ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

symbolic

S IH0 M B AA1 L IH0 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -symbolic-, *symbolic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
symbolic(adj) เป็นเครื่องหมาย, See also: เป็นสัญลักษณ์, Syn. emblematic, figurative, metaphoric
symbolics(n) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักความเชื่อทางศาสนา, Syn. study of creeds, creedal theology
symbolical(adj) เป็นสัญลักษณ์, See also: เป็นเครื่องหมาย, Syn. allegorical, figurative, metaphoric

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
symbolic(ซิมบอล'ลิค,-เคิล) adj. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนัย
symbolic languageภาษาสัญลักษณ์เป็นภาษาที่ใช้เป็นรหัส กำหนดตำแหน่งที่อยู่ และการปฏิบัติการของคำสั่งต่าง ๆ ในรูปของสัญลักษณ์ ซึ่งมนุษย์คุ้นเคยมากกว่าภาษาเครื่อง เช่น ใช้คำว่า sub แทน ลบ (มาจากคำ subtract)
symbolical(ซิมบอล'ลิค,-เคิล) adj. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนัย

English-Thai: Nontri Dictionary
symbolic(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์
symbolical(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
symbolic addressingการกำหนดเลขที่อยู่เชิงสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic codeรหัสสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic deliveryการส่งมอบโดยนัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
symbolic instructionคำสั่งสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic languageภาษาสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic logicสัญลักษณ์ตรรกศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic logicตรรกศาสตร์สัญลักษณ์, ตรรกวิทยาสัญลักษณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
symbolic logicตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
symbolic programmingการเขียนโปรแกรมเชิงสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Symbolic aspectsแง่สัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Symbolic interactionismปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's only symbolic if we choose to make it so.มันจะเป็นการแสดงออก ถ้าเราคิดว่ามันเป็น Gandhi (1982)
Sex is simply a symbolic expression...เซ็กส์ เป็น สัญญาลักษณ์แบบพื้นฐาน... The Story of Us (1999)
They carry their intended down a long path as a symbolic way of embarking' upon the life ahead of 'em.เขาต้องอุ้มด้วยความมุ่งมั่นไปตามทางเดินยาวๆ คล้ายกับเป็นสัญลักษณ์ของการลงเรือ ไปสู่ภพหน้าของพวกเขาน่ะ Hope Springs (2003)
Even though it is only a symbolic bill, but still triggered waves of heated debates.ความจริงที่ว่า เงิน เป็นแค่สิ่งจูงใจอย่างแรกเท่านั้น แต่การที่จะได้เปิดเผยตัวตน เป็นอะไรที่เป็นผลพลอยได้ตามมา Go Go G-Boys (2006)
It is almost symbolic that it should come on the heels of the tragic assassination of David Palmer.วันนี้จะเป็นที่จดจำอย่างยิ่งใหญ่สำหรับปธน.โลแกน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Their eating is symbolic of the way we consume others to feed our needs.การกินกันเองของพวกเขา เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง การบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย เพื่อสนองความต้องการของตัวเอง That Night, a Forest Grew (2007)
The thirst for blood is symbolic of a deeper hunger.การหิวกระหายในเลือด สัญลักษณ์ของความโหยหาลึก ๆ No Such Thing as Vampires (2007)
You just know this is what Holy Communion is symbolic of.แล้วคนที่ไหนมันไร้มณทิน คนที่ไม่ปี้คนตายไง Burning House of Love (2008)
The devices on your heads are symbolic of the shackles you place upon othersอุปกรณ์บนหัวแกเป็นสัญลักษณ์ เป็นสิ่งที่แกได้ทำเอาไว้กับคนอื่นๆ Saw VI (2009)
These dolphins are symbolic of a new day for the environment.และผมไปที่โรงพยาบาลที่นั่น The Cove (2009)
Ok, so, maybe it's symbolic for the unsub.ok แรงจูงใจของผู้ต้องสงสัย Amplification (2009)
Iit felt like a symbolic kind of thing-- ordering a beam.รู้สึกเหมือนสัญลักษณ์\ ประเภของสิ่ง-- The Pickle Jar (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
symbolicThe dismissal of foreign minister Tanaka is symbolic of the continuing political turmoil.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พานพาขวัญ[phān phā khwan] (n, exp) EN: symbolic bush

CMU English Pronouncing Dictionary
SYMBOLIC S IH0 M B AA1 L IH0 K
SYMBOLICS S IH0 M B AA1 L IH0 K S
SYMBOLICALLY S IH0 M B AA1 L IH0 K AH0 L IY0
SYMBOLICALLY S IH0 M B AA1 L IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
symbolic (j) sˈɪmbˈɒlɪk (s i1 m b o1 l i k)
symbolical (j) sˈɪmbˈɒlɪkl (s i1 m b o1 l i k l)
symbolically (a) sˈɪmbˈɒlɪkliː (s i1 m b o1 l i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
象征性[xiàng zhēng xìng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ ㄒㄧㄥˋ, / ] symbolic; emblem; token, #23,403 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
formale Logiksymbolic logic [Add to Longdo]
symbolische Programmiersprachesymbolic language [Add to Longdo]
symbolisches Adressierensymbolic addressing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シルク形式[シルクけいしき, shiruku keishiki] (n) {comp} Symbolic LinK format [Add to Longdo]
シンボリック[shinborikku] (adj-na) symbolic; (P) [Add to Longdo]
シンボリックス[shinborikkusu] (n) Symbolics [Add to Longdo]
シンボリックデバッガ[shinborikkudebagga] (n) {comp} symbolic debugger [Add to Longdo]
シンボリックリンク[shinborikkurinku] (n) symbolic link [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) seal; stamp; mark; print; (2) {Buddh} mudra (symbolic hand gesture); (3) (abbr) India [Add to Longdo]
印を結ぶ[いんをむすぶ, inwomusubu] (exp,v5b) to make symbolic signs (gestures) with the fingers [Add to Longdo]
印契[いんげい;いんけい, ingei ; inkei] (n) mudra (symbolic hand gesture used in Buddhism) [Add to Longdo]
記号アドレス[きごうアドレス, kigou adoresu] (n) {comp} symbolic address [Add to Longdo]
記号解析[きごうかいせき, kigoukaiseki] (n) symbolic analysis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンボリックデバッガ[しんぼりっくでばっが, shinborikkudebagga] symbolic debugger [Add to Longdo]
記号アドレス[きごうアドレス, kigou adoresu] symbolic address [Add to Longdo]
記号型言語[きごうかたげんご, kigoukatagengo] symbolic language [Add to Longdo]
記号文字[きごうもじ, kigoumoji] symbolic-character [Add to Longdo]
記号論理学[きごうろんりがく, kigouronrigaku] symbolic logic, mathematical logic [Add to Longdo]
数理論理学[すうりろんりがく, suurironrigaku] symbolic logic, mathematical logic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 symbolic
   adj 1: relating to or using or proceeding by means of symbols;
       "symbolic logic"; "symbolic operations"; "symbolic
       thinking" [syn: {symbolic}, {symbolical}]
   2: serving as a visible symbol for something abstract; "a crown
     is emblematic of royalty"; "the spinning wheel was as
     symbolic of colonical Massachusetts as the codfish" [syn:
     {emblematic}, {emblematical}, {symbolic}, {symbolical}]
   3: using symbolism; "symbolic art"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top