ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ten

T EH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ten-, *ten*
Possible hiragana form: てん
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tendinitisเอ็นอักเสบ, See also: S. tendonitis

English-Thai: Longdo Dictionary
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
attendee(n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), Syn. attendant
Table of Contents(n) สารบัญ
attenuation(n) การลด(แรง, ความดัน), ความอ่อนแรงลงของสัญญาณ(ตามระยะทาง)
contentment(n) สันโดษ (ความหมายทางศาสนาพุทธ)
surface tension(n) แรงตึงผิว
smitten(adj, slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate., Syn. in love
lighten up(vt) บรรเทา, ทำให้เบาลง เช่น I've been told to lighten up all my life, by many different people., If you don't allow backpacks with wheels, then you have to find some way to lighten up the backpacks. You have to require less text books to be taken home., See also: keep the current situation in perspective, Syn. Relax
extension cord(n) สายพ่วงไฟ, สายต่อปลั๊ก, See also: extension lead, Syn. power extender

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ten(adj) เป็นจำนวนสิบ, Syn. decuple, tenfold, tenth
ten(n) จำนวนสิบ
ten(n) กลุ่มของคนหรือสิ่งของที่มีจำนวนสิบ
tend(vt) เลี้ยง (สัตว์), Syn. care
tend(vi) คอยรับใช้, Syn. guard, attend
tend(vi) โน้มเอียง, See also: โน้มน้าว, Syn. conduce, direct, point, lead
tent(n) เต็นท์, See also: กระโจม, Syn. shelter, canvas, tarpaulin
tent(adj) ซึ่งมีลักษณะคล้ายเต็นท์
tent(vi) พักอยู่ในเต็นท์, Syn. encamp
tent(vt) พักอยู่ในเต็นท์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ten(เทน) n.,adj. สิบ
tenable(เทน'นะเบิล) adj. ยึดถือได้,ป้องกันได้,รักษาไว้ได้,ปรองดองกันได้., See also: tenability n. tenableness n. tenably adv.
tenacious(ทะเน'เชิส) adj. เหนียว,เหนียวเหนอะ,ยืนหยัด,ยึดแน่น,ดื้อรั้น,ถือทิฐิ,หวงแหน, See also: tenacityness n.
tenacity(ทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้น,ความดื้อดึง,การยืนหยัด,การถือทิฐิ,ความเหนียว,ความเหนียวเหนอะ, Syn. stubbornness
tenancy(เทน'เนินซี) n. การเช่าที่,การเช่าอยู่อาศัย,การครอบครอง,ที่เช่า
tenant(เทน'เนินทฺ) n. ผู้เช่า,ผู้เช่าที่,ผู้เช่าที่นา,ผู้อยู่อาศัย,ผู้ครอบครอง. vt. เช่าที่,อาศัยอยู่,พำนัก. vi. อาศัยอยู่., Syn. lessee, leaseholder
tend(เทนดฺ) vt. เลี้ยง (สัตว์) ,เฝ้าดูแล,ดูแล,คอยรับใช้,โน้มเอียง,โน้มน้าว,มักชอบvi. คอยรับใช้, -Phr. (tend on (upon) ต้อนรับ,บริการ), Syn. lean, incline, verge
tendance(เทน'เดินซฺ) n.การรับใช้,การบริการ,การเฝ้าดูแล,คนใช้, Syn. care, ministration
tendency(เทน'เดินซี) n. ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,นิสัย,การบริการ,จุดประสงค์พิเศษ หรือเฉพาะ., See also: tendentious adj.
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
ten(adj) สิบ
ten(n) สิบ,จำนวนสิบ
tenable(adj) กันไว้ได้,รักษาไว้ได้,ปรองดองกันได้
tenacious(adj) ยึดแน่น,เหนียว,ดื้อรั้น,หวงแหน
tenacity(n) ความดื้อรั้น,ความเหนียวแน่น,การยืนหยัด
tenancy(n) การเช่าอาศัย,การครอบครอง,สถานที่เช่า,ระยะเวลาเช่า
tenant(n) ผู้เช่า,ผู้อยู่,บ้านเช่า,ผู้ครอบครอง
tenantry(n) คณะผู้เช่า,ความเป็นผู้เช่า
tend(vi) มักจะ,โน้มเอียง,ชอบ
tend(vt) ดูแล,เฝ้า,คอยรับใช้,เลี้ยง(สัตว์)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ten's complementส่วนเติมเต็มสิบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tenaciousเหนียวหนืด, -ยึดแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenacityความเหนียวหนืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenancyการเช่าอสังหาริมทรัพย์, การถือครองอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenancyการเช่าทรัพย์, การถือครองทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenancy at sufferanceการถือครองอสังหาริมทรัพย์หลังสัญญาเช่าสิ้นสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenancy at willการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenancy in commonการเช่าอสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenantผู้เช่า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tenantผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์, ผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tender offerการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์, Example: การแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลคณะหนึ่ง) ถึงความต้องการที่ จะซื้อหุ้น บริษัทดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น โดยระบุจำนวนหุ้น ราคา และกำหนดเวลาที่ต้องการรับซื้อไว้ด้วย การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มักจะเกิดขึ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีวัตถุประสงค์จะเข้าไปบริหารบริษัทดังกล่าว ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีข้อกำหนดว่าผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทหนึ่งบริษัทใดเพิ่มขึ้นมากถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำคำเสนอซื้อ และ ก.ล.ต. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวด้วย [ตลาดทุน]
Tendinitisเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ [TU Subject Heading]
Tendon injuriesเอ็นยึดบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
tendrilมือเกาะ, อวัยวะที่เปลี่ยนแปลงมาจากใบ หูใบ หรือกิ่งของพืชจำพวกไม้เลี้อยเพื่อเกาะเกี่ยวกับวัตถุใด ๆ ทำให้ลำต้นขึ้นไปในที่สูงได้ เช่น หนวดตำลึง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tennisเทนนิส [TU Subject Heading]
Tennis coachesผู้ฝึกกีฬาเทนนิส [TU Subject Heading]
Tennis playersนักเทนนิส [TU Subject Heading]
Tenseกาล [TU Subject Heading]
Tensile strengthความเค้นดึงสูงสุดที่ชิ้นงานทดสอบรับได้จนชิ้นงานเกิดการขาดในการทดสอบ แรงดึง [เทคโนโลยียาง]
Tensile stressแรงต่อหน่วยพื้นที่ที่ทำให้ชิ้นวัสดุหรือบางบริเวณของชิ้นวัสดุมีแนว โน้มที่จะยืดตัวออกตามแนวแรงดึง [เทคโนโลยียาง]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ten[เท็น] (n) สิบ
ten perfections(n) ทศพิธราชธรรม
tence[เทนซฺ] (adv) สิบครั้ง
Tennis elbow(vi, vt, aux, verb, adv, phrase, slang, ทางการแพทย์) ข้อศอกอักเสบ
tenorกำหนดระยะเวลาในการชำระเงิน เช่น จ่ายล่วงหน้า จ่ายทันที หรือจ่ายแบบมีระยะเวลาในวันหน้า
tenth[เทนธฺ] (adj) ที่สิบ
tentice[เท็น'ไทซฺ] (adv) ร้อยครั้ง
tentieth[เท็น'ทิอิธ] (adj) ที่ร้อย
tenty[เท็น'ที] (n) ร้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ten years.สิบปี Live Free or Die Hard (2007)
Ten seconds?10 วิ? Matter of Time (2012)
Pull the pin, count to ten and throw it!ดึงสลักออก นับถึง10แล้วขว้าง The Great Dictator (1940)
Five or ten thousand... a day.5พันหรือ1หมื่น... ต่อวัน The Great Dictator (1940)
Higher up yet: The SS, the untouchables, to be addressed from ten feet away.สูงไปกว่านั้น ก็พวกผู้คุม SS ผู้สูงศักดิ์ ที่อยู่ห่างไปเพียง 10 ฟุต Night and Fog (1956)
He arrived home at about ten o'clock.เขากลับมาถึงบ้านเวลาประมาณ 10: 00 12 Angry Men (1957)
- Maybe there are ten knives like that.- อาจจะมีเป็นสิบดเช่นนั้น 12 Angry Men (1957)
The vote is ten to two. I'm talking!การออกเสียงลงคะแนนเป็น 10-2 ผมพูด! 12 Angry Men (1957)
- Ten seconds.- สิบวินาที 12 Angry Men (1957)
It takes a six-car el train ten seconds to pass a given point.มันต้องใช้เวลาหกรถเอรถไฟสิบวินาทีที่จะผ่านจุดที่กำหนด 12 Angry Men (1957)
We've agreed that it takes ten seconds for a train to pass a given point.เราได้ตกลงกันว่าจะใช้เวลาสิบวินาทีสำหรับรถไฟที่จะผ่านจุดที่กำหนด 12 Angry Men (1957)
Therefore, the train had been roaring by the old man's window a full ten seconds before the body hit the floor.ดังนั้นรถไฟที่ได้รับการคำรามโดยหน้าต่างของชายชรา เต็มสิบวินาทีก่อนที่ร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tenAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
tenAbout ten minutes before.
tenAdd six and four and you have ten.
tenAdverbial time clauses (here 'when') write about the future in the present tense.
tenAfter an absence of ten months he returned home.
tenAfter a ten-minute break, we resumed our rehearsal.
tenAfter ten minutes, they passed on to a new topic.
tenAfter ten minutes' walk we came to the museum.
tenAkira can play tennis well.
tenAkira is a good tennis player.
tenAkira is good at playing tennis.
tenAlice went to bed at ten.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุภาพ(n) gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
แนวโน้ม(n) tendency, Example: ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ ในขณะที่สมรรถภาพกลับสูงขึ้น, Thai Definition: แนวทางที่น่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง
ผู้อยู่อาศัย(n) occupant, See also: tenant, resident, dweller, lessee, occupier, Syn. ผู้อาศัย, Example: สมาร์ตเฮาส์เป็นบ้านที่มีระบบอัจฉริยะ ที่ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยได้หลายด้าน อาทิ การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เนียน(adj) smooth, See also: tender, delicate, Syn. เรียบ, Ant. ขรุขระ, หยาบกร้าน, Example: เธอได้รับรางวัลสาวผิวเนียนจากการประกวดนางสาวไทย, Thai Definition: ลักษณะเนื้อที่ละเอียดนุ่มนวล
ไก่อ่อน(n) greenhorn, See also: tenderfoot, inexperienced person, Syn. คนอ่อนหัด, Ant. ผู้ชำนาญ, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ แต่ไม่ธรรมดาสำหรับไก่อ่อนผู้ไร้ประสบการณ์เช่นเธอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ยังไม่ชำนาญ, Notes: (สำนวน)
นักเทนนิส(n) tennis player, Syn. นักกีฬาเทนนิส, Example: นายกสมาคมเทนนิสแห่งประเทศไทยหน้าชื่น เมื่อ 2 นักเทนนิสของไทยคว้าแชมป์เทนนิสชายคู่ให้กลายเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้ง, Count Unit: คน
เนื้อสันใน(n) tenderloin, Ant. เนื้อสันนอก
โน้มเอียง(v) tend, See also: incline, Syn. โอนอ่อน, โอนเอียง, เอนเอียง, Example: คนส่วนใหญ่จะมีลักษณะเกิดขึ้นทั้งสองอย่าง คือ บางครั้งก็โน้มเอียงไปในทางเก็บตัว บางครั้งก็แสดงตัว
อ่อนโยน(adj) gentle, See also: tender, soft, Syn. สุภาพ, นุ่มนวล, Example: น้ำเสียงนุ่มนวลบอกนิสัยอ่อนโยนของเขา, Thai Definition: มีกิริยาวาจานิ่มนวล
การประมูลราคา(n) bid, See also: tender, offer, proposal, Syn. การเสนอราคา, Example: การประมูลราคารถยนต์ของบริษัทเสนอราคาน้อยกว่าผู้แข่งขันถัดไปถึงหนึ่งแสนบาท, Thai Definition: การแข่งขันเสนอราคาหรือสิ่งอื่นเพิ่มเติม สู้กันในการซื้อหรือการขาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [f]
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [m]
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อกุศลเจตนา[akusonlajēttanā] (n) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent
อำนาจผูกพัน[amnāt phūkphan] (n, exp) FR: compétence liée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEN T EH1 N
TENN T EH1 N
TENS T EH1 N Z
TENG T EH1 NG
TEND T EH1 N D
TENT T EH1 N T
TENA T EH1 N AH0
TENCH T EH1 N CH
TENET T EH1 N AH0 T
TEN'S T EH1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ten (n) tˈɛn (t e1 n)
tend (v) tˈɛnd (t e1 n d)
tens (n) tˈɛnz (t e1 n z)
tent (n) tˈɛnt (t e1 n t)
Tenby (n) tˈɛnbiː (t e1 n b ii)
tench (n) tˈɛntʃ (t e1 n ch)
tends (v) tˈɛndz (t e1 n d z)
tenet (n) tˈɛnɪt (t e1 n i t)
tenon (n) tˈɛnən (t e1 n @ n)
tenor (n) tˈɛnər (t e1 n @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[téng, ㄊㄥˊ, ] (it) hurts; love fondly; ache; pain; sore, #2,107 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, ] tenth (used in fractions), #3,194 [Add to Longdo]
疼痛[téng tòng, ㄊㄥˊ ㄊㄨㄥˋ, ] ache; sore, #4,051 [Add to Longdo]
[téng, ㄊㄥˊ, / ] to soar; to gallop; to rise; to prance; to hover; to move out, #4,464 [Add to Longdo]
网球[wǎng qiú, ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] tennis, #5,613 [Add to Longdo]
[nèn, ㄋㄣˋ, ] tender; soft, #5,615 [Add to Longdo]
[téng, ㄊㄥˊ, ] rattan; cane, #6,051 [Add to Longdo]
[chuáng, ㄔㄨㄤˊ, ] tents; classifier for houses, #6,276 [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] ten feet, #6,296 [Add to Longdo]
顽强[wán qiáng, ㄨㄢˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] tenacious; hard to defeat, #7,692 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
店員[てんいん, ten'in] (n) พนักงานของร้าน
天秤座[てんびんざ, tenbinza] (n) ราศีตุลย์
天国[てんごく, tengoku] (n) สวรรค์, แดนสุขาวดี, Syn. 極楽, Ant. 地獄
テニス[てにす, tenisu] (n) กีฬาเทนนิส
天気予報[てんきよほう, tenkiyohou] (n) พยากรณ์อากาศ
てんこ盛り[てんこもり, tenkomori] (adv) กองเท่าภูเขา,กองทับกันสูงๆ
天然記念物[てんねんきねんぶつ, tennenkinenbutsu] (n) สัตว์,พืช หรือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย
天皇[てんのう, tennou] (n) พระจักรพรรดิ
転送[てんそう, tensou] (vt) ส่งต่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
添加物[てんかぶつ, tenkabutsu] (n) สารผสมอาหาร
転換期[てんかんき, tenkanki] จุดเปลี่ยนผ่าน 、ระยะเปลี่ยนผ่าน 、ช่วงเปลี่ยนผ่าน
点検[てんけん, tenken] (n, vi) (การ)ตรวจสภาพ, See also: S. 検査, R. 調査
天候[てんこう, tenkou] (n) อากาศ, สภาพอากาศ
天才[てんさい, tensai] (n) อัฉริยะ, พรสวรรค์
添乗員[てんじょういん, tenjouin] พนักงานบริการประจำรถ(เครื่องบิน)
天声人語[てんせいじんご, tenseijingo] คำคม
天体観測[てんたいかんそく, tentaikansoku] สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
天然[てんねん, tennen] ธรรมชาติ
天然[てんねん, tennen] ธรรมชาติ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
転送[てんそう, tensou] TH: ส่งสารที่ได้รับไปให้ผู้อื่นต่อ  EN: to forward
展開[てんかい, tenkai] TH: พัฒนา  EN: develop (vs)
展開[てんかい, tenkai] TH: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่  EN: expansion (opposite of compression)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tennis(n) |das, nur Sg.| เทนนิส
Daten(n) |pl| ข้อมูล, See also: die Angaben
Experten(n) |pl.|, See also: Expert
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
Minuten(n) |pl.|, See also: die Minute
Osten(n) |der, nur Sing.| ทิศตะวันออก
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident
Seiten(n) |pl.|, See also: die Seite
Soldaten(n) |pl.|, See also: der Soldat
Staaten(n) |pl.|, See also: der Staat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tendenz {f}; Absicht {f}; Neigung {f} | Tendenzen {pl}tendency | tendencies [Add to Longdo]
Tender {m}tender [Add to Longdo]
Tenderlokokomotive {f}tank locomotive [Add to Longdo]
Tenne {f} | Tennen {pl}barn floor | barn floors [Add to Longdo]
Tennis {n}; Tennisspiel {n} [sport]tennis [Add to Longdo]
Tennisball {m} [sport] | Tennisbälle {pl}tennis ball | tennis balls [Add to Longdo]
Tennisplatz {m} [sport] | Tennisplätze {pl}tennis court | tennis courts [Add to Longdo]
Tennisschläger {m} [sport] | Tennisschläger {pl}tennis racket | tennis rackets [Add to Longdo]
Tennisschuh {m} [sport]tennis shoe [Add to Longdo]
Tennisspieler {m}; Tennisspielerin {f} [sport] | Tennisspieler {pl}tennis player | tennis players [Add to Longdo]
Tennisturnier {n} [sport] | Tennisturniere {pl}tennis tournament | tennis tournaments [Add to Longdo]
Tenor {m} [mus.] | Tenöre {pl}tenor | tenors [Add to Longdo]
Tenorschlüssel {m} [mus.]tenor clef [Add to Longdo]
Tensid {n}surfactant; detergent [Add to Longdo]
Tentakel {m} | mit Tentakeln versehententacular | tentacled [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tenir(vt) ถือ, ยึด, จับ
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส
attention c'est chaud!(parlé) ระวัง ร้อนนะครับ!
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir(vi, vt) |je soutiens, tu soutiens, il soutient, nous soutenons, vous soutenez, ils soutiennent| ค้ำจุน สนับสนุน เช่น il soutient que ce n\'est pas possible. เขาสนับสนุนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
1割(P);一割[いちわり, ichiwari] (n) ten percent; (P) [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
G10[ジーテン, ji-ten] (n) Group of Ten; G-10 [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
アクセス点[アクセスてん, akusesu ten] access point [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
アッテネータ[あってねーた, attene-ta] attenuator [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension [Add to Longdo]
エクステント[えくすてんと, ekusutento] extent [Add to Longdo]
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
傾向[けいこう, keikou] Tendenz, Neigung, -Hang [Add to Longdo]
[てん, ten] Gesetzbuch, Zeremonie [Add to Longdo]
天井[てんじょう, tenjou] Decke, Zimmerdecke, Spitze, oberste_Spitze [Add to Longdo]
天使[てんし, tenshi] Engel [Add to Longdo]
天候[てんこう, tenkou] Wetter [Add to Longdo]
天啓[てんけい, tenkei] Offenbarung [Add to Longdo]
天国[てんごく, tengoku] Paradies [Add to Longdo]
天孫[てんそん, tenson] von_goettlicher_Abstammung [Add to Longdo]
天寿[てんじゅ, tenju] natuerliche_Lebensdauer [Add to Longdo]
天性[てんせい, tensei] natuerliche_Anlage, Natur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ten
   adj 1: being one more than nine [syn: {ten}, {10}, {x}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of nine and one; the
      base of the decimal system [syn: {ten}, {10}, {X},
      {tenner}, {decade}]
   2: one of four playing cards in a deck with ten pips on the face
     [syn: {ten-spot}, {ten}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 complexion
 
 1. cilt, ten
 2. sima, görünüş, veçhe. complexioned belirli bir ten rengi olan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flesh
 
 1. et
 2. kasaplık et
 3. tavuk veya balık eti
 4. beden, cisim, ten, vücut
 5. beşer tabiatı, insaniyet
 6. ten rengi
 7. sişmanlık
 8. nesil, soy, ırk
 9. insan oğlu
 10. canlı yaratıklar
 11. meyvanın etli kısmı. flesh and blood nesil, kan, akraba
 12. beşer tabiatı. flesh color ten rengi. flesh fly yumurtalarını etin üstüne bırakan karasinek. fleshpots zevk
 13. zevki tatmin için gidilen eğlence yerleri. flesh wound hafif yara. all flesh bütün canlı yaratıklar, beşeriyet. in the flesh kendisi, yaşayan, canlı. It makes my flesh creep. Tüylerimi ürpertiyor. fleshiness şişmanlık, semizlik, etlilik. fleshless etsiz. fleshly bedene ait
 14. etli, etten ibaret, şişman
 15. dünyevi. fleshy ete ait, ete benzer
 16. şişman, etli, toplu.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top