ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taken

T EY1 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taken-, *taken*
Possible hiragana form: たけん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taken aback(idm) อึ้ง, See also: ตกตะลึง, ตกใจ
taken for dead(idm) คิดว่าตายแล้ว, See also: น่าจะตายไปแล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taken(เท'เคิน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ take
mistaken(มิสเท'เคิน) adj. ผิดพลาด,ซึ่งกระทำผิด., See also: mistakenly adv. mistakenness n., Syn. incorrect, false

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
takenActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
takenAfter the accident, the injured people were taken to the hospital.
takenAfter this Miki was taken to hospital.
takenAfter you have taken a rest, you must carry on your study.
takenA great revolution has taken place in technology.
takenAirplanes have taken the place of electric trains.
takenAll the sails were taken down.
takenAll things taken into consideration, her life is a happy one.
takenAll things taken into consideration, my father's life was a happy one.
takenAll thing taken into consideration, my father's life was a happy one.
takenAnd, to make the matter worse, he has taken to drinking.
takenAn ox is taken by the horns and a man by word.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินตา[kintā] (v) EN: deceive the eyes ; mistaken one for another ; be difficult to see ; be difficult to notice
หลง[long] (v) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; forget  FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงผิด[longphit] (v) EN: be mistaken ; be misled ; be misguided ; misunderstand  FR: se tromper ; faire fausse route ; être dans l'erreur
มิจฉาทิฐิ[mitchāthithi] (n) EN: mistaken notion ; wrong idea/concept/view ; misconception  FR: hérésie [f]
พาซื่อ[phāseū] (v) EN: take s.o. in ; be taken in
ผิด[phit] (adj) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar  FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิดฝาผิดตัว[phitfā-phittūa] (adj) EN: mismatched ; mistaken ; unrelated ; irrelevant ; in the wrong way
ผิดพลาด[phitphlāt] (v, exp) EN: be wrong ; be mistaken ; be incorrect ; be erroneous ; be amiss ; make a mistake ; miss ; err ; do something wrong  FR: se tromper ; commettre une erreur ; commettre une faute ; avoir tort ; faire erreur
ผู้ผิด[phūphit] (n) EN: wrongdoer ; guilty person ; offender ; mistaken person ; person in error  FR: fautif [m] ; coupable [m] ; inculpé [m] ; inculpée [f]
รูปเดี่ยว[rūp dīo] (n, exp) EN: picture taken alone ; single photo

CMU English Pronouncing Dictionary
TAKEN T EY1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taken (v) tˈɛɪkən (t ei1 k @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上当[shàng dàng, ㄕㄤˋ ㄉㄤˋ, / ] taken in (by sb's deceit); to be fooled; duped, #9,881 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auseinander genommen; auseinandergenommen [alt]taken apart [Add to Longdo]
durchgegriffentaken drastic measures [Add to Longdo]
eingelieferttaken to hospital [Add to Longdo]
erstaunt; überrascht; verblüfft; bestürzt; betroffen; sprachlos {adj} | erstaunt sein; überrascht sein; betroffen seintaken aback | to be taken aback [Add to Longdo]
geradegestandentaken the responsibility [Add to Longdo]
gescheuttaken fright [Add to Longdo]
geschnupfttaken snuff [Add to Longdo]
herausgenommentaken out [Add to Longdo]
hergenommentaken from [Add to Longdo]
mitgemachttaken part in [Add to Longdo]
mitgekämpfttaken part in the combat [Add to Longdo]
mitgenommentaken along [Add to Longdo]
zugegriffentaken hold [Add to Longdo]
zurückgenommentaken back [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
はっと;ハッと[hatto ; hatsu to] (adv,n,vs) (on-mim) taken aback [Add to Longdo]
ばらつく;バラつく[baratsuku ; bara tsuku] (v5k,vi) (See ばらばら) to rain (drops on the large side); to go to pieces; to be taken apart [Add to Longdo]
エロプリ[eropuri] (n) (abbr) (sl) (See エロプリクラ) erotic pictures taken at purikura [Add to Longdo]
エロプリクラ[eropurikura] (n) (sl) erotic pictures taken at purikura [Add to Longdo]
サバンナモンキー[sabannamonki-] (n) savannah monkey (the vervet monkey, green monkey and grivet monkey taken collectively as one species, Cercopithecus aethiops) [Add to Longdo]
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection [Add to Longdo]
プレカット[purekatto] (n) pre-cut (e.g. of timber before taken to building site) [Add to Longdo]
ワンクッション;ワン・クッション[wankusshon ; wan . kusshon] (n) action taken to soften the impact of something (wasei [Add to Longdo]
安牌[あんぱい, anpai] (n) (1) 'safe' tile in mahjong (one that won't be taken up by other players if discarded); (2) someone that can be safely ignored (e.g. in some competitive situation) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
竹のつえ[たけのつえ, takenotsue] Bambusstab [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 taken
   adj 1: understood in a certain way; made sense of; "a word taken
       literally"; "a smile taken as consent"; "an open door
       interpreted as an invitation" [syn: {interpreted},
       {taken}]
   2: be affected with an indisposition; "the child was taken ill";
     "couldn't tell when he would be taken drunk"

Are you satisfied with the result?Discussions