ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suspended

S AH0 S P EH1 N D AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suspended-, *suspended*, suspend, suspende
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suspended(adj) แขวนอยู่, See also: แขวนลอย, ห้อยอยู่, Syn. hanging, pensile, pendent
suspended(adj) ระงับอยู่ชั่วคราว, See also: หยุดอยู่ชั่วคราว, Syn. inoperative, nonactive, discontinued, Ant. continued

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suspendedแขวน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
suspended sentenceคำพิพากษารอการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspended sentence; sentence, suspendedคำพิพากษารอการลงอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suspended Loadปริมาณสารแขวนลอย, Example: ตะกอนที่แแขวนลอยในน้ำ ซึ่งถูกพาไปด้วยการไหลของน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
suspended loadsuspended load, ตะกอนแขวนลอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Suspended Matterสารแขวนลอย, Example: ของแข็งที่แขวนลอยในน้ำ น้ำเสีย หรือน้ำทิ้ง; ของแข็งที่แขวนลอยซึ่งสามารถกำจัดได้ง่ายโดยวิธีกรองแบบมาตรฐานในห้องทดลอง, ดู Suspended Solids (Suspended Solids หมายถึง ของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำหรือน้ำเสียและ สามารถกำจัดได้โดยการกรอง, ดู suspended matter; ใน Standard Methods for the Examination of Water and wastewater หมายถึงของเหลือที่ไม่ผ่านกรอง (nonfilterable residues) ) [สิ่งแวดล้อม]
Suspended sedimentตะกอนแขวนลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Suspended sedimentsตะกอนแขวน [TU Subject Heading]
Suspended Solidsของแข็งแขวนลอย, Example: ของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำหรือน้ำเสียและ สามารถกำจัดได้โดยการกรอง, ดู suspended matter; ใน Standard Methods for the Examination of Water and wastewater หมายถึงของเหลือที่ไม่ผ่านกรอง (nonfilterable residues) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suspendedDue to the fog, traffic is temporarily suspended.
suspendedFreight cars were derailed and services suspended on the Chuo Line.
suspendedHe was suspended from school for a week for bad conduct.
suspendedIt often happens that railway traffic is suspended by a heavy snowfall.
suspendedI've heard that if you default on the water rates your water supply will be suspended, is that true?
suspendedRailroad service was suspended because of the fog.
suspendedThe earth is just a sphere suspended in space.
suspendedThe game was suspended.
suspendedThe lamp was suspended from the branch of a tree.
suspendedThe peace talks have been suspended for a while.
suspendedThe President suspended the constitution and imposed martial law.
suspendedThe train service was suspended by the earthquake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โตงเตง(n) suspended bars of a loom, Thai Definition: เครื่องหูกชนิดหนึ่ง มี 2 อันผูกแขวนลงมาสำหรับสวมกระดานที่ม้วนด้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีถูกระงับ[banchī thūk ra-ngap] (n, exp) EN: suspended account
คว้าง[khwāng] (adj) EN: adrif ; floating ; suspended
พักงาน[phak ngān] (v, exp) EN: be suspended from job ; stop working ; remove from office ; suspend from office

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSPENDED S AH0 S P EH1 N D AH0 D
SUSPENDED S AH0 S P EH1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suspended (v) sˈəspˈɛndɪd (s @1 s p e1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假死[jiǎ sǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄙˇ, ] suspended animation; feigned death; to play dead, #49,195 [Add to Longdo]
悬浮物[xuán fú wù, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] suspended matter; suspension (of atmospheric pollution), #65,817 [Add to Longdo]
吊钩[diào gōu, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄡ, / ] suspended hook; hanging hook [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftverschonung {f}suspended sentence [Add to Longdo]
Schwebstoff {m} | Schwebstoffe {pl}suspended matter; matter in suspension; suspended sediment | suspended sediments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
サスペンデットゲーム[sasupendettoge-mu] (n) suspended game; (P) [Add to Longdo]
サスペンデッドゲーム[sasupendeddoge-mu] (n) suspended game [Add to Longdo]
運休[うんきゅう, unkyuu] (n,vs) service suspended (e.g. trains); (P) [Add to Longdo]
休業[きゅうぎょう, kyuugyou] (n,vs) closed (e.g. store); business suspended; shutdown; holiday; (P) [Add to Longdo]
休部[きゅうぶ, kyuubu] (n,vs) (1) club that has suspended its activities; (2) not attending one's club [Add to Longdo]
懸垂式[けんすいしき, kensuishiki] (n,adj-no) suspended type [Add to Longdo]
止まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;止る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P) [Add to Longdo]
執行猶予[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] (n,adj-no) stay of execution; suspended sentence; (P) [Add to Longdo]
食い上げ[くいあげ, kuiage] (n) (1) losing the means of livelihood; (2) (arch) a samurai's annual rice stipend being suspended; (3) (in fishing) the fish swimming upward after biting the fishhook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suspended
   adj 1: (of undissolved particles in a fluid) supported or kept
       from sinking or falling by buoyancy and without apparent
       attachment; "suspended matter such as silt or mud...";
       "dust particles suspended in the air"; "droplets in
       suspension in a gas"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top