ้า,แก่นสาร,โครงร่าง,เนื้อหนัง,องค์ประกอบ
context(n) ปริบท,บทความ,ท้องเรื่อง,อรรถาธิบาย,สิ่งแวดล้อม
pretext(n) ข้ออ้าง,ข้อแก้ตัว,มารยา,การทดสอบเบื้องต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
textข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
textข้อความ, ต้นฉบับ, ตัวบท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
textข้อความ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
text editorบรรณาธิกรณ์ข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
text fileแฟ้มข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
text modeภาวะข้อความ [มีความหมายเหมือนกับ alphanumeric mode และ character mode] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
text modeภาวะข้อความ [มีความหมายเหมือนกับ alphanumeric mode และ character mode] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
text-based browserโปรแกรมค้นดูเชิงข้อความ, เบราว์เซอร์เชิงข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
textual criticismการวิจารณ์ตัวบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
textureลักษณะเนื้อแท้, พรรณลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Text alternativeทางเลือกที่เป็นข้อความ, Example: การใช้ข้อความแทนเนื้อหาสาระที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้อความ เป็นการกำหนดด้วยโปรแกรม หรือการใช้ข้อความเพื่อเสริมสร้างเนื้อหาสาระอื่นที่ไม่ใช้ข้อความ [Assistive Technology]
Text editors (Computer programs)โปรแกรมบรรณาธิกรข้อความ [TU Subject Heading]
text fileแฟ้มข้อความ, Example: แฟ้มที่บันทึกแต่ละข้อความล้วน คือ ไม่มีรหัสสำหรับจัดตำแหน่งพิมพ์ หรือรหัสที่บอกว่าข้อความเป็นอักษรประเภทไหน แฟ้มนี้เรียกอีกอย่างว่า แฟ้ม ASCII โปรแกรมหลายโปรแกรมมีวิธีให้เราบันทึกเก็บแฟ้มที่สร้างขึ้นเป็นแฟ้มข้อความเราอาจนำแฟ้มนี้ไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องพะวงถึงรหัสคำสั่งอื่นๆ ในแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
text to speechซอฟต์แวร์แปลงข้อความเป็นเสียงสังเคราะห์, Example: ซอฟต์แวร์แช่วยแปลงข้อความเป็นเสียงสังเคราะห์สำหรับช่วยผู้ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้อ่านหนังสือผ่านการฟัง [Assistive Technology]
Text-to-speech synthesisเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงจากข้อความ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Textbookหนังสือตำรา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Textbookหนังสือตำรา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Textbooksแบบเรียน [TU Subject Heading]
Textbooks for foreign speakersแบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Textileสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My text for today comes from Psalm 99:บทเทศน์ของพ่อวันนี้มาจาก ซาม99 The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
"Due to the controversial nature of this year's graduation address the editors have elected not to run the text in this issue of the Torch. "'เนื่องจากในปีนี้มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น... - -... X-Ray (2001)
- You got a text message - Thanksคุณได้รับข้อความ / ขอบคุณ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Miss my text messages you're dead.ถ้าไม่อ่านข้อความฉัน เธอตาย Romance of Their Own (2004)
[Send me a text so I won't worry... ] So if you listen to me carefully you will at least get 3 points.[ส่งข้อความหาฉันด้วย ฉันถึงจะหายห่วง... ] ถ้าพวกเธอ ตั้งใจฟังก็จะทำคะแนนได้ตั้ง 3 คะแนน Romance of Their Own (2004)
Han-kyung You got a text message.ฮันคยอง เธอมีข้อความเข้าแน่ะ Romance of Their Own (2004)
I have, uh, chosen a text I know Justin and Tessa would approve.ผมเอ่อ เลือกเอาประโยคที่ จัสตินกับเทสสาคงเห็นด้วย The Constant Gardener (2005)
I know. I know. But I got a text message from Chad.ฉันได้รับข้อความจากแช้ด เขาเรียกมาหาที่นี่ Big Momma's House 2 (2006)
One new text message received.ได้รับข้อความใหม่ The Host (2006)
But I have the text right here, it should be coming up on your screen.ตอนนี้ผมได้มันมาแล้ว ผมจะส่งมันไปที่จอของเครื่องคุณ Hollow Man II (2006)
Oh man, she sent me 78 text messages a day.แกรู้มั๊ย เธอส่ง message มาหา วันนี้นะ .. 78 ข้อความ Dasepo Naughty Girls (2006)
I have 178 girlfriends, and 8,900 text messages.และ 8900 ข้อความที่ส่งมาให้ฉัน Dasepo Naughty Girls (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
textAnastrophe, by switching around words, has the effect of emphasizing text.
textAnd open your textbook to page 10.
textAs is often the case with him, he left his textbook at home.
textAt present the text book issue between the Korean and Japanese governments is developing into a significant problem affecting both countries.
textCircumstances surrounding the textile industry have changed.
text- Correction of misprinted/missing characters in the text data.
textEach chapter in the textbook is followed by about a dozen comprehension questions.
textFor some reason the message text was corrupted, so I restored it before reading.
textHer answer was straight out of the textbook - nothing interesting.
textHe said to me, 'I lost my textbook yesterday morning.'
textHe's a textbook case.
textHe studied the original text of War and Peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ(n) text, See also: textbook, subject matter, Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน, Example: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ
สิ่งทอ(n) textile
สินค้าสิ่งทอ(n) textile goods, See also: fabric goods
แบบเรียน(n) textbook, See also: coursebook, Syn. หนังสือเรียน, ตำรา, Example: แบบเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มี 3 ประเภท คือ หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และแบบฝึกหัด, Thai Definition: หนังสือที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
มาตรา(n) text, Example: ในแบบเรียนโบราณมีการนำตัวสะกดมาตราต่างๆ มาผูกเป็นกลอนเพื่อให้เด็กท่องจำ, Count Unit: มาตรา, Thai Definition: แม่บทแจกลูก
สิ่งทอ(n) textile, Example: สิ่งทอเป็นสินค้าชนิดหนึ่งถูกกีดกันทางการค้ามาเป็นเวลานาน
หนังสือเรียน(n) textbook, See also: coursebook, Syn. ตำรา, ตำรับตำรา, Example: เด็กๆ มักชอบอ่านการ์ตูนมากกว่าหนังสือเรียน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เอกสารที่ใช้ในการเรียน
ตัวบท(n) text, See also: clause, article, subject, matter, theme, topic, Syn. ทฤษฎี, Example: นักศึกษานิติศาสตร์ต้องศึกษาตัวบทของทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาได้อย่างแม่นยำ, Count Unit: บท, Thai Definition: เนื้อหาสำคัญของเรื่องหนึ่งๆ, เนื้อหาหรือข้อความในตำรา
ตำรับตำรา(n) textbook, Syn. ตำรา, Example: ท่านสามารถสะสมความรู้ของท่านได้ด้วยการอ่านจากตำรับตำรา และหนังสือต่างๆ ที่ท่านสนใจ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ
ตำรา(n) textbook, See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical bo, Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน, Example: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวัน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อรรถ-[attha-] (pref, (n)) EN: text ; words ; content
แบบเรียน[baēprīen] (n, exp) EN: school book ; textbook  FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
บริบท[børibot] (n) EN: context  FR: contexte [m]
บริบททางสังคม[børibot thāng sangkhom] (n, exp) EN: social context  FR: contexte social [m]
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[børibot thāng sangkhom lae watthanatham] (n, exp) EN: socio-cultural context  FR: contexte socio-culturel [m]
บทบาท[botbāt] (n) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography  FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
บทความ[botkhwām] (n) EN: article ; paper ; dissertation  FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m]
เดินคาถา[doēnkhāthā] (v) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer  FR: réciter des litanies
ดูโค้ด[dū khōt] (v, exp) EN: view source  FR: voir le texte source

CMU English Pronouncing Dictionary
TEXT T EH1 K S T
TEXTS T EH1 K S T S
TEXTOR T EH1 K S T ER0
TEXTED T EH1 K S T IH0 D
TEXTER T EH1 K S T ER0
TEXTING T EH1 K S T IH2 NG
TEXTUAL T EH1 K S CH UW2 AH0 L
TEXTILE T EH1 K S T AY2 L
TEXTERS T EH1 K S T ER0 Z
TEXTRON T EH1 K S T R AA0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
text (n) tˈɛkst (t e1 k s t)
texts (n) tˈɛksts (t e1 k s t s)
textile (n) tˈɛkstaɪl (t e1 k s t ai l)
textual (j) tˈɛkstʃuəʳl (t e1 k s ch u@ l)
texture (n) tˈɛkstʃər (t e1 k s ch @ r)
textbook (n) tˈɛksbuk (t e1 k s b u k)
textiles (n) tˈɛkstaɪlz (t e1 k s t ai l z)
textured (j) tˈɛkstʃəd (t e1 k s ch @ d)
textures (n) tˈɛkstʃəz (t e1 k s ch @ z)
textbooks (n) tˈɛksbuks (t e1 k s b u k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up, #1,851 [Add to Longdo]
纺织品[fǎng zhī pǐn, ㄈㄤˇ ㄓ ㄆㄧㄣˇ, / ] textile; fabrics, #6,346 [Add to Longdo]
质地[zhì dì, ㄓˋ ㄉㄧˋ, / ] texture; background (texture); grain; quality; character; disposition, #10,261 [Add to Longdo]
教科书[jiào kē shū, ㄐㄧㄠˋ ㄎㄜ ㄕㄨ, / ] textbook, #10,402 [Add to Longdo]
课本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, / ] textbook, #11,114 [Add to Longdo]
课文[kè wén, ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ, / ] text, #13,747 [Add to Longdo]
纺织厂[fǎng zhī chǎng, ㄈㄤˇ ㄓ ㄔㄤˇ, / ] textile factory; cotton mill, #37,460 [Add to Longdo]
考据[kǎo jù, ㄎㄠˇ ㄐㄩˋ, / ] textual criticism, #49,668 [Add to Longdo]
织品[zhī pǐn, ㄓ ㄆㄧㄣˇ, / ] textile, #69,500 [Add to Longdo]
语料库[yǔ liào kù, ㄩˇ ㄌㄧㄠˋ ㄎㄨˋ, / ] text corpus, #73,225 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Text {m} | Texte {pl} | gekürzter Text | durchgestrichener Text | der vorliegende Texttext | texts | abridged text | strikethrough text | the text at hand [Add to Longdo]
Textbaustein {m}text block [Add to Longdo]
Textbearbeitung {f}word processing; text editing [Add to Longdo]
Textbuch {n}libretto [Add to Longdo]
Textdichter {m}; Textdichterin {f}librettist [Add to Longdo]
Texteingabefeld {n}text gadget; string gadget [Add to Longdo]
Textende {n}end of text (EOT) [Add to Longdo]
Texter {m} (Werbe-)copywriter [Add to Longdo]
Texter {m} (Lied-)songwriter [Add to Longdo]
Textfarbe {f}textcolor [Am.]; textcolour [Br.] [Add to Longdo]
Textfile {n}; Textdatei {f}text file [Add to Longdo]
Textfolge {f}text string [Add to Longdo]
Textil...textile [Add to Longdo]
Textilbranche {f}textile trade [Add to Longdo]
Textilfabrik {f}textile factory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
べた[beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
もちもち[mochimochi] (adj-no,vs) springy (texture) [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[akusesukontekisuto] (n) {comp} access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アバカ[abaka] (n) (See マニラ麻) abaca (Musa textilis) [Add to Longdo]
アンデパンダン[andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
コンテクスト[こんてくすと, kontekusuto] context [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an) [Add to Longdo]
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching [Add to Longdo]
テキスト[てきすと, tekisuto] text [Add to Longdo]
テキストイメー[てきすといめー, tekisutoime-] text image [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原文[げんぶん, genbun] Text, Original [Add to Longdo]
台本[だいほん, daihon] Textbuch, Libretto, Drehbuch [Add to Longdo]
本文[ほんもん, honmon] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
本文[ほんもん, honmon] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
条文[じょうぶん, joubun] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
歌詞[かし, kashi] Text, Worte [Add to Longdo]
繊維工業[せんいこうぎょう, sen'ikougyou] Textilindustrie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 text
   n 1: the words of something written; "there were more than a
      thousand words of text"; "they handed out the printed text
      of the mayor's speech"; "he wants to reconstruct the
      original text" [syn: {text}, {textual matter}]
   2: a passage from the Bible that is used as the subject of a
     sermon; "the preacher chose a text from Psalms to introduce
     his sermon"
   3: a book prepared for use in schools or colleges; "his
     economics textbook is in its tenth edition"; "the professor
     wrote the text that he assigned students to buy" [syn:
     {textbook}, {text}, {text edition}, {schoolbook}, {school
     text}] [ant: {trade book}, {trade edition}]
   4: the main body of a written work (as distinct from
     illustrations or footnotes etc.); "pictures made the text
     easier to understand"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top