ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teach

T IY1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teach-, *teach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teach(vt) สอน (วิชา), See also: ให้การศึกษา, Syn. educate, instruct
teach(vi) สอน (วิชา), See also: ให้การศึกษา, Syn. educate, instruct
teach(vt) สั่งสอน, See also: สอนสั่ง, อบรม
teach(n) ครู (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชี้ให้เห็นความทุกข์ทรมานจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้กลัวที่จะทำ
teacher(n) ผู้สอน, See also: ครู, คุณครู, อาจารย์, Syn. instructor, tutor
teacher(n) สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้
teaching(n) วิชาชีพการสอน, Syn. schooling, pedagogy
teaching(n) เรื่องที่สอน, See also: สิ่งที่สอน
teaching(adj) ที่ใช้ในการสอน
teaching(adj) ที่เป็นผู้สอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teach(ทีช) vt.,vi. สอน,สั่งสอน,สอนหนังสือ,อบรม,ให้การศึกษา., Syn. instruct, educate
teacher(ที'เชอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์., See also: teachership n.
teaching(ทิช'ชิง) n. การสอน,อาชีพการสอน,อาชีพครู,เรื่องที่สอน,สิ่งที่สอน,, See also: teachings ทฤษฎี, หลักการ, Syn. pedagogy, education
teachtextเป็นโปรแกรมการบรรณาธิกรณ์ข้อความ (text editing program) ง่าย ๆ ที่ใช้ในเครื่องแมคอินทอชเท่านั้น ปกติ จะใช้โปรแกรมนี้อ่านและแสดงแฟ้มที่ชื่อ README ทั้งหลาย
schoolteachingn. อาชีพครู,การสอนหนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
teach(vi, vt) อบรม,สั่งสอน,สอนหนังสือ
teachable(adj) สอนง่าย,อบรมได้,เชื่อฟัง,คล้อยตาม
teacher(n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน
teaching(n) การสอน,อาชีพครู
schoolteacher(n) อาจารย์,ครู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
teaching machineเครื่องช่วยสอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teacher -librarianครูบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Teacher effectivenessสัมฤทธิผลของครู [TU Subject Heading]
Teacher orientationการปฐมนิเทศครู [TU Subject Heading]
Teacher participation in administrationการมีส่วนร่วมทางการบริหารของครู [TU Subject Heading]
Teacher-Librariansครูบรรณารักษ์ [TU Subject Heading]
Teacher-principal relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูใหญ่ [TU Subject Heading]
Teacher-student relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน [TU Subject Heading]
Teachersครู [TU Subject Heading]
Teachers and communityครูกับชุมชน [TU Subject Heading]
Teachers college graduatesบัณฑิตคุรุศาสตร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
teach(vi) สอน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teachAccording to our teacher, she entered the hospital.
teachAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
teachAfter I talked with my teacher, I decide to work hard.
teachA good teacher must be patient with his pupils.
teachA great scholar is not necessarily a good teacher.
teachAll students looked up to their homeroom teacher.
teachAll teachers were young and loved teaching.
teachAll the class waited for the new teacher.
teachAll the students look up to their homeroom teacher.
teachAll the students respect their home room teacher.
teachAll things considered, he is a good teacher.
teachAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานสอน(n) teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
หล่อหลอม(v) preach, See also: teach, instruct, enlighten, Syn. ขัดเกลา, Example: สถาบันศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ประชาชน, Thai Definition: อบรมและพร่ำสอน
ดัดหลัง(v) teach someone a lesson, Syn. สั่งสอน, ให้บทเรียน, Example: การห้ามซื้อขายริงกิตนอกประเทศก็เท่ากับดัดหลังนักเก็งกำไรค่าเงินหาเงินสกุลริงกิต
ว.ค.(n) teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
วค.(n) teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
อ.(n) teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อ.จ.(n) teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อจ.(n) teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อุปกรณ์การเรียนการสอน(n) teaching aid, See also: educational aid
แม่พิมพ์(n) teacher, See also: instructor, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[ājān phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; lecturer  FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บรมครู[børommakhrū] (n) EN: great teacher
ฝึกสอน[feuksøn] (v) EN: teach
ฝึกสอน[feuksøn] (v) EN: practise teaching
การฝึกสอน[kān feuksøn] (n) EN: practice of teaching
การอบรม[kān oprom] (n) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill  FR: formation [f] ; éducation [f]
การสอน[kān søn] (n) EN: teaching  FR: enseignement [m]
การสอนภาษา[kān søn phāsā] (n, exp) EN: language teachning  FR: enseignement des langues [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEACH T IY1 CH
TEACHER T IY1 CH ER0
TEACHEY T IY1 CH IY0
TEACHES T IY1 CH AH0 Z
TEACHES T IY1 CH IH0 Z
TEACHOUT T IY1 CH AW2 T
TEACHING T IY1 CH IH0 NG
TEACHERS T IY1 CH ER0 Z
TEACHERS' T IY1 CH ER0 Z
TEACHER'S T IY1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teach (v) tˈiːtʃ (t ii1 ch)
teacher (n) tˈiːtʃər (t ii1 ch @ r)
teaches (v) tˈiːtʃɪz (t ii1 ch i z)
teach-in (n) tˈiːtʃ-ɪn (t ii1 ch - i n)
teachers (n) tˈiːtʃəz (t ii1 ch @ z)
teaching (v) tˈiːtʃɪŋ (t ii1 ch i ng)
teach-ins (n) tˈiːtʃ-ɪnz (t ii1 ch - i n z)
teachable (j) tˈiːtʃəbl (t ii1 ch @ b l)
teachings (n) tˈiːtʃɪŋz (t ii1 ch i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老师[lǎo shī, ㄌㄠˇ ㄕ, / ] teacher, #795 [Add to Longdo]
教学[jiào xué, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] teacher and student; education, #1,074 [Add to Longdo]
教师[jiào shī, ㄐㄧㄠˋ ㄕ, / ] teacher, #1,220 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] teach, #1,347 [Add to Longdo]
教材[jiào cái, ㄐㄧㄠˋ ㄘㄞˊ, ] teaching material, #4,325 [Add to Longdo]
师范[shī fàn, ㄕ ㄈㄢˋ, / ] teacher-training; pedagogical; normal (school, e.g. Beijing Normal University), #11,698 [Add to Longdo]
讲课[jiǎng kè, ㄐㄧㄤˇ ㄎㄜˋ, / ] teach; lecture, #13,613 [Add to Longdo]
教研室[jiào yán shì, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄢˊ ㄕˋ, ] teaching and research section, #13,928 [Add to Longdo]
教员[jiào yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] teacher; instructor, #18,822 [Add to Longdo]
教职工[jiào zhí gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ, / ] teaching and administrative staff, #20,981 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
オールイングリッシュ[o-ruingurisshu] (n) all English (method of teaching English) [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
チームティーチング[chi-mutei-chingu] (n) team teaching [Add to Longdo]
ティーチイン[tei-chiin] (n) teach-in [Add to Longdo]
ティーチャー;ティーチャ[tei-cha-; tei-cha] (n) teacher [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Teach
   n 1: an English pirate who operated in the Caribbean and off the
      Atlantic coast of North America (died in 1718) [syn:
      {Teach}, {Edward Teach}, {Thatch}, {Edward Thatch},
      {Blackbeard}]
   v 1: impart skills or knowledge to; "I taught them French"; "He
      instructed me in building a boat" [syn: {teach}, {learn},
      {instruct}]
   2: accustom gradually to some action or attitude; "The child is
     taught to obey her parents"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top