ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

symbolical

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -symbolical-, *symbolical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
symbolical(adj) เป็นสัญลักษณ์, See also: เป็นเครื่องหมาย, Syn. allegorical, figurative, metaphoric

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
symbolical(ซิมบอล'ลิค,-เคิล) adj. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนัย

English-Thai: Nontri Dictionary
symbolical(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์

CMU English Pronouncing Dictionary
SYMBOLICALLY S IH0 M B AA1 L IH0 K AH0 L IY0
SYMBOLICALLY S IH0 M B AA1 L IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
symbolical (j) sˈɪmbˈɒlɪkl (s i1 m b o1 l i k l)
symbolically (a) sˈɪmbˈɒlɪkliː (s i1 m b o1 l i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鏡板[かがみいた, kagamiita] (n) (1) panel; scene-panel; (2) (symbolically a reflection of tree at the front of the stage) painted backdrop (panel at the back of a noh stage), on which an oak tree is painted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 symbolical
   adj 1: relating to or using or proceeding by means of symbols;
       "symbolic logic"; "symbolic operations"; "symbolic
       thinking" [syn: {symbolic}, {symbolical}]
   2: serving as a visible symbol for something abstract; "a crown
     is emblematic of royalty"; "the spinning wheel was as
     symbolic of colonical Massachusetts as the codfish" [syn:
     {emblematic}, {emblematical}, {symbolic}, {symbolical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top