ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tangent

T AE1 N JH AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tangent-, *tangent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tangent(n) เส้นตรงหรือเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรง/โค้งอื่นแต่ไม่ตัดกัน, See also: เส้นสัมผัสวง, การสัมผัสวง, Syn. touching, continguous
tangent(n) อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย
tangent(adj) ซึ่งสัมผัสกันที่จุดหนึ่งของเส้นตรง/เส้นโค้งแต่ไม่ตัดกัน
tangental(adj) ซึ่งสัมผัสแต่ไม่ตัดกัน, See also: ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง, Syn. digressing, diverging, divergent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tangent(แทน'เจินทฺ) adj. สัมผัสวง,สัมผัสที่จุดหนึ่งหรือตามเส้น,สัมผัสแต่ไม่ติด. n. เส้นสัมผัสวง,การสัมผัสวง,อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย, Syn. tangential
tangential(แทนเจน'เชิล) adj. สัมผัสวง,ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง}

English-Thai: Nontri Dictionary
tangent(adj) สัมผัสกัน,สัมผัสวง
tangent(n) เส้นสัมผัส,การสัมผัสวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tangent๑. แทนเจนต์ [เขียนแทนด้วย tan หรือ tg]๒. เส้นสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ tangent line] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent lineเส้นสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ tangent ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent planeระนาบสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangentialขนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tangential induction factorตัวประกอบเหนี่ยวนำตามแนวสัมผัส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tangential sectionภาคตัดขนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tangentialityอาการตอบเฉียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tangent line (to a curve)เส้นสัมผัส (เส้นโค้ง), เส้นตรงที่ผ่านจุด P ซึ่งอยู่บนเส้นโค้งและอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P และอีกจุดหนึ่งบนเส้นโค้งซึ่งเกือบทับจุด P [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I was nine, i proved tangent minus 1x.ตอนที่ฉันอายุ 9 ขวบ ฉันทดลองจุดแทนเจนต์ 1x ได้ Episode #1.1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tangent"Eh? Is the tangent cosine divided by sine?" "Other way round!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทนเจนต์(n) tangent, Example: ส่วนคำนวณเลขโฟลติ้งพอยต์โดยทั่วไปแล้วจะเป็นโปรแกรมการบวก ลบ คูณ และหาร บางครั้งรวมโปรแกรมยกกำลัง หาค่าราก ไซน์โคไซน์ แทนเจนต์ และหาค่าลอการิทึ่ม, Thai Definition: อัตราส่วนแห่งไซน์ของมุมหารด้วยโคไซน์ของมุมนั้น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[kē] (v) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent  FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TANGENT T AE1 N JH AH0 N T
TANGENTS T AE1 N JH AH0 N T S
TANGENTIAL T AE0 N JH EH1 N SH AH0 L
TANGENTIALLY T AE0 N JH EH1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tangent (n) tˈænʤənt (t a1 n jh @ n t)
tangents (n) tˈænʤənts (t a1 n jh @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切线[qiē xiàn, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] tangent line (geometry), #50,667 [Add to Longdo]
正切[zhèng qiē, ㄓㄥˋ ㄑㄧㄝ, ] tangent (of angle), written tan θ, #95,994 [Add to Longdo]
切向力[qiē xiàng lì, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, ] tangential force, #200,832 [Add to Longdo]
切向速度[qiē xiàng sù dù, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, ] tangential velocity, #273,138 [Add to Longdo]
切平面[qiē píng miàn, ㄑㄧㄝ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] tangent plane (to a surface), #282,136 [Add to Longdo]
切向量[qiē xiàng liàng, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, ] tangent vector, #513,580 [Add to Longdo]
切向[qiē xiàng, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ, ] tangent direction [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tangente {f} [math.]tangent [Add to Longdo]
Tangente {f} | Tangenten {pl}tangent | tangents [Add to Longdo]
Tangentialebene {f} [math.]tangent plane [Add to Longdo]
Tangentkeil {m}tangent key [Add to Longdo]
tangential; Tangenten...; Tangential...tangential [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークコタンジェント[a-kukotanjiento] (n) arccotangent; arc-cotangent [Add to Longdo]
アークタンジェント[a-kutanjiento] (n) arctangent [Add to Longdo]
コタンジェント[kotanjiento] (n) cotangent [Add to Longdo]
タンジェント;タンゲント(ik)[tanjiento ; tangento (ik)] (n) tangent [Add to Longdo]
正切[せいせつ, seisetsu] (n) tangent (in trigonometry) [Add to Longdo]
正接[せいせつ, seisetsu] (n,adj-no) tangent [Add to Longdo]
切線;接線[せっせん, sessen] (n,adj-no) tangent (in trigonometry) [Add to Longdo]
接点(P);切点[せってん, setten] (n) (1) {math} tangent point; point of contact; (2) contact (electrical, etc.); point of agreement; interaction; (3) {comp} single-bit IO point; (P) [Add to Longdo]
誘電正接[ゆうでんせいせつ, yuudenseisetsu] (n) dielectric tangent [Add to Longdo]
余切[よせつ, yosetsu] (n) cotangent (in trigonometry) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
タンジェント[たんじえんと, tanjiento] tangent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tangent
   n 1: a straight line or plane that touches a curve or curved
      surface at a point but does not intersect it at that point
   2: ratio of the opposite to the adjacent side of a right-angled
     triangle [syn: {tangent}, {tan}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top