ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tax

T AE1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tax-, *tax*
English-Thai: Longdo Dictionary
tax credit(n) เงินลดหย่อนภาษี เช่น A tax credit can provide significant savings. It reduces the amount of income tax you have to pay.
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., Syn. Individual Income Tax
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tax(n) ภาษี, See also: อากร, ภาษีอากร, เงินภาษี, Syn. levy
tax(n) ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก
tax(n) การที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก, See also: การเรียกร้องให้ใช้ความพยายามอย่างมาก, Syn. burden, demand, task
tax(vt) เก็บภาษี, See also: เรียกภาษีจาก, Syn. assess, impose
tax(vt) จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก, See also: เรียกร้องให้ใช้ความอุตสาหะอย่างมาก, Syn. burden, encumber, overload
tax(vt) กล่าวหา, See also: ตำหนิ, ประณาม, ด่า, Syn. accuse, blame on
taxi(n) รถแท็กซี่, See also: รถรับจ้าง, Syn. cab, hack, taxicab
taxi(vi) (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
taxi(vt) (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
taxi(vt) โดยสารแท็กซี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tax(แทคซฺ) n. ภาษี,เงินภาษี,ภาระหน้าที่. vt. จัดเก็บภาษี,ทำให้เกิดภาระหน้าที่,ประณาม,ด่า,ตำหนิ,ประเมินค่า., See also: taxer n. taxingly adv., Syn. duty, impost, levy
tax-exempt(แทคซฺ'อิกเซมทฺ') adj. ไม่ต้องเสียภาษี,ยกเว้นภาษี,ปลอดภาษี,n. พันธบัตรที่ไม่ต้องเสียภาษี
taxable(แทค'ซะเบิล) adj. ต้องเสียภาษี,พึงชำระภาษี. n. บุคคลหรือทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี.
taxation(แทคเซ'เชิน) n. การจัดเก็บภาษี,การเสียภาษี,ภาษีที่จัดเก็บ,รายได้จากภาษี., See also: taxational adj.
taxi(แทค'ซี) n. รถแท็กซี่. vt.,vi. เดินทางโดยรถแท็กซี่,ทำให้ (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือบนน้ำ pl. taxis,taxies
taxi planen. เครื่องบินให้เช่า
taxicab(แทค'ซิแคบ) n. รถยนต์ให้เช่า,รถแท็กซี่
taxidermy(แทค'ซิเดอมี) n. ศิลปะหรือเทคนิคการทำให้สัตว์ที่ตายมีรูปกายเหมือนมีชีวิต., See also: taxidermal adj. taxidermic adj. taxidermist n.
taximeter(แทคซิม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดระยะทางวิ่งของรถแท็กซี่และคำนวณราคาค่าโดยสารออกมา
taxonomy(แทคซอน'นะมี) n. วิทยาศาสตร์หรือเทคนิคเกี่ยวกับการแบ่งประเภท,การจัดแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ, See also: taxonomic adj. taxonomical adj. taxonomist n. taxonomer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tax(n) ภาษี,ภาระหน้าที่
tax(vt) ตำหนิ,ด่า,ประณาม,เก็บภาษี,ประเมินค่า
taxation(n) การเก็บภาษี,ภาษีอากร,การเสียภาษี,รายได้จากภาษี
taxi(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
taxicab(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
taxidermy(n) ศิลปะการทำหุ่นสัตว์ให้เหมือนของจริง
taxpayer(n) ผู้เสียภาษีอากร
overtax(vt) เก็บภาษีเกินควร,ใช้เกินกำลัง
POLL poll tax(n) ภาษีรายหัว,ภาษีรัชชูปการ
surtax(n) ภาษีเพิ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
taxภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax assessmentการประเมินภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax assessorพนักงานประเมินภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax avoidanceการหลบเลี่ยงภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax avoidance; tax dodgingการหลบเลี่ยงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax baseฐานภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax baseฐานภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax certificateใบรับรองการซื้อทรัพย์สินที่ไม่ชำระภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax clauseข้อกำหนดภาษีเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax accountingการบัญชีภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax administration and procedureกระบวนการและการบริหารงานภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax assessmentการประเมินภาษี [TU Subject Heading]
Tax auditingการตรวจสอบภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax auditingการสอบบัญชีภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax avoidanceการวางแผนภาษีอากร [การบัญชี]
Tax collectionการจัดเก็บภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax collectionการจัดเก็บภาษี [TU Subject Heading]
Tax courtศาลภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax courtsศาลภาษีอากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี Oh, God! (1977)
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว The Blues Brothers (1980)
We'll get the Penguin's tax money.พวกเราจะได้เงินภาษีของ นกเพนกวิน The Blues Brothers (1980)
They got microfilm with tax return and newspaper stories.มีไมโครฟิลม์เก็บข้อมูลภาษี และข่าวหนังสือพิมพ์ Day of the Dead (1985)
Repeal the tax reforms!ยกเลิกการปรับภาษี! Akira (1988)
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ Akira (1988)
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่? Akira (1988)
"For today's and tomorrow's tax needs."+ เพื่อความต้องการภาษีของวันนี้และวันพรุ่งนี้" The Joy Luck Club (1993)
I've got to pay tax on the car.ผมได้มีการจ่ายภาษีในรถ The Shawshank Redemption (1994)
And at the end of the year, you figure the tax wrong, you pay them out of your own pocket.และในตอนท้ายของปีที่คุณคิดผิดภาษีที่คุณจ่ายพวกเขาออกมาจากกระเป๋าของคุณเอง The Shawshank Redemption (1994)
The following April, Andy did tax returns for half the guards at Shawshank.ต่อไปเมษายนแอนดี้ได้คืนภาษีสำหรับยามครึ่งหนึ่งของที่ Shawshank The Shawshank Redemption (1994)
The year after that, they rescheduled the start of the intramural season to coincide with tax season.ปีหลังจากที่พวกเขานัดเริ่มต้นของฤดูภายใน ให้ตรงกับฤดูภาษี The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taxA 10% tax will be withheld from the payment to you.
taxA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
taxA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
taxAbout how much would a taxi be from here?
taxA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
taxA heavy tax was imposed on whiskey.
taxAll these goods are heavily taxed.
taxA man of wealth has to pay a lot of income tax.
taxAmericans pay both federal taxes and state taxes.
taxA new tax has been imposed on cigarettes.
taxA new tax was imposed on wine.
taxAn income tax is levied on any income that exceeds deductions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอดภาษี(adj) duty-free, See also: tax-free, Example: เขาทำธุรกิจนำเข้าสินค้าปลอดภาษี เช่น เครื่องสำอางต่างประเทศ นาฬิกา, Thai Definition: ไม่คิดภาษี
รถรับจ้าง(n) taxi, See also: taxicab, Syn. รถแท็กซี่
แท็กซี่(n) taxi, See also: cab, Example: คนที่มาทำงานในกรุงเทพฯ เช่น มาเป็นคนขายส้มตำ คนขับแท็กซี่ ล้วนมีบ้านเดิมอยู่ต่างจังหวัด, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน, Notes: (อังกฤษ)
ภาษี(n) tax, See also: duty, toll, due, customs, levy, cess, gabelle, Syn. ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, เงินภาษี, Example: รัฐบาลได้มีการประกาศเพิ่มภาษีจากร้อยละ 7 มาเป็นร้อยละ 10, Thai Definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ภาษีอากร(n) taxation, See also: tax, rate, duty, levy, toll, Syn. ภาษี, ค่าธรรมเนียม, เงินภาษี, Example: เหตุผลของการจัดตั้งกรรมการขึ้นมาก็เพื่อแบ่งแยกอำนาจจัดสรรภาษีอากรเสียใหม่, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ค่าภาษี(n) tax, See also: duties, Example: รัฐบาลให้บริการรับฝากเงินจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการชำระค่าภาษีและเงินกู้ยืมมาฝากเข้าบัญชีรอไว้สำหรับใช้จ่าย
ค่าภาษีอากร(n) tax and rates, See also: tax and duties, Example: ผู้กู้ยืมเงินจากทางรัฐมีพันธะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา รวมทั้งจะต้องชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่ฝ่ายรัฐด้วย
ส่วย(n) levy, See also: tax, duty, Syn. รัชชูปการ, Thai Definition: เงินช่วยราชการตามที่กำหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคล
ไพร่ส่วย(n) taxpayer for exemption from recruitment, Example: หน้าที่ของไพร่ส่วยจะต้องหาของมาส่งราชการทุกปีมิได้ขาด, Count Unit: คน, กอง, Thai Definition: พวกไพร่หลวงที่ไม่ต้องการเข้าประจำการ แต่ต้องหาสิ่งของใช้ในราชการส่งมาแทนทุกปี, Notes: (โบราณ)
เรือจ้าง(n) taxi-boat, See also: ferry, ferry boat, Example: ตลอดชีวิตของเขาอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ และฝึกแจวเรือจ้างที่นี่, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือสำหรับใช้รับส่งคนข้ามฟาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[ākøn] (n) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue  FR: taxe [f]
อนุกรมวิธานสัตว์[anukrom withān sat] (n, exp) EN: taxonomy  FR: taxinomie animale [m] ; taxonomie animale [f]
อัตราภาษี[attrā phāsī] (n, exp) EN: tax rate ; rate of taxation ; tariff
เบี้ยปรับ[bīaprap] (n) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion  FR: amende [f] ; contravention [f]
ชำระภาษี[chamra phāsī] (v, exp) EN: pay up one's taxes  FR: payer la taxe
ได้รับการยกเว้นภาษี[dāirap kān yokwen phāsī] (v, exp) FR: être exonéré de taxe
ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี[dāirap yokwen mai tǿng sīa phāsī] (v, exp) EN: be exempted from tax
ดิวตี้ฟรี[diūtī-frī] (adj) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes  FR: hors taxes ; détaxé
เดินนา[doēnnā] (v) EN: inspect a field for tax collection
หักภาษีได้[hak phāsī dāi] (x) EN: tax-deductible

CMU English Pronouncing Dictionary
TAX T AE1 K S
TAXI T AE1 K S IY0
TAXES T AE1 K S IH0 Z
TAXIS T AE1 K S IY0 Z
TAX'S T AE1 K S IH0 Z
TAXED T AE1 K S T
TAXER T AE1 K S ER0
TAXOL T AE1 K S AA2 L
TAXES T AE1 K S AH0 Z
TAXCUT T AE1 K S K AH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tax (v) tˈæks (t a1 k s)
taxi (v) tˈæksiː (t a1 k s ii)
taxed (v) tˈækst (t a1 k s t)
taxes (v) tˈæksɪz (t a1 k s i z)
taxis (v) tˈæksɪz (t a1 k s i z)
taxied (v) tˈæksɪd (t a1 k s i d)
taxing (v) tˈæksɪŋ (t a1 k s i ng)
taxable (j) tˈæksəbl (t a1 k s @ b l)
taxicab (n) tˈæksɪkæb (t a1 k s i k a b)
taxiing (v) tˈæksɪɪŋ (t a1 k s i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, / ] taxes; duties, #1,971 [Add to Longdo]
税收[shuì shōu, ㄕㄨㄟˋ ㄕㄡ, / ] taxation, #3,150 [Add to Longdo]
出租车[chū zū chē, ㄔㄨ ㄗㄨ ㄔㄜ, / ] taxi, #3,605 [Add to Longdo]
税务[shuì wù, ㄕㄨㄟˋ ㄨˋ, / ] taxation services; state revenue service, #7,109 [Add to Longdo]
纳税人[nà shuì rén, ㄋㄚˋ ㄕㄨㄟˋ ㄖㄣˊ, / ] taxpayer, #7,907 [Add to Longdo]
税款[shuì kuǎn, ㄕㄨㄟˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] tax payments, #11,879 [Add to Longdo]
的士[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, ] taxi (loanword, originally Hong Kong usage); also called 出租車|出租车 or 出租汽車|出租汽车, #12,198 [Add to Longdo]
营业税[yíng yè shuì, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] tax on turnover; sales tax, #12,917 [Add to Longdo]
免税[miǎn shuì, ㄇㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˋ, / ] tax free; duty free (shop), #16,076 [Add to Longdo]
偷税[tōu shuì, ㄊㄡ ㄕㄨㄟˋ, / ] tax evasion, #22,620 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Taxifahrer(n) |der, pl. Taxifahrer| คนขับแท็กซี่ เช่น Kaum jemand weiß, dass Londons Taxifahrer ihre eigenen Mini-Kantinen haben.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Taxi(n) แท็กซี่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabe {f}; Gebühr {f}; Steuer {f} | Abgaben {pl}; Steuern {pl}tax | taxes [Add to Longdo]
Abgabenordnung {f}tax code [Add to Longdo]
Abgabenquote {f}tax and contribution ratio [Add to Longdo]
Abschreibung {f}; Steuerabschreibung {f} | Abschreibungen {pl}tax write-off | write-offs [Add to Longdo]
Finanzamt {m} | Finanzämter {pl}tax office | tax offices [Add to Longdo]
Freibetrag {m} | Freibeträge {pl}tax exempt amount | tax exempt amounts [Add to Longdo]
Kapitalsteuer {f} | Kapitalsteuern {pl}tax on capital | taxes on capital [Add to Longdo]
Lohnsteuer {pl} | Lohnsteuern {pl}tax on wages | taxes on wages [Add to Longdo]
Quellensteuer {f}tax at source; withholding tax [Add to Longdo]
Steuer {f} (auf) | Steuern {pl} | gestaffelte Steuer | (nach oben) gestaffelte Steuer | (nach unten) gestaffelte Steuer | veranlagte Steuer | vor (nach) Abzug der Steuern | nach Abzug der Steuern | Steuern erheben | Steuern hinterziehen | eine Steuer auferlegen (auf)tax (on) | taxes | deferred tax | progressive tax | degressive tax | assessed tax | before (after) tax | post-tax | to raise taxes | to evade taxes | to impose a tax (on) [Add to Longdo]
Steueranreiz {f}tax incentive [Add to Longdo]
Steuerabzug {m}tax deduction [Add to Longdo]
Steueraufkommen {n}; Steuereinnahmen {pl}tax yield [Add to Longdo]
Steueraufkommen {n}tax revenue; internal revenue [Add to Longdo]
Steueraufwand {m}tax expenditure [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
VPE[ヴイピーイー, vuipi-i-] (n) (See 気相エピタキシー) vapor-phase epitaxy; VPE [Add to Longdo]
たばこ税;タバコ税[たばこぜい(たばこ税);タバコぜい(タバコ税), tabakozei ( tabako zei ); tabako zei ( tabako zei )] (n) tobacco tax; cigarette tax [Add to Longdo]
よいよい[yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
アカククリ[akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus) [Add to Longdo]
アレロタクシス[arerotakushisu] (n) allelotaxis; allelotaxy [Add to Longdo]
イチイ科[イチイか, ichii ka] (n) Taxaceae (plant family); yew [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax [Add to Longdo]
シンタックス[しんたっくす, shintakkusu] syntax [Add to Longdo]
シンタックスエラー[しんたっくすえらー, shintakkusuera-] syntax error [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
メタシンタックス[めたしんたっくす, metashintakkusu] metasyntax [Add to Longdo]
核具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax [Add to Longdo]
規格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] reference concrete syntax [Add to Longdo]
具象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] concrete syntax (of SGML) [Add to Longdo]
具象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] concrete syntax parameter [Add to Longdo]
構文[こうぶん, koubun] syntax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tax
   n 1: charge against a citizen's person or property or activity
      for the support of government [syn: {tax}, {taxation},
      {revenue enhancement}]
   v 1: levy a tax on; "The State taxes alcohol heavily"; "Clothing
      is not taxed in our state"
   2: set or determine the amount of (a payment such as a fine)
     [syn: {tax}, {assess}]
   3: use to the limit; "you are taxing my patience" [syn: {tax},
     {task}]
   4: make a charge against or accuse; "They taxed him failure to
     appear in court"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top