ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teacher

T IY1 CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teacher-, *teacher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teacher(n) ผู้สอน, See also: ครู, คุณครู, อาจารย์, Syn. instructor, tutor
teacher(n) สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teacher(ที'เชอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์., See also: teachership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
teacher(n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน
schoolteacher(n) อาจารย์,ครู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teacher -librarianครูบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Teacher effectivenessสัมฤทธิผลของครู [TU Subject Heading]
Teacher orientationการปฐมนิเทศครู [TU Subject Heading]
Teacher participation in administrationการมีส่วนร่วมทางการบริหารของครู [TU Subject Heading]
Teacher-Librariansครูบรรณารักษ์ [TU Subject Heading]
Teacher-principal relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูใหญ่ [TU Subject Heading]
Teacher-student relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน [TU Subject Heading]
Teachersครู [TU Subject Heading]
Teachers and communityครูกับชุมชน [TU Subject Heading]
Teachers college graduatesบัณฑิตคุรุศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, an English teacher wouldn't misspell "interview."ไม่ ครูสอนอังกฤษ สะกดคำว่าสัมภาษณ์ไม่ผิดหรอก Oh, God! (1977)
Now I entrust you to the care of miss Tanner, one of our veteran teachers here.ขอมอบเธอให้อยู่ในความดูแลของ คุณ แทนเนอร์, ครูคนเก่งของเราคนหนึ่งที่นี่ Suspiria (1977)
Certainly, as are all the other teachers and miss Tanner.แน่นอน, เหมือนกลับครูคนอื่นๆ และ คุณ แทนเนอร์ด้วย. Suspiria (1977)
Do the teachers live here at school?พวกครูอยู่ที่ ร.ร.นี่ด้วยเหรอ? Suspiria (1977)
This is the key that'll get us wherever the teachers go every night.นี่จะเป็นกุญแจไขให้เรารู้ ว่าพวกครูไปไหนทุกคืน. Suspiria (1977)
The teacher took a prisoner to serve us.ครูเอานักโทษมารับใช้เรา Idemo dalje (1982)
The teacher was telling us how... how he lost his parents.ครูบอกเราว่า... เขาสูญเสียพ่อแม่อย่างไร Idemo dalje (1982)
Of course, only an experienced teacher can make them laugh.แน่นอนว่าเฉพาะครูที่มีประสบการณ์เท- ่านั้นที่สามารถทำให้พวกเขาหัวเราะได้ Idemo dalje (1982)
- The teacher said:ครูบอกว่า: Idemo dalje (1982)
It isn't true. The teacher is kidding.ไม่เป็นความจริง ครูกำลังล้อเล่น Idemo dalje (1982)
You're a teacher and a partisan.แต่ไม่ใช่ที่นี่ คุณเป็นครูและพรรคพวก Idemo dalje (1982)
The teacher didn't hide his either.ครูไม่ได้ซ่อนของเ- ขาอย่างใดอย่างหนึ่ง Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teacherAccording to our teacher, she entered the hospital.
teacherAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
teacherAfter I talked with my teacher, I decide to work hard.
teacherA good teacher must be patient with his pupils.
teacherA great scholar is not necessarily a good teacher.
teacherAll students looked up to their homeroom teacher.
teacherAll teachers were young and loved teaching.
teacherAll the class waited for the new teacher.
teacherAll the students look up to their homeroom teacher.
teacherAll the students respect their home room teacher.
teacherAll things considered, he is a good teacher.
teacherAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว.ค.(n) teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
วค.(n) teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
อ.(n) teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อ.จ.(n) teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อจ.(n) teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
แม่พิมพ์(n) teacher, See also: instructor, Count Unit: คน
อาจารย์ผู้สอน(n) teacher, See also: instructor, lecturer, Example: อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ
ศาสดา(n) prophet, See also: teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder, Ant. สาวก, Example: ศาสนาฮินดูและชินโตไม่มีศาสดา แต่คนก็ยังนับถือว่าเป็นศาสนา, Count Unit: ท่าน, องค์, Thai Definition: อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผู้ตั้งลัทธิศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แม่พิมพ์(n) teacher, See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator, Syn. แม่พิมพ์ของชาติ, Example: เด็กๆ จะดูตัวอย่างจากแม่พิมพ์ของเขา เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเขารองจากพ่อแม่, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง เช่น คุณครู เป็นต้น
เกจิอาจารย์(n) instructor, See also: teacher, expert, Syn. อาจารย์, Example: บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ พระมหากษัตริย์เจ้าผู้ครองนคร วีรบุรุษ, นักเขียน, นักประพันธ์, กวี สงฆ์นักพัฒนา, เกจิอาจารย์ และผู้มีความสามารถในศิลปวิทยาการแขนง ต่างๆ, Count Unit: ท่าน, คน, Thai Definition: อาจารย์บางพวก, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[ājān phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; lecturer  FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
บรมครู[børommakhrū] (n) EN: great teacher
ครู[khrū] (n) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher  FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f]
ครูอาวุโส[khrū āwusō] (n, exp) EN: veteran teacher
เปลี่ยนใจตามคำปรึกษาของน้องครับ[khrū bā ājān] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher
ครูผู้สอน[khrū phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; master ; school master ; school teacher
ครูประจำชั้น[khrū prajam chan] (n, exp) EN: class teacher ; class instructor  FR: professeur titualire [m] ; titulaire de classe [m]
ครูประถมศึกษา[khrū prathomseuksā] (n, exp) EN: elementary school teacher
ครูสอนภาษาอังกฤษ[khrū søn phāsā Angkrit] (n, exp) EN: English teacher  FR: professeur d'anglais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEACHER T IY1 CH ER0
TEACHERS T IY1 CH ER0 Z
TEACHER'S T IY1 CH ER0 Z
TEACHERS' T IY1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teacher (n) tˈiːtʃər (t ii1 ch @ r)
teachers (n) tˈiːtʃəz (t ii1 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老师[lǎo shī, ㄌㄠˇ ㄕ, / ] teacher, #795 [Add to Longdo]
教学[jiào xué, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] teacher and student; education, #1,074 [Add to Longdo]
教师[jiào shī, ㄐㄧㄠˋ ㄕ, / ] teacher, #1,220 [Add to Longdo]
师范[shī fàn, ㄕ ㄈㄢˋ, / ] teacher-training; pedagogical; normal (school, e.g. Beijing Normal University), #11,698 [Add to Longdo]
教员[jiào yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] teacher; instructor, #18,822 [Add to Longdo]
教师节[Jiào shī jié, ㄐㄧㄠˋ ㄕ ㄐㄧㄝˊ, / ] Teachers' Day, #31,891 [Add to Longdo]
业师[yè shī, ㄧㄝˋ ㄕ, / ] teacher; one's teacher, #130,473 [Add to Longdo]
罢教[bà jiào, ㄅㄚˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] teacher's strike, #153,113 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehrer {m}; Lehrerin {f} | Lehrer {pl}teacher | teachers [Add to Longdo]
Philologe {m}teacher (scholar) of language and literature; philologist [Am.] [Add to Longdo]
Romanist {m}; Romanistin {f}teacher (researcher) of Romance languages and Literature [Add to Longdo]
Sprachlehrer {m} | Sprachlehrer {pl}teacher of languages | teachers of languages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
ティーチャー;ティーチャ[tei-cha-; tei-cha] (n) teacher [Add to Longdo]
愛弟子[まなでし, manadeshi] (n) favorite pupil; favourite pupil; teacher's pet [Add to Longdo]
英語教師[えいごきょうし, eigokyoushi] (n) English teacher [Add to Longdo]
縁覚[えんがく, engaku] (n) {Buddh} pratyekabuddha (one who achieves enlightenment without a teacher) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teacher
   n 1: a person whose occupation is teaching [syn: {teacher},
      {instructor}]
   2: a personified abstraction that teaches; "books were his
     teachers"; "experience is a demanding teacher"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top