ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tanker

T AE1 NG K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tanker-, *tanker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tanker(n) เรือบรรทุก, See also: เรือ, เครื่องบิน, หรือรถสำหรับบรรทุกน้ำมันหรือของเหลวอื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tanker(แทง'เคอะ) n. เรือ,เครื่องบินหรือรถสำหรับบรรทุกน้ำมันหรือของเหลวอื่น ๆ
cantankerous(แคนแทง'เคอเริส) adj. ชอบทะเลาะ,อารมณ์ร้าย,เจ้าอารมณ์, See also: cantankerousness n., Syn. quarrelsome, Ant. serene

English-Thai: Nontri Dictionary
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tankerA huge tanker put off just now.
tankerA new oil tanker was launched.
tankerA ship which conveys oil is called an oil tanker.
tankerA tanker is a ship carrying oil.
tankerOil is transported by tanker.
tankerOil often spilled by tankers also adds to water pollution.
tankerThe tanker has a small crew.
tankerThe tanker has only a small crew on board.
tankerThe tanker was launched after the ceremony.
tankerThis is the largest tanker that has ever been constructed in our country.
tankerThis tanker is bound for Kuwait.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือบรรทุก[reūa banthuk] (n, exp) EN: tanker  FR: tanker [m] (anglic.) ; bateau-citerne [m] ; navire-citerne [m]
เรือบรรทุกน้ำมัน[reūa banthuk nāmman] (n, exp) EN: oil tanker ; tanker  FR: pétrolier [m] ; cargo pétrolier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TANKER T AE1 NG K ER0
TANKERS T AE1 NG K ER0 Z
TANKERSLEY T AE1 NG K ER0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tanker (n) tˈæŋkər (t a1 ng k @ r)
tankers (n) tˈæŋkəz (t a1 ng k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油轮[yóu lún, ㄧㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] tanker (ship), #25,945 [Add to Longdo]
罐车[guàn chē, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, / ] tanker truck; tanker wagon, #32,347 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tanker {m} | Tanker {pl}tanker | tankers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイルタンカー[oirutanka-] (n) oiltanker [Add to Longdo]
シンクタンカー[shinkutanka-] (n) think tanker [Add to Longdo]
スーパータンカー[su-pa-tanka-] (n) supertanker [Add to Longdo]
タンカー[tanka-] (n) tanker; (P) [Add to Longdo]
タンクローリ(P);タンクローリー[tankuro-ri (P); tankuro-ri-] (n) tanker (wasei [Add to Longdo]
マンモスタンカー[manmosutanka-] (n) mammoth tanker [Add to Longdo]
給油艦[きゅうゆかん, kyuuyukan] (n) tanker; military refueling vessel [Add to Longdo]
給油機[きゅうゆき, kyuuyuki] (n) aerial tanker; refueling aircraft [Add to Longdo]
給油船[きゅうゆせん, kyuuyusen] (n) (oil) tanker [Add to Longdo]
空中給油機[くうちゅうきゅうゆき, kuuchuukyuuyuki] (n) (See 空中給油) air tanker; aerial tanker; airborne refuelling craft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tanker
   n 1: a cargo ship designed to carry crude oil in bulk [syn: {oil
      tanker}, {oiler}, {tanker}, {tank ship}]
   2: a soldier who drives a tank [syn: {tanker}, {tank driver}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tanker
 
 1. tanker.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions