ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tern

T ER1 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tern-, *tern*
English-Thai: Longdo Dictionary
ternary(adj) ซึ่งประกอบด้วยสามส่วน, See also: triple, triplex, Syn. treble
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
internal medicine(n) อายุรกรรม
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
Internet(n, name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก
internship(n) การฝึกงาน, ช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เช่น A successful internship can help pave the way toward possible full-time employment opportunities after graduation.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tern(n) นกทะเลในสกุล Sterna คล้ายนกนางนวล
tern(n) กลุ่มที่มี 3 (คน, อัน, ชิ้น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tern(เทิร์น) n. นกทะเลคล้ายนกนางนวล,กลุ่มที่มี 3 คน (อัน,ชิ้น...)
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternately(ออล'เทอเนทลี) adj. ซึ่งสลับกัน,ในตำแหน่งที่สลับกัน
alternating currentกระแสไฟฟ้าสลับ, AC
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current
alternation(ออลเทอเน' เชิน) n. การสลับ, ภาวะที่ถูกสลับ, การต่อเนื่องที่สลับกัน, ครึ่งหนึ่งของวงจรสลับ, Syn. interchange, variation
alternation of generationการสลับของวงจรชีวิตของรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น แบบที่ใช้เพศกับแบบที่ไม่ใช้เพศ

English-Thai: Nontri Dictionary
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
alternative(n) ทางเลือก
astern(adv) ท้ายเรือ,ไปทางข้างหลัง
bitterness(n) ความขม,ความขมขื่น,ความรุนแรง
cistern(n) ถังเก็บน้ำ,ที่เก็บน้ำ
consternation(n) ความอกสั่นขวัญหนี,ความตกตะลึง,ความน่ากลัว
eastern(adj) ทางตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก,ของชาวตะวันออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ternaryไตรภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ternary๑. ขั้นที่สาม๒. มีสามส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ternaryไตรภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ternary quanticพหุนามเอกพันธุ์สามตัวแปร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ternary scaleมาตราฐานสาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ternary systemระบบไตรภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ternary tree(รูป)ต้นไม้แบบไตรภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ternary tree(รูป)ต้นไม้แบบไตรภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ternate; trichotomousแยกสาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ternHave you heard of a bird called the Arctic Tern?
ternThis is why birds like the pigeon or the Arctic tern can find their way around the world.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกาตะวันตก[Aepfarikā Tawan-tok] (n, exp) EN: West Africa ; Western Africa  FR: Afrique de l'Ouest [f]
อาหารฝรั่ง[āhān Farang] (n, exp) EN: western food ; European food  FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [m]
อาการเลือดตกใน[ākān leūat toknai] (n, exp) EN: internal bleeding
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมร[amøn] (adj) EN: deathles ; immortal  FR: éternel ; immortel
อนันต์[anan] (adj) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal  FR: infini ; éternel
อันดับสุดท้าย[andap sutthāi] (n, exp) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อนุบาล[anubān] (n) EN: nursing school ; kindergarten  FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อนุบาลหนึ่ง[anubān neung] (n, exp) FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TERN T ER1 N Z
TERNS T ER1 N Z
TERNES T ER1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tern (n) tˈɜːʳn (t @@1 n)
terns (n) tˈɜːʳnz (t @@1 n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Unternehmen(n) |der, pl. Unternehmen| บริษัท, กิจการ, ธุรกิจ
gesternเมื่อวาน
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ
Eltern(n) |pl.| พ่อแม่
Eltern(n) |pl.| ผู้ปกครอง
zittern(vi) |zitterte, hat gezittert| สั่น, สั่นไหว, สั่นสะท้าน
Stern(n) |der, pl. Sterne| ดวงดาว, ดารา
Laterne(n) |die, pl. Laternen| ตะเกียง
Laterne(n) |die, pl. Laternen| โป๊ะไฟหรือโคมไฟ(เสาไฟฟ้า)ตามท้องถนน, See also: Related: die Lampe
erweitern(vt) |erweiterte, hat erweitert| ขยายกว้างขึ้น เช่น Der Kundenkreis erweitert sich. ลูกค้าขยายวงกว้างขึ้น หรือ จำนวนลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น, Syn. ausdehnen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gruppe {f} | Gruppen {pl}tern | terns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tern
      n 1: small slender gull having narrow wings and a forked tail

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top