ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tenth

T EH1 N TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tenth-, *tenth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tenth(n) หนึ่งในสิบส่วนที่เท่าๆ กัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tenth(เทนธฺ) adj.,n. ที่สิบ,หนึ่งในสิบส่วนที่เท่า ๆ กัน

English-Thai: Nontri Dictionary
tenth(adj) ที่สิบ
tenth(n 1ใน) 10

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tenth value layerความหนาลดรังสีลงเหลือหนึ่งในสิบ, ความหนาของวัสดุกำบังรังสีซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านให้เหลือ 1 ใน 10 ของปริมาณรังสีเดิม [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tenth[เทนธฺ] (adj) ที่สิบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We cannot be accurate to a tenth of a second if we do it manually.เราไม่สามารถมีความถูกต้อง สิบวินาทีถ้าเราทำด้วยตนเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
For one tenth the value of the store!ว่าจะขายห้างนี้ในราคา 1 ใน 10 ของมูลค่าของห้างนี้ Mannequin (1987)
What I'm telling you for the tenth time... is that it couldn't have been called Hobb's End.ฉันบอกคุณไปตั้งสิบรอบแล้วนะคะ ว่าไม่มีสถานที่ที่ชื่อ ฮ็อบบ์'ส เอ็นด์ In the Mouth of Madness (1994)
It's Karen, Mom. Karen, for the tenth time.มันเป็นกะเหรี่ยงแม่ กะเหรี่ยงเป็นครั้งที่สิบ Dante's Peak (1997)
"Myjourney is nearing the end of its tenth year.การเดินทางของผมใกล้ครบ 10 ปีแล้ว Bicentennial Man (1999)
7 tenths of an inch thick.ความหนา 7/10" Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I haven't worn this candy stripers outfit since, like, the tenth grade.ฉันไม่ได้ใส่ชุดลายเส้นสีหวานขนาดนี้ มาตั้งแต่เกรด10แล้ว The O.C. (2003)
That means the wages come to three tenths of one percent of the retail price.นั่นหมายความว่า ค่าแรงเท่ากับ 3/10 ของ 1% ของราคาขายปลีก The Corporation (2003)
Tenth floor. Welcome to the huckabees open spaces gala event.ขอต้อนรับสู่งานระดมทุนบริจาค เพื่อโอเพ่นสเปซของฮัคคาบี้ส์ I Heart Huckabees (2004)
Tenth thing: a good night's sleep.อย่างที่สิบ หลับอย่างสบายๆ Map 1213 (2006)
Your tenth troll this month.ตัวที่สิบแล้ว เดือนนี้ Enchanted (2007)
The tenth person to stab him was Brutus, to which Caesar said...และผู้ที่ทำร้ายเขาก็คือ บรูตัส ซึ่งซีซาร์ได้พูดว่า Eiga: Kurosagi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tenthBut ... did that tenth child have a different father to the ones before him?
tenthHe is in the tenth grade.
tenthHe left for Europe a week ago, that is, on the tenth of May.
tenthIt was about the tenth hour.
tenthOn the tenth of next month they will have been married for twenty years.
tenthSchool begins on April the tenth.
tenthShe will return home next Sunday, that is, the tenth.
tenthThe general use of forks for eating started in the tenth century A.D.
tenthThe next meeting will be on the tenth of June.
tenthThis elevator will take you up to the tenth floor.
tenthThis song comes down to us from the tenth century.
tenthWe celebrated our tenth wedding anniversary yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มฆา(n) name of a zodiacal constellation, See also: tenth constellation containing 5 stars, Syn. ดาวโคมูตร, ดาววานร, ดาวงอนไถ, ดาวงูผู้, ดาวมฆา, Thai Definition: ดาวฤกษ์ที่ 10 มี 5 ดวง เห็นเป็นรูปโคมูตร วานร หรืองอนไถ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภายในวันที่ 10[phāinai wanthī sip] (xp) EN: by the tenth
สารท[sāt] (n) EN: festival ; religious festival at the tenth lunar month ; autumnal merit-making ceremony  FR: cérémonie [f]
เศษหนึ่งส่วนสิบ[sēt neung suan sip] (n, exp) EN: one-tenth  FR: un dixième
ที่สิบ[thī sip] (adj, num) EN: tenth  FR: dixième

CMU English Pronouncing Dictionary
TENTH T EH1 N TH
TENTHS T EH1 N TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenth (n) tˈɛnθ (t e1 n th)
tenths (n) tˈɛnθs (t e1 n th s)
tenthly (a) tˈɛnθliː (t e1 n th l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, ] tenth (used in fractions), #3,194 [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, ] tenth of 10 heavenly trunks 十天干; tenth in order; letter "J" or roman "X" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; deca, #44,202 [Add to Longdo]
癸酉[guǐ yǒu, ㄍㄨㄟˇ ㄧㄡˇ, ] tenth year J10 of the 60 year cycle, e.g. 1993 or 2053, #67,139 [Add to Longdo]
第十[dì shí, ㄉㄧˋ ㄕˊ, ] tenth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zehnteltenth part [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亥月[がいげつ, gaigetsu] (n) (obs) tenth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
一反;一段[いったん, ittan] (n) one-tenth hectare [Add to Longdo]
一分[いっぷん, ippun] (n) one tenth; one hundredth; one percent; one tenth of a sun; one quarter ryou (an old coin); (P) [Add to Longdo]
一毛[いちもう, ichimou] (n) one-tenth of a rin [Add to Longdo]
応鐘[おうしょう, oushou] (n) (1) (See 十二律,上無) (in China) 12th note of the ancient chromatic scale (approx. C sharp); (2) tenth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n,n-suf) (1) angle; (2) square (or cube); (3) bishop (shogi); (4) (See 五音) third degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (5) (See 角宿) Chinese "horn" constellation (one of the 28 mansions); (6) (See 元・げん) jiao (monetary unit of China; one-tenth of a yuan); (P) [Add to Longdo]
掛け(P);懸け;掛;懸[かけ, kake] (n) (1) (abbr) (See 掛け売り,掛け買い) credit; (2) money owed on an account; bill; (3) (abbr) (uk) (See 掛け蕎麦・かけそば,掛けうどん・かけうどん) hot noodles in broth; (n,n-suf) (4) (See 掛け・がけ・3) proportion (as tenths of a wholesale price); (suf) (5) (after a -masu stem) (See 掛け・がけ・2) in the midst of; (6) (after a noun) rest; rack; hanger; (P) [Add to Longdo]
掛け;懸け;掛;懸[がけ, gake] (suf,adj-no) (1) (after an article of clothing) -clad; (2) (uk) (after a -masu stem) in the midst of; (3) (after a number in the ichi, ni counting system) tenths; (4) (after a number in the hitotsu, futatsu counting system) times (i.e. multiplied by); (5) (after a number of people) able-to-seat (of a chair, etc.) [Add to Longdo]
割り増し;割増;割増し[わりまし, warimashi] (n,adj-no) premium; bonus; extra wages; (after a number) tenths increase [Add to Longdo]
割引(P);割り引き(io)(P);割引き(io)(P);割り引(io)(P)[わりびき, waribiki] (n,suf,adj-no) discount; reduction; rebate; (after a number) tenths discounted; tenths reduced; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tenth
   adj 1: coming next after the ninth and just before the eleventh
       in position [syn: {tenth}, {10th}]
   n 1: a tenth part; one part in ten equal parts [syn: {one-
      tenth}, {tenth}, {tenth part}, {ten percent}]
   2: position ten in a countable series of things

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top